Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

MÄGIPAGIN 5-7

Глава 5

Ketbo ollah ozakkahat?

(Luk. 6:20-23)

1Konzu Iisus nägi rahvasjoukot, nouzi Häi mäile. Häi istuihes sinne i opastujat tuldih Hänen rinnale.2Sit Häi rubei pagizemah da opasti heidü nenga:3
«Ozakkahat ollah net, kudamat ollah köühät hengel:
heijän on Taivahalline valdukundu.
4Ozakkahat ollah itkijät:
heidü urostetah.
5Ozakkahat ollah tirpačut:
hüö suajah uskaldettu mua kodivuitikse.
6Ozakkahat ollah net, kel on oigien n'älgü:
heidü külläl süötetäh.
7Ozakkahat ollah žiälöiččijät:
heidügi žiälöijäh.
8Ozakkahat ollah puhtassüdämellizet:
hüö nähtäh Jumalua.
9Ozakkahat ollah rauhan luadijat:
hüö suajah Jumalan lapsen nimi.
10Ozakkahat ollah net, kudamii painetah sendäh, ku hüö eletäh oigiel:
hüö ollah Taivahallizen vallas.

11Ozakkahat oletto tüö, ku rahvas minun täh kirotah da painetah teidü da kielastellen paistah teis kaikkie pahua.12Olgua hüväs mieles da ihastelkuattokseh sikse, gu suuri on teijän palku taivahis. Nenga hüö painettih Jumalan iänenkandajiigi, kudamat oldih enne teidü.»

Suolannu da valgiennu muailmas

(Mark. 9:50; Luk. 14:34-35; 11:33)

13«Tüö oletto muan suolu; no ku suolu kaimannou mavun, mil sen luajit suolazekse? Ei se päi enämbiä nimih, vai iäre lükättäväkse da rahvahan polletettavakse.

14Tüö oletto muailman valgei. Ei voi olla peitos linnu, kudai on ülähän mäil.15Eigo lampua, konzu se sütütetäh, panna kattien alle, a pannah korgiele, i se ozuttau valgiedu kaikile pertis olijoile.16Muga palakkah teijängi valgei rahvahan ies, ku hüö nähtäs teijän hüvät ruavot da ülendettäs teijän Tuattua, kudai on taivahis.»

Iisus da Zakon

17«Älgiä duumaikkua, buite minä olen tulluh Zakonua da Jumalan iänenkandajien kirjutuksii kumuamah. En minä tulluh niilöi kumuamah, a tulin täüttämäh.18Toven sanon teile: Zakonas ei hävie ni üksi kirjain, ei ni üksi kaikis pienin piirälmö, kuni ei kavota taivas da mua da kuni kai ei stuan'ei.19Ken hülgiäü Zakonas hos ühten käskün, anna kaikis pienimängi, da muga opastau, sidä sanotah kaikis pienimäkse Taivahallizen valdukunnas. No se, ken noudau Zakonua da muga opastau, rodieu suurekse Taivahallizen valdukunnas.20Minä sanon teile: ku tüö etto noudane Jumalan tahtuo äijiä parembah zakonanopastajii da fariseiloi, tüö etto piäze Taivahallizen valdah.»

Vihah da riidelendäh näh

(Luk. 12:57-59)

21«Teile on opastettu tämä meijän tuattoloile annettu käskü: 'Älä tapa; ken tappau, sidä maksau suudie suvvol.'22A minä sanon teile: Jogahistu, ken [tühjiä] suuttuu vellen piäle, maksau suvvol suudie. I jogahistu, kudai sanou vellelleh: 'Sinä avvoisuu', maksau suudie N'evvokunnal, a sidä, kudai sanou: 'Sinä urai', maksau lükätä tuliuaduh.

23Ku sinä ollet vedämäs lahjua jumalankoin altarile da sinule juohtunou mieleh: sinun vellelles on midälienne sinuu vastah,24sit jätä lahju altarin edeh da kävü enzimäi vellen luo sobuu luadimah. Vaste sit mene andamah lahjua Jumalale.

25Küzü sobuu sinun viärittäjäl, kuni olet vie hänenke matkal suudoh, eiga häi andau sinuu sud'd'ale, a sud'd'u vardoiččijale, i sinuu pannah türmäh.26Toven sanon sinule: siepäi sinä et piäze, kuni et maksane kaikkii velgoi jälgimäzeh d'engazeh suate.»

Huigieh ruadoh näh

(Matf. 18:8-9; 19:9; Mark. 10:11-12; Luk. 16:18)

27«Teile on opastettu tämä käskü: 'Älä magua vierahan akanke.'28A minä sanon teile: jogahine, ken kaččou vierahah naizeh himol, on omas südämes jo muannuh hänenke.

29Sendäh, ku sinun oigei silmü vedänöü sinuu riähkäh, kiško se da lükkiä iäre. Onhäi sinule parembi, ku vai üksi palaine sinun rungua hävieü, migu kai sinun rungu lükätäh uaduh.

30I ku sinun oigei käzi vedänöü sinuu riähkäh, leikkua se da lükkiä iäre. Onhäi sinule parembi, ku vai üksi palaine sinun rungua hävieü, migu kai sinun rungu menöü uaduh.

31Vie on opastettu: ku mies tahtonou erota omas akas, annakkah hänele erokirjazen.32No minä sanon teile nenga: Ken eruou omas akas ei hänen karguandan täh, a mintahto muun täh, suattau oman akan maguamah vierahan mužikanke. A ken nainnou hüllätüs, se iče maguau vierahan akanke.»

Ei pie andua sanua

33«Vie teile on opastettu nämä tuattoloile annetut käsküt: 'Älä kielasta, ku annat sanan' da toizekse 'Püzü sanas, kudaman olet Ižändäle andanuh.'34No minä sanon teile nenga: ei pie andua sanua nikonzu nimin nimes - ni taivahan nimes, ku se on Jumalan valdusija,35ni muan nimes, ku se on Hänen jalloin alustu, ni Jerusaliman nimes, ku se on suuren Suarin linnu.36Älä anna sanua oman piängi nimes, gu et sinä voi muuttua ni ühtü tukkastu ni mustakse, ni valgiekse.37Ku oletto müödäh, sanokkua vai: 'Muga', a konzu oletto vastah, sanokkua, 'Ei'. Midä sanotto sen piäle, se on pahalazes tulluh.»

Suvaikkua teijän vihaniekkoi

(Luk. 6:27-36)

38«Teile on opastettu: 'Silmü silmäs, hammas hambahas.'39No minä sanon teile nenga: älgiä luajikkua vastah pahua pahanluadijale. A ku ken andanou sinuu oigiele korvale, kiännä hänele toine korvu,40i ku ken tahtonou suvvon kauti ottua sinul paijan, anna hänele piällüssobagi.41Ku ken vägeh ottanou sinuu virstan matkale, astu hänenke kaksi.42Anna sille, ken sinul pakiččou, älä kiännä selgiä sille, ken küzüü sinul velgah.

43Teile on opastettu: 'Suvaiče lähimästü, vihua vihaniekkua.'44A minä sanon teile: suvaikkua vihaniekkoi da moliettokseh niilöin puoles, ket painetah teidü,45sit oletto teijän taivahallizen Tuatan lapset. Häi andau päiväzele nosta kui hüvile, mugai pahoile, tüöndäü vihman kui oigiel eläjile, mugai viärüöl eläjile.46Ku tüö suvainnetto vai niilöi, ket teidü suvaijah, mittuman palkan sit tüö suatto? Eigo maksuloinkeriäjätgi luajita muga?47Ku tüö hüvin vastannetto vai omii, midä liigua tüö luajitto? Eigo muga luajita netgi, kudamat ei tundieta Jumalua?48Ga sit olgua tüö kaikes hüvät, muga kui teijän taivahalline Tuatto on kaikes hüvä.»


предыдущая глава Глава 5 следующая глава