Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

KUI USKOJIEN KANZUKUNNAL PIDÄÜ ELIÄ 18

Глава 18

Ken on suurin?

(Mark. 9:33-37, 42; Luk. 9:46-48; 17:1-2)

1Terväh sen jälgeh opastujat tuldih Iisusan luo da küzüttih: «Ken on suurin Taivahallizen valdukunnas?»

2Sit Iisus kučui lapsen, pani händü heijän keskele3da sanoi:

«Toven sanon teile: ku etto kiändüne da roinne lapsien jüttümäkse, tüö etto piäze Taivahallizen valdukundah.4Se, ken pidäü iččie vähävägizennü ku tämä lapsi, on suurin Taivahallizen valdukunnas.5I ken minun nimes ottau iččeh luo hos ühten nengoman lapsen, se ottau minuu.6No ken ku vedänöü pahah hos ühten nämis vähävägizis, kudamat uskotah minuh, sille olis parembi, ku riputettas kaglah melliččükivi da upotettas meren pohjah.»

Muailman muanitukset

(Mark. 9:43-48)

7«Paha rodieu tälle muailmale sen muanituksien täh. Muanituksil pidäü tulla, no paha rodieu sille ristikanzale, kudaman kauti net tullah.8Ku sinun käzi libo jalgu vedänöü sinuu riähkäh, leikkua se da lükkiä iäre. Onhäi parembi sinule, ku üksikäzizennü libo üksijalgazennu piäzet ilmanigäzeh elaigah, migu mollembien käzien da jalloinke sinuu lükätäh ilmanigäzeh tuleh.

9A ku sinun silmü vedänöü sinuu riähkäh, kiško se piäs da lükkiä iäres. Onhäi parembi sinul mennä ilmanigäzeh elaigah üksisilmäzennü, migu mollembien silmienke sinuu lükätäh tuliuaduh.

10Kačokkua, älgiä paheksikkua ni ühtü nämis vähävägizis ristikanzois. Minä sanon teile: heijän anhelit taivahis voijah joga aigua nähtä minun taivahallistu Tuattua. [11Ristikanzan Poigu on tulluh eččimäh da piästämäh sidä, mi on kavonnuh.]»

Arbaituspagin üöksünüös lambahas

(Luk. 15:3-7)

12«Midä duumaičetto: ku keltahto ollou sada lammastu da üksi niilöis üöksünöü, eigo häi jätä niilöi üheksiäkümmendü üheksiä mägilöih da lähte eččimäh sidä üöksünüttü?13I ku häi sen löüdänöü – toven sanon teile: häi ihastuu sidä lammastu enämbäl, migu niilöi üheksiäkümmendü üheksiä, kudamat ei üöksüttü.14Mugai teijän taivahalline Tuatto ei tahto, ku hävies hos üksi nämis pienis ristikanzois.»

Kui avvuttua riähkih kavonnuole vellele?

15«Ku sinun velli luadinou riähkiä [sinuu vastah], mene da pagize hänenke kaksi kahtel. Ku häi kuullou sinuu, sit sinä sait vellen järilleh.16No ku häi ei kuulle sinuu, ota kerale üksi libo kaksi muudu da mene uvvessah hänen luo. Joga dielohäi pidäü lujendua kahten libo kolmen ristikanzan sanal.17A ku häi ei heidü kuulle, sit sano kai uskojien kanzukunnale. No ku häi heidügi ei kuulle, sit olgah häi sinule ku Jumalua tundematoi libo ku maksuloinkeriäjü.18Toven sanon teile: kai, min tüö sivotto mual, se roih sivottu taivahas; min tüö piästättö välläle mual, se roih piästettü taivahas.19Minä sanon teile vie ühten: ku kahtei teis mual sovitanneh moliekseh mistahto dielos, hüö suajah se minun taivahallizes Tuatas.20Kus kahtei libo kolmei kerävütäh minun nimes, sie minä olen heijän keskes.»

Arbaituspagin žiälettömäh käsküläzeh näh

21Sit Pedri tuli Iisusan luo da sanoi: «Ižändü, ku velli ainos luadinou riähkiä minuu vastah, äijügo kerdua minul pidäü händü prostie? Seiččiego kerdua?»

22«Ei seiččie, a seiččiekümmen kerdua seiččie», vastai Iisus.

23«Taivahallizen valduhäi on nengoine: Üksi suari tahtoi suaja čotan omis käsküläzis.24Konzu häi rubei sidä ottamah, hänen edeh tuodih käsküläine, kudai oli hänele vellas kümmenetuhattu talantua.*a25Miehel ei olluh mil maksua, i suari käski müvvä händü, hänen akkua, lapsii i kai elot da maksua velgu.26Sit käsküläine heitüi polvilleh hänen edeh da pokoroiččih: 'Tirpa kodvaine, minä maksan sinule kai.'27Suaril rodih žiäli käskülästü. Häi piästi miehen da prostii hänele vellat.

28No konzu se käsküläine meni pihale, häi nägi sie toizen käsküläzen, kudai oli hänele vellas sada dinuarua.*b Häi meni mieheh käzin, kobristi händü kulkus da sanoi: 'Maksa vellat!'29Mies heitüi polvilleh da pokoroiččih: 'Tirpa kodvaine, minä maksan sinule kai.'30No toine ei tahtonuh vuottua. Häi meni da pani omua dovariššua türmäh, kuni se ei maksane velgoi.

31Toizet käsküläzet nähtih, midä rodih, i pahelduttih. Hüö mendih suarin luo da sanottih hänele kai.32Sit suari käski kuččuo sidä enzimästü käskülästü iččeh luo da sanoi hänele: 'Sinä olet paha käsküläine! Minä prostiin sinule kai vellat, ku sinä pokoroičittos.33Eigo sinulgi pidänüs žiälöijä omua dovariššua, kui minä žiälöičin sinuu?'34Tavan vallas suari andoi käsküläzen muokkuajien käzih, kuni se ei maksane kogo velgua.

35Nenga luadiu minun taivahalline Tuatto teilegi, ku jogatoine teis ei tävvel südämel prostine vellie.»


*a 18:24 Üksi talantu oli ruadajan 15-20 vuvven palku, a tämä velgu oli 10000 talantua!

*b 18:28 Sada dinuarua oli nenga 3 kuun palku.

предыдущая глава Глава 18 следующая глава