Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

Глава 10

Voibigo erota akas libo ukos?

(Matf. 19:1-12; Luk. 16:18)

1Iisus lähti siepäi i tuli Juudien muale da Jordanjoven toizele puolele. Tälgi kerdua Hänenke matkai suuri joukko rahvastu, i, kui ainos, Häi opasti heidü.

2Hänen luo tuldih fariseit, kudamat tahtottih oppie Hänen mielii, da küzüttih Hänel: «Voibigo ukko hüllätä oman akan?»3Häi vastai heile: «Midä Moisei käski teile?»4Hüö sanottih: «Moisei andoi luvan hüllätä akan, vai pidäü enzimäi kirjuttua erokirjaine.»5Iisus sanoi: «Tüö oletto kovasüdämellizet, sendäh Moisei andoi teile sen käskün.6No muailman alguu müöte Jumal luadii ristikanzan miehekse da naizekse.7Sendäh mies jättäü tuatan da muaman da ühtüü akkah,8i hüö kahtei roijah ühtekse rungakse. Sit hüö jo ei olla enämbi kaksi, hüö ollah üksi.9Ga sit, min Jumal on pannuh ühteh, sidä ristikanzu älgäh eroitakkah.»

10Kodih tulduu, opastujat küzüttih Iisusal sidä dieluo.11Häi sanoi heile: «Ken hülgiäü oman akan da naibi toizes, se on üksi sama, ku muata vierahan akanke.12A ku akku hüllännöü oman ukon da mennöü miehele toizele, se on üksi sama, ku muata vierahan miehenke.»

Iisusan luo tuvvah lapsii

(Matf. 19:13-15; Luk. 18:15-17)

13Iisusan luo tuodih lapsii, ku Häi koskettas heidü käil. Opastujat ruvettih ebiämäh tuojii,14no konzu Iisus nägi sen, Häi suutui da sanoi heile: «Annakkua lapsile tulla minun luo, älgiä kielläkkiä heidü. Heijän moizilehäi kuuluu Jumalan valdukundu.15Toven minä sanon teile: ken ei ota iččeh Jumalan valdukundua kui lapsi, se sinne ei piäze.»16Häi sebäi lapsii, pani käit heijän piäle i blahoslovii heidü.

Voibigo bohattu piästä ilmanigäzeh elaigah?

(Matf. 19:16-26; Luk. 18:18-27)

17Konzu Iisus oli lähtemäs matkah, üksi mies juoksi Hänen luo, heitüi polvilleh Hänen edeh i küzüi: «Hüvä opastai, midäbo minul pidäü luadie, ku suazin ilmanigäzen elaijan?»18Iisus vastai hänele: «Miksebo sanot minuu hüväkse? Niken ei ole hüvä, vai üksi Jumal.19Käsküt sinä tiijät: älä tapa, älä magua vierahan akanke, älä varrasta, älä kielahal sanal viäritä tostu, älä kiško, pie hüvännü tuattua dai muamua.»

20«Opastai, kaikkie tädä olen noudanuh nuoris päivis algajen», vastai mies.21Iisus kačahtih mieheh, mieldüi häneh da sanoi: «Üksi sinul on vie ruadamattah. Mene da müö kai, midä sinul on, da anna d'engat köühile, sit sinule roih eluo taivahas. Tule sit da astu minule jälles.»22Mies painoi piän nämien sanoin kuultuu. Pahas mieles häi lähti iäre; hänel, näit, oli äijü eluo.

23Iisus kačoi ümbäri da sanoi opastujile: «Kui jügei on bohatoil piästä Jumalan valdukundah!»24Opastujat diivuittihes Hänen sanoi, no Iisus jatkoi paginua: «Lapset, kui on jügei piästä Jumalan valdukundah!25Kebjiembi on verbl'uudal mennä nieglan peräs läbi, miku bohatal piästä Jumalan valdukundah.»26Opastujat vie enämbäl diivuittihes da küzeltih toine toizel: «Kenbo sit voibi piästä?»27Iisus kačoi heih da sanoi: «Ristikanzu sidä ei voi, no Jumal voibi. Jumal voi kaiken.»

Opastujien tulii palku

(Matf. 19:27-30; Luk. 18:28-30)

28Sit Pedri sanoi Hänele: «A kuibo müö? Müö hülgäimmö kai da lähtimmö noudamah Sinuu.»29Iisus vastai: «Toven sanon teile: ken minun da jevangelien täh hülgäi oman koin, vellet, sizäret, muaman, tuatan, lapset da pellot,30se suau täs nügözes aijas sada kerdua enämbän taloidu, vellie, sizärdü, muamua, lastu da pelduo, da vie painanduagi, a tulijas aijas häi suau ilmanigäzen elaijan.31No äijät enzimäzet roijah jälgimäzikse, a jälgimäzet enzimäzikse.»

Iisus vie kerran pagizou omah kuolendah näh

(Matf. 20:17-19; Luk. 18:31-34)

32Konzu hüö oldih matkal üläh Jerusalimah, Iisus astui muijien iel. Opastujat ei tiettü, midä duumaija, a heijän jälles astujat rahvas oldih pöllästüksis. Sit Iisus müös kučui bokkah net kaksitostu opastujua i rubei sanelemah heile, midä rodieu Hänenke:33«Müö menemmö nügöi Jerusalimah, i Ristikanzan Poigu annetah ülimäzien pappiloin da zakonanopastajien käzih. Hüö suuditah Händü kuolemah da annetah Jumalua tundemattomien käzih,34i net niäritetäh Händü, sülgietäh Häneh, rozgitetah da tapetah. No kolmen päivän mendüü Häi nouzou kuollielois.»

Iisus da Zevedein poijat

(Matf. 20:20-28)

35Zevedein poijat Juakoi da Iivan tuldih Iisusan luo da sanottih: «Opastai, ruatgo sen, midä müö küzümmö?»36«Midäbo tahtozitto, ku minä teile luadizin?» küzüi Iisus.37Hüö vastattih: «Konzu Sinä tulet taivahallizes väis da valgies, anna meile istuokseh Sinun rinnale, ühtel – oigiele puolele, toizel – hurale.»38Iisus sanoi heile: «Tüö etto tiijä, midä küzüttö. Voittogo tüö juvva sen mal'l'an, kudaman juon minä? Voittogo ristiekseh sil ristindäl, kudamal ristitäh minuu?»39«Voimmo», vastattih hüö. Sit Iisus sanoi heile: «Sen mal'l'an, kudaman minä juon, juotto tüögi, sil ristindäl, kudamal minuu ristitäh, ristitäh teidügi.40No istuokseh minun oigiele libo hurale puolele – se ei ole minun vallas. Se annetah niilöile, kelle se on varustettu.»

41Tämän kuultuu toizet kümmene suututtih Juakoin da Iivanan piäle.42No Iisus kučui opastujii da sanoi: «Tüö tiijättö: net, kudamii sanotah valdumiehikse, ollah rahvahien herroinnu, i ülimäzet pietäh rahvahii omas vallas.43Anna teijän keskes ei ole muga. Ken ku teijän joukos tahtonou olla vahnembannu, se olgah toizien kazakoiččijannu,44da ken teijän joukos tahtonou olla enzimäzennü, olgah kaikkien käsküläzennü.45Eihäi ni Ristikanzan Poigu tulluh sikse, ku Hänele sluužittas. Häi tuli iče sluužimah da andamah oman hengen, ku piästiä äijii välläle.»

Iisus piästäü sogien Bartimein

(Matf. 20:29-34; Luk. 18:35-43)

46Hüö tuldih Jerihonan linnah. Konzu Iisus lähti Jerihonas omien opastujien da suuren rahvasjoukonke, dorogupieles istui sogei pakiččii Timein poigu Bartimei.47Konzu Bartimei kuuli, täs on Iisus Nazariettalaine, häi rubei kirgumah: «Iisus, Davidan Poigu, žiälöiče minuu!»48Äijät käskiettih hänele vaikastuo, no häi kirgui vie enämbäl: «Davidan Poigu, žiälöiče minuu!»49Sit Iisus azetui da sanoi: «Kučukkua händü tänne.» Hüö kučuttih sogiedu, sanottih hänele: «Älä varua. Nouze, Häi kuččuu sinuu.»50Mies lükkäi piällüssovan, hüppäi püstüi da tuli Iisusan luo.51«Midäbo sinä tahtot, ku minä luadizin sinule?» küzüi Iisus. Sogei vastai: «Ravvuni, anna minule silmät.»52Sit Iisus sanoi hänele: «Mene, sinun usko piästi sinuu.» Mies rubei kerras nägemäh, i lähti dorogua müöte Iisusale jälles.


предыдущая глава Глава 10 следующая глава