Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 19

IISUSAN MATKU JERUSALIMAH 19-20


Eruomizeh da naimattomuoh näh

(Mark. 10:1-12)

1Konzu Iisus loppi nämä paginat, Häi lähti Galileispäi da meni Jordanjoven päivännouzupuoldu müöte Juudieh.2Hänele jälles tuli suuri joukko rahvastu, i Häi parandi sie heidü.

3Hänen luo tuldih fariseit, kudamat tahtottih oppie Hänen mielii da küzüttih Hänel: «Voibigo mies hüllätä oman akan joga dielon täh?»4Häi vastai heile: «Olettohäi lugenuh, gu kaiken Luadiju jo alguu müöte on luadinuh ristikanzan miehekse da naizekse?»5I sit Häi jatkoi: «Sendäh mies jätäkkäh tuatan da muaman da ühtükkäh akkah, i net kahtei roijah ühtekse.6Sit hüö enämbi jo ei olla kaksi, a ollah üksi. Sendäh, min Jumal on pannuh ühteh, sidä ristikanzu älgäh eroitakkah.»

7Fariseit küzüttih sit Hänel: «Mindäh sit Moisei on andanuh käskün, kudaman mugah mies voibi hüllätä oman akan, ku andanou hänele erokirjazen?»8Häi vastai heile: «Moisei andoi teile vallan hüllätä oman akan sendäh, ku tüö oletto nengozet kovasüdämellizet. No muailman allus ei olluh muga.9Minä sanon teile: ken hüllännöü akan muun täh, a ei karguandan täh, da nainnou toizes, se on üksi sama ku muata vierahan akanke. [A se, ken nainnou hüllätüs naizes, sežo maguau vierahan akanke.]»

10Opastujat sanottih: «Ku nengoine dielo ollou naindanke, ga parembi sit miehel on olla naimattah.»11No Häi sanoi heile: «Tämä sana ei päi kaikile, vai niilöile, kelle tämä oza on annettu.12Kačo ku on mostu, kudamat jo muaman kohtus algajen ei pätä naimah, erähii rahvas luajittih moizekse, i on moizii, kudamat iče vallittih naimattomus, ku tahtottih sluužie vai Jumalale. Ken voinnou, se vallikkah moizen ozan.»

Iisus toivottau lapsile ozua

(Mark. 10:13-16; Luk. 18:15-17)

13Iisusan luo tuodih lapsii, ku Häi panis käit heijän piäle da molizihes. Opastujat ruvettih ebiämäh tuojii,14no Iisus sanoi: «Anna lapset ollah. Älgiä kielläkkiä heidü tulemas minun luo. Taivahallizen valdukundu kuuluu heijän moizile.»15Häi pani käit heile piäle. Sit Häi lähti siepäi.

Voibigo bohattu piästä ilmanigäzeh elaigah?

(Mark. 10:17-27; Luk. 18:18-27)

16Üksi mies tuli küzümäh Iisusal: «Opastai, midä hüviä minul pidäü luadie, ku suaja ilmanigäine elos?»17Iisus vastai hänele: «Mikse sinä minul küzüt, mi on hüvä? On vai üksi, kudai on hüvä. Ku tahtot piästä ilmanigäzeh elaigah, novva käskülöi.»18«Mittumii käskülöi?» mies küzüi. «Nämii», vastai Iisus, «älä tapa, älä magua vierahan akanke, älä varrasta, älä kielahal sanal viäritä tostu,19pie hüvännü tuattua da muamua, suvaiče lähimästü ku omua iččie.»20«Kaikkii nämii käskülöi müöte minä elän», sanoi nuori mies, «midä vie ei tävvü?»21Iisus sanoi hänele: «Ku tahtot olla kaikes hüvännü, mene da müö kai, midä sinul on, i anna d'engat köühile. Sit sinul roih eluo taivahis. Tule sit da astu minule jälles.»22No konzu nuori mies kuuli nämä sanat, häi lähti pahas mieles, sikse gu hänel oli äijü eluo.

23Sit Iisus sanoi omile opastujile: «Toven sanon teile: bohatal on jügei piästä Taivahallizen valdukundah.24I vie minä sanon teile: kebjiembi on verbl'uudal mennä nieglanperäs läbi, miku bohatal piästä Jumalan valdukundah.»25Konzu opastujat kuultih tämä, hüö diivuittihes sidä da küzüttih: «Kenbo sit voibi sinne piästä?»26Iisus kačoi heih da sanoi: «Ristikanzu sidä ei voi, a Jumal voibi kai.»

Mittuine palku suajah opastujat?

(Mark. 10:28-31; Luk. 18:28-30)

27«A müö?» küzüi sit Pedri. «Müö jätimmö kai da astuimmo Sinule jälles. Midä müö suammo?»

28Iisus sanoi heile: «Toven sanon teile: konzu Ristikanzan Poigu tulijas uvves aijas istuhes omale kunnivon valdusijale, sit tüögi, kudamat astuitto minule jälles, istuttokseh kahteletostu valdusijale da rubietto suudimah Izrail'an kahtutostu heimuo.29Jogahine, ken minun nimen täh jätti oman koin, vellet libo sizäret, tuatan, muaman libo lapset, libo pellot, se suau sadua kerdua enämbän da vie ilmanigäzen elaijan.30No äijät enzimäzet roijah jälgimäzikse, a jälgimäzet enzimäzikse.»


предыдущая глава Глава 19 следующая глава