Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

Глава 9

1Iisus sanoi vie: «Toven sanon teile, täs seizojien joukos on erähii, kudamat ei kuolta, kuni ei nähtäne, Jumalan valdukundu on tulluh tävves väis.»

Iisusan muuttumine

(Matf. 17:1-13; Luk. 9:28-36)

2Kuvven päivän mendüü Iisus otti kerale Pedrin, Juakoin da Iivanan i vedi heidü korgiele mäile eriže toizis. Sie Häi muutui heijän silmien ies:3Hänen sovat roittih moizet valgiet da läpettäjät, ga silmät otti, i niken mual ei voi suaja sobua moizekse valgiekse.

4Sit heile jiävittihes Il'l'u da hänenke Moisei, i hüö paistih Iisusanke.5Pedri sanoi Iisusale: «Ravvi, hüvä on meil täs olla. Müö luajimmo kolme kodua: Sinule, Moiseile da Il'l'ale.»6Pedri, näit, ei tiedänüh, midä sanuo, ku hüö oldih äijäl pöllästüksis.

7Sit tuli pilvi, kudai katoi heidü, i pilvespäi kuului iäni: «Tämä on Minun armas Poigu, kuunnelkua Händü!»8I ku opastujat kačahtettihes ümbäri, hüö ei nähtü jo nikedä, vai Iisus oli heijänke.

9Konzu hüö heitüttih mäilpäi, Iisus kieldi heidü sanelemas kelletahto sih niškoi, midä hüö nähtih, kuni Ristikanzan Poigu ei nouze kuollielois.10Opastujat mustettih Iisusan sanat, no toine toizel küzeltih, mi se vois olla kuollieloisnouzendu.11Sit küzüttih Iisusal: «Mindäh zakonanopastajat sanotah, buite enzimäi pidäü tulla Il'l'al?»12«Il'l'u enzimäzennü i tulou», vastai Iisus, «da panou kai omile sijoile. A miksebo sit on kirjutettu Ristikanzan Poigah näh, ku Hänel pidäü äijü tirpua da Händü ruvetah paheksimah?13Minä sanon teile: Il'l'u on jo tulluh! Rahvas luajittih hänele, midä tahtottih, kui häneh näh on kirjutettu.»

Iisus ajau brihačus pahan hengen

(Matf. 17:14-21; Luk. 9:37-43)

14Konzu Iisus da net kolme opastujua tuldih järilleh toizien opastujien luo, hüö nähtih heis ümbäri suuri joukko rahvastu da zakonanopastajua, kudamat kiistettih heijänke.15Iisusan nähtüü kaikin kerras hälevüttih, kiirehel juostih Hänen luo da luajittih tervehüs.16Iisus küzüi zakonanopastajil: «Mih niškoi tüö kiistättö heijänke?»17Rahvasjoukospäi üksi mies vastai Hänele: «Opastai, minä toin oman poijan Sinun luo. Häi on kieletöi, hänes on karu.18Kus se tabuau händü, sie i taikkuau muadu vaste, hänen suus lähtöü vuahti, häi kridžaittau hambahii da jämpistüü. Minä küzüin, ku Sinun opastujat ajettas karu iäres, no ei heis olluh ajajua.»19Sit Iisus sanoi heile: «Avoi-voi tädä uskomattomua polvie! Hätkigo minul vie pidänöü olla teijän luo? Hätkigo vie pidänöü tirpua teidü? Tuogua brihačču minun luo.»20Hüö tuodih brihačču Iisusan luo. Iisusan nähtüü paha hengi kerras vedi brihačun koukkuh, i häi sordui, vierettelih mual, vuahti lähti hänen suus.21Iisus küzüi brihačun tuatal: «Hätkengo on olluh tämä vaivu brihačus?» «Pienüöh suate», vastai tuattah.22«Karu äijän kerdua lükkäi händü tuleh dai vedeh, tahtoi tappua händü. Žiälöiče meidü, avvuta meile, ku voinnet!»23«Ku voinnet!» vastai Iisus. «Kaiken voibi se, ken uskou.»24Lapsen tuatto kerras kirgai: «Minä uskon! Avvuta minule, uskomattomale!»

25Ku Iisus nägi, rahvastu ainos vai liženöü, Häi käski paganhengele: «Kieletöi da kuurnis hengi, minä käsken sinule: lähte iäre brihačus, älägo enämbi mene häneh!»26Karu kirgai, kobristi lujah brihaččuu i lähti hänes. Brihačču rodih ihan ku kuolluh, sendäh äijät sanottih: «Häi kuoli.»27No Iisus otti händü käis da nosti seizoi, i häi nouzi.

28Konzu Iisus meni pertih da nikedä ei olluh lähäl, opastujat küzüttih Hänel: «Mindähbo müö emmo voinnuh ajua brihačus pahua hengie?»29Häi vastai: «Tädä luaduu karuu ei sua ajua iäre muul, ku vai malitul [da pühitändäl].»

Iisus uvvessah pagizou omah kuolendah näh

(Matf. 17:22-23; Luk. 9:44-45)

30Hüö lähtiettih siepäi i matkattih Galilein muas poikki. Iisus ei tahtonuh, ku kentahto tiedäs, kus hüö ollah,31Häi, näit, opasti omii opastujii. Häi sanoi heile: «Ristikanzan Poigu annetah rahvahale käzih, i hüö tapetah Händü, no kolmen päivän mendüü Häi nouzou kuollielois.»32Opastujat ei ellendettü, mih niškoi oldih nämä sanat, a küzüö Iisusal ei ruohtittu.

Ken on suurin?

(Matf. 18:1-5; Luk. 9:46-48)

33Hüö tuldih Kapernauman linnah. Kodih tulduu Iisus küzüi opastujil: «Mih näh tüö pagizitto matkas olles?»34Hüö oldih vaikkani, sendäh ku matkal hüö keskenäh paistih sih näh, ken on suurin.35Iisus istuihes, kučui rinnale kahtutostu opastujua da sanoi heile: «Ken ku tahtonou olla enzimäzennü, olgah jälgimäzennü da kaikkien kazakoiččijannu.»36Häi otti lapsen da seizatti sen heijän keskele, sebäi da sanoi:37«Ken ku minun nimes ottanou iččeh luo ühten tämänmoizis lapsis, se ottau minuu. Ken ottanou minuu, se ottau ei vai minuu, a ottau minun Tüöndäjängi.»

Vieras pahoin hengien ajajannu

(Luk. 9:49-50; Matf. 10:42)

38Iivan sanoi Iisusale: «Opastai, müö näimmö ühten miehen, kudai ajoi karuloi Sinun nimes. Müö kiellimmö händü, ku häi ei kuulu meijän joukkoh.»

39No Iisus sanoi: «Älgiä kielläkkiä händü. Ni üksi, ken minun nimes luadiu suuren ruavon, ei sen tervüöh rubie pagizemah minuh näh pahua.40Ken ei ole meidü vastah, se on meijän puolel.41Ken andau teile mal'l'an vettü juodavakse sendäh, ku tüö oletto Messien, toven sanon teile, se ei jiä palkattah.»

Muanitukset

(Matf. 18:6-9; Luk. 17:1-2; 14:34)

42«No ken muanitannou hos ühten nämis vähävägizis, kudamat uskotah minuh, sille olis parembi, ku hänele kaglah sivottas melliččükivi da lükättäs mereh.43Ku sinun käzi vedänöü sinuu riähkäh, leikkua se iäre. Onhäi parembi sinule, ku üksikäzizennü libo üksijalgazennu piäzet elaigah, migu mollembien käzienke sinuu lükätäh uaduh, sammumattomah tuleh, [44kus ni madoine ei kuole, ni tuli ei sammu.]45Ku sinun jalgu vedänöü sinuu riähkäh, leikkua se iäre. Parembi on sinule üksijalgazennu piästä elaigah, miku mollembien jalloinke sinuu lükätäh uaduh, [46kus ni madoine ei kuole, ni tuli ei sammu.]47A ku sinun silmü vedänöü sinuu riähkäh, kaiva se iäre. Parembi on sinule üksisilmäzennü mennä Jumalan valdukundah, miku mollembien silmienke sinuu lükätäh uaduh,48kus ni madoine ei kuole, ni tuli ei sammu.

49Jogahine on tulel suolattavu [da joga žertvu on suolal suolattavu].50Suolu on hüvä. No ku suolu menetännöü suolan mavun, mil sen suatto suolazekse? Anna on suolua teis ičes. I eläkkiä sobuh keskenäh.»


предыдущая глава Глава 9 следующая глава