Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 12

Varakkua hüväkse heittelendiä

(Matf. 10:26-27)

1Sil aigua rahvastu kerävüi tuhanzittain, i hüö ruvettih jo pollettamah toine tostu. Enzimäi Iisus rubei pagizemah opastujienke:

«Vardoikkuattokseh fariseiloin muijotestu, heijän hüväkse heittelendiä.2Ei ole nimidä peitos piettüü, kudai ei tulis nägevih, ei ole mostu peittodieluo, kudai ei rodies tiettäväkse.3Sendäh kai, midä tüö sanotto pimies, kuultah päivänvalgies. I midä tüö seinien südämes šupetatto toizele korvah, se sanotah iäneh levolpäi.»

Kedä pidäü varata

(Matf. 10:28-33; 10:19-20)

4«Sanon teile, minun vellet: Älgiä varakkua niilöi, kudamat tapetah rungu, a sen jälgeh ei voija luadie enämbiä nimidä.5Minä ozutan teile, kedä pidäü varata. Varakkua Sidä, kudamal on valdu ei vai tappua ristikanzu, a lükätä händü uaduh. Da – sanon teile – Händü teil pidäü varata.6Eigo viittü čiučoidu osteta kahtes hienos d'engas? A Jumal ei unohta ni ühtü heis.7Teijän joga tukkainegi on lugiettu. Ga sit älgiä varakkua. Olettohäi tüö kallehembat äijiä čiučoidu.8Sanon teile: Ken sanonou iččie minun omakse rahvahan ies, sidä Ristikanzan Poigu sanou omakse Jumalan anheliloin ies.9No ken rahvahan silmis kieldävünnöü minus, hänes kieldävütäh Jumalan anheliloin ies.10I jogahizele, ken kironnou Ristikanzan Poigua, se hänele prostitah. No ken kironnou Pühiä Hengie, sidä ei prostita.11Konzu teidü vietäh sinagougih i piämiehien da vallanpidäjien edeh, älgiä olgua huolissah sendäh, midä pagizetto da kui puolistatto iččie.12Konzu tulou se aigu, Pühä Hengi n'evvou, midä teil pidäü sanuo.»

Arbaituspagin mielettömäs bohatas

13Üksi ristikanzu rahvasjoukos sanoi Iisusale: «Opastai, sano minun vellele, anna jagau minunke tuatas jiännüöt elot.»14Iisus sanoi sille ristikanzale: «Midä! Pandihgo minuu teijän sud'd'akse da jagomiehekse?»15Sit Häi sanoi kaikile: «Vardoikkuattokseh kaikenjüttümiä ahnehuttu. Ei eloloin vuoh sua luadie omua elaigua, olgah niilöi hos kui äijü.»16I Häi sanoi heile nengozen arbaituspaginan:

«Eli üksi bohattu ristikanzu. Hänen peldo andoi hüvän sualehen.17Häi duumaiččou ičekseh: 'Midä olis ruadua? Vil'l'at jo ei sünnütä nikunne.'18Sit häi sanoi: 'Luajin vai nenga: riičin nämä aitat da azun suurembat. Niih minä keriän kai vil'l'at da muut elot.19Sit minä sanon ičele: Sinul on aitas kaikkie hüviä äijäkse vuvvekse. Huogavu nügöi, süö, juo da vietä vesseliä elaigua!'20No Jumal sanoi hänele: 'Mieletöi! Tänüön sinun hengi otetah sinul. I kai se, min olet sinä suittanuh – kellebo se jiäü?'»21Sit Iisus vie sanoi: «Nenga roih jogahizele, ken keriäü ičelleh eluo, no kel ei ole eluo Jumalan luo.»

Jumal pidäü huolen omis lapsis

(Matf. 6:25-34)

22Iisus sanoi opastujile:

«Sendäh sanon minä teile: älgiä huolikkua omua hengie, midä olis süvvä, älgiägo rungua, midä olis piäle panna.23Onhäi hengi kallehembi süömistü, rungu kallehembi sobii.24Kačokkua korbivaroloi: Ei net külvetä, eigo leikata. Ei ole niilöil ni aittua, ni heinüsaruadu, a üksikai Jumal süöttäü niilöi. A tüö oletto äijiä kallehembat linduloi!25Voibigo ken teis huolindal pitkendiä omua igiä hos askelen verran?26A ku tüö etto voi luadie ni sidä vähiä, midäbo sit huolitto muudu?27Kačokkua kukkazii, kui net kazvetah: eigo ruata, eigo kezrätä. No minä sanon teile: ni iče Solomon-suari kaikes čomuos ei olluh muga sellinnüh, kui kudaitahto nämis kukkazis.28Ku Jumal muga sellittäü niitün heinäzen, kudai tänäpäi kazvau, a huomei lükätäh päččih, ga äijiähäi enämbäl Häi pidäü huoldu teis, tüö vähäuskozet!29Ga sit älgiä hädäilkiättökseh, midä olis süvvä da juvva. Älgiä sidä ečikkiä.30Tädä kaikkie muailman rahvas opitah suaha. No teijän Tuatto tiedäü, sidä teile pidäü.31Ečikkiä Jumalan valdukundua, i tüö suatto kaiken tämängi.32Älä varua, minun pieni karju. Teijän Tuatto on kaččonuh hüväkse andua teile valdukunnan.33Müögiä, midä teil on, da annakkua elot köühile. Suagua moizet kukkarot, kudamat ei tühjetä. Keräkkiä taivahih eluo, kudai ei puolene. Sie varras ei sua sidä käzih, eigo süö sidä koi.34Kus ollah teijän elot, sie on teijän süväingi.»

Ižändiä vuottai käsküläine

(Matf. 24:42-51)

35«Piekkiä teijän sovat ainos vüötetünnü, i lampat anna paletah.36Olgua kui käsküläzet, kudamat vuotetah omua ižändiä svuad'baspäi: hüö ollah valmehet kerras avuamah ustu, konzu häi tulou da avaittau.37Ozakkahat ollah net käsküläzet, kudamii ižändü kodih tulduu tabuau jallas olijannu! Toven sanon teile: häi vüöttäü oman sovan, kuččuu heidü stolah, da iče rubieu heidü kazakoimah.38Ozakkahat ollah net käsküläzet, ku ižändü tavannou heidü jallas olijannu, tulgah häi hos enne süväinüödü libo jälles sidä!

39Ellendättöhäi, ku taloin ižändü tiedäs, mil aigua varrastai tulou, ga häi ei andas sille murduakseh taloih.40Olgua tüögi valmehet: Ristikanzan Poigu tulou sih aigah, kudamah tüö etto vuota.»

41Pedri sanoi Iisusale: «Ižändü, meih niškoigo sanoit nämä arvattavat sanat, vai kaikkih niškoi?»42Ižändü vastai: «Kenbo sit on surematoi da tolkukas taloinkaččoi, kudamua ižändü panou kaččomah käsküläzii da jagamah heile heijän leibüvuitin omal aijal?43Ozakas on se taloinkaččoi, kudamua ižändü kodih tulduu tabuau sidä ruadamas!44Toven sanon teile: ižändü andau kai omat elot hänele kačottavakse.45A se taloinkaččoi voibi duumaija i nenga: 'Ižändü vie ei terväh tule!' Sit häi rubieu pergamah käsküläzii, miehii da naizii, a iče rubieu süömäh, juomah da humaloiččemah.46No sil päiväl, kudamua häi ei voi arvata, sil čuasul, kudamua häi ei tiijä, tulou ižändü da pergau händü kuolendah suate, i muga häi suau moizen ozan, kui i uskomattomat.47Ku käsküläine tiedänöü, midä tahtou ižändü, no ei varustai sih, eigo luaji hänen mieldü müö, häi hüvin suau selgäh.48No ku käsküläine tiedämättäh luadinou mostu, mis annetah selgäh, häi piäzöü vähembäl perrandal. Kelle on äijü annettu, hänes äijü küzütäh. A kelle on äijü uskottu, sil pidäü äijäs vastata.»

Ei rauhua, vaiku riidua

(Matf. 10:34-36)

49«Minä tulin tuldu lükkiämäh muale – i kui minä tahtozin, ku se jo olis süttünüh!50On ristindü, kudamal minuu pidäü ristie – i kui minä tuskičemmos, kuni se ristindü ei rodei!51Smietittögo, tulin rauhua tuomah muale? En – sanon teile – teriämbi riidua.52Täs lähtijen pereh, kus on viizi hengie, jagavuu: kolme kahtu vastah, kaksi kolmie vastah.53Tuatto nouzou poigua vastah da poigu tuattua vastah, muamo tütärdü vastah da tütär muamua vastah, muatkoi n'eveskiä vastah da n'eveskü muatkoidu vastah.»

Aijan primietät

(Matf. 16:2-3; 5:25-26)

54Sit Iisus saneli rahvahale:

«Konzu tüö näittö, ku päivänlaskurannal nouzou pilvi, tüö kerras sanotto: 'Roih vihmu', i muga rodieugi.55I konzu tuulou suvituuli, tüö sanotto: 'Roih räkki.' Mugai rodieu.56Tüö heittelettökseh! Muan da taivahan primietät tüö maltatto arvata, miksebo sit etto voi arvata nügöstü aigua?57Miksebo tüö iče etto voi puuttuo perile, mi on oigei?58Konzu olet sinun viärittäjänke menemäs suudoh, vie matkas olles luaji kai, midä vai voit, ku piästä sobuh hänenke. Eiga häi vedäü sinuu sud'd'an edeh, a sud'd'u andau sinuu vardoiččijale, vardoiččii panou sinuu türmäh.59Usko minuu: siepäi et piäze, kuni et maksane kaikkie velgua jälgimäzeh d'engazeh suate.»


предыдущая глава Глава 12 следующая глава