Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 6

Suovatan ižändü

(Matf. 12:1-8; Mark. 2:23-28)

1Kerran suovattan Iisus astui vil'l'upellos poikki. Hänen opastujat katkottih tähkii, hierottih niilöi käzien keskes da süödih jüvii.2Sit erähät fariseit sanottih: «Miksebo tüö ruatto sidä, midä ei sua ruadua suovattan?»3No Iisus vastai heile: «Ettogo lugenuh, midä David ruadoi, konzu hänele da hänenke olijoile rodih n'älgü?4Häi meni jumalankodih, otti Jumalale tuovut leivät, söi iče da andoi hänenke olijoile, hos sidä leibiä sai süvvä vai pappiloil.»5Sit Iisus vie ližäi: «Ristikanzan Poigu on suovatan Ižändü.»

Voibigo suovattan piästiä voimattomii?

(Matf. 12:9-14; Mark. 3:1-6)

6Vie erähän suovattan Iisus meni sinagougah da opasti sie rahvastu. Sie oli mies, kudaman oigei käzi oli kuivanuh.7Zakonanopastajat da fariseit piettih silmis Iisussua, kačottih, rubieugo Häi parandamah suovattan. Hüö, näit, ečiteltih, mis olis viärittiä Iisussua.8No Iisus tiezi heijän mielet. Häi sanoi miehele, kudaman käzi oli kuivanuh: «Nouze da tule tänne keskele.» Mies nouzi da tuli rahvahan edeh.9Sit Iisus sanoi: «Sanokkua nügöi minule, midä on valdu ruadua suovattan – hüviä vai pahua? Piästiägo ristikanzu vai tappua händü?»10Häi kačoi heih kaikkih i sanoi miehele: «Oijenda käzi.» Mies oijendi käin, i käzi koheni.11Tämä Iisusan ruado nostatti suuren vihan zakonanopastajien da fariseiloin südämis, i hüö ruvettih keskenäh pagizemah, midä olis luadie Iisusale.

Kaksitostu apostolua

(Matf. 10:1-4; Mark. 3:13-19)

12Kerran niilöih samazih aigoih Iisus meni korgiele mäile molimahes da vietti sie kogo üön, moliihes Jumalale.13A päivän tulduu Häi kučui opastujat da valličči heijän keskes kaksitostu hengie, kudamat Häi nimitti apostoloikse.14Net oldih Simon, kudamale Häi andoi nimen Pedri, hänen velli Andrei, Juakoi da Iivan, Hilippü, Varfolomei,15Matfei, Homa da Alfein poigu Juakoi, Simon, kudamua kučuttih Zilotakse,16Juakoin poigu Juudu, da Juudu Iskariot, kudai müöhembi menetti Iisusan.

Iisus piästäü voimattomii

(Matf. 4:23-25)

17Iisus heitüi mäilpäi ühtes heijänke da azetui šuoriele kohtale. Sie oli suuri joukko Hänen opastujii da äijü muudu rahvastu kaikes Juudiespäi, Jerusalimaspäi, Tiiran da Sidonan randumualoispäi.18Kaikin tuldih kuundelemah Iisussua da piäzemäh taudilois. Dai net, kedä vaivattih paganhenget, sežo piästih.19Jogahine rahvahan joukos opii piästä koskemah Iisussua, ku Hänes lähti vägi, kudai piästi kaikkii.

Ozakkahat da ozattomat

(Matf. 5:1-12)

20Iisus kačoi omih opastujih da sanoi heile:
– Ozakkahat oletto tüö, köühät: teijän on Jumalan valdukundu.
21Ozakkahat oletto tüö, kudamat nügöi näittö n'älgiä: teidü süötetäh külläl.
Ozakkahat oletto tüö, ket nügöi itkettö: tüö rubietto nagramah.

22Ozakkahat oletto tüö, ku rahvas Ristikanzan Poijan täh vihatah da nagretah teidü, ku ajetah teidü omas joukospäi, da paheksitah teijän nimiegi.23Olgua vesselännü sennü päivännü da hüpikkiä ülähpäi hüväsmieles, ku palku, kudaman tüö suatto taivahas, roih suuri. Mugahäi teijän vihaniekoin tuatat luajittih Jumalan iänenkandajile.24
– No paha rodieu teile, bohatat! Tüö jo saitto oman ozan.
25Paha rodieu teile, kudamat oletto nügöi külläzet, tüö rubietto nägemäh n'älgiä.
Paha teile, ket nügöi nagratto, tüö rubietto pačkamah da itkemäh.
26Paha teile, ku kaikin paistah teis hüviä. Mugahäi nämien pagizijoin tuatat paistih Jumalan iänenkandajikse menijöih näh.»

Suvaikkua teijän vihaniekkoi

(Matf. 5:38-48; 7:12)

27«No teile, ket kuundeletto minuu, minä sanon: Suvaikkua teijän vihaniekkoi, luadiet hüviä niilöile, ket teidü vihatah.28Blahoslovikkua niilöi, ket teidü kirotah. Pangua malittuu niilöin puoles, ket satatetah teidü pahal sanal.29Ku kentahto iškenöü sinuu korvale, kiännä hänele toine korvu. Ku kentahto ottanou sinul piällüssovan, anna hänele paidugi.30Anna jogahizele, ken vai sinul pakinnou. A ku ken ottanou midätahto, mi kuuluu sinule, älä pakiče järilleh.

31Kui tüö tahtotto, ku rahvas luajittas teile, mugai tüö luajikkua heile.32Ku tüö suvainnetto niilöi, kudamat teidü suvaijah, misbo teidü on kiittiä? Riähkähizetgi suvaijah niilöi, ket suvaijah heidü.33Ku tüö luadinetto hüvüttü vai niilöile, ket luajitah hüvüttü teile, misbo teidü on kiittiä? Riähkähizetgi luajitah muga.34Ku tüö andanetto laihinah niilöile, kes tüö uskotto suaha vellat järilleh, misbo teidü on kiittiä? Riähkähizetgi annetah laihinah toine toizele, ku tietäh, suahah järilleh juuri sen verran, mi annettih.35A tüö älgiä olgua moizet. Suvaikkua omii vihaniekkoi. Luadiet hüviä da anduat laihinah, älgiägo vuotakkua järilleh nimidä. Sit teile roih suuri palku da tüö roittokseh Ülimäzen lapset; Häi, näit, on hüvä niilöilegi, ket ollah pahat da passibonsanomattomat.

36Olgua armollizet, muga kui teijän Taivahalline Tuatto on armolline.»

Älgiä suudikkua

(Matf. 7:1-5)

37«Älgiä suudikkua, sit teidügi ei suudita. Älgiä pangua viäräkse nikedä, sit teidügi ei panna viäräkse. Prostikkua, sit teidügi prostitah.38Annakkua, sit teilegi annetah. Tävvel miäräl, ličatul, säräitetül da kohurikse pannuol miäräl teile annetah. Mittumal miäräl tüö miäriättö, moizel teilegi miärätäh.»

39Vie Häi saneli heile arvattavil sanoil:

«Voibigo sogei vietellä sogiedu? Molleihäi langetah haudah.40Ei opastui ole suurembi opastajua. No konzu häi suau kai opastukset, häi rodieu kui opastai.

41Kuibo sinä näit toppazen sinun vellen silmäs, a omas silmäs et näi partu?42Kuibo sinä voit sanuo vellelles: 'Annas, velli, otan topan sinun silmäs', ku sinä omas silmäs et näi partu? Midä heittelettös! Ota enzimäi parzi iččes silmäs, sit vaste näit ottua topan velles silmäs.»

Puu da sen muarjat

(Matf. 7:1-5)

43«Ni üksi hüvä puu ei kazvata pahua muarjua, eigo paha puu hüviä.44Muarjois puu tundietah. Eihäi piidoituhjos sua kerätä smokvua, eigo kukoinpuus viinumuarjua.45Ristikanzan süväin on ku eloaittu. Hüvän ristikanzan südämes tulou vai hüviä, a pahan – pahua. Mil süväin on täütettü, sidä i suu pagizou.»

Kaksi koin alustua

(Matf. 7:24-27)

46«Miksebo tüö sanotto minule: 'Ižändü, Ižändü', a iče etto rua, midä sanon?47Minä ozutan teile, mittuine on se, kudai tulou minun luo, kuulou minun sanat da luadiu niilöi müö.48Häi on ku mies, kudai kodii nostajes kaivoi ülen süväh da pani alustan kallivole. Konzu vezi nouzi da pergi taloin seinii, se ei liikutannuh kodii, ku se oli hüvin luajittu.49A se, kudai kuulou minun sanat, no ei luaji niilöi sanoi müöte, on ku mies, kudai azui koin muale, alustattah. Ku vezi nouzi da pergi koin seinii, kodi kerras kuadui da meni muan tazale.»


предыдущая глава Глава 6 следующая глава