Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 11

Iisus opastau molimahes

(Matf. 6:9-13; 7:7-11)

1Kerran Iisus moliihes ühtes kohtas. Konzu Häi loppi, üksi Hänen opastujis sanoi: «Ižändü, opasta meidü molimahes, kui Iivangi opasti omii opastujii.»

2Iisus sanoi heile: «Konzu molittokseh, sanokkua nenga:
– Tuatto, olgah pühännü Sinun nimi!
Tulgah Sinun valdu.
3Anna meile päivü päiväl meijän jogapäiväine leibü.
4Prosti meile meijän riähkät,
kui müögi prostimmo jogahizele,
ken on meile vellas.
I älä vie meidü muanituksih
[, no piästä meidü pahas].»

5Vie Iisus sanoi:

«Opikkua duumaija: ku kentahto teis mennöü keskiüön aigah dovarišan luo da sanonou: 'Armas velli, anna minule laihinah kolme leibiä.6Üksi minun dovarišois matkas olles tuli minun luo, a minul ei ole midä stolale panna.'7A se toine pertispäi vastuau: 'Ole minus päivilleh. Veräi on jo salvas, i minä olen jo magavosijal lapsienke. En voi nosta sinule nimidä andamah!'8No minä sanon teile: hos häi ei nouzis andamah leibiä sendäh, ku sie on dovariššu, häi nouzou sendäh, ku se pakiten pakiččou, i andau sen verran, mi pakiččijale pidäü.

9Sendäh i sanon teile: «Pakikkua, i teile annetah. Ečikkiä, i tüö lövvättö. Avaitakkua, i teile avatah.10Sendäh ku joga pakiččii suau, joga eččii löudäü, joga avaittajale avatah.11Ei taki niken teis ole moine tuatto, kudai andau poijale mavon, ku se pakiččou kalua!12Libo andau skorpionan, ku se pakiččou jäiččiä?13Ku kerran tüö, pahat rahvas, maltatto andua omile lapsile kaikenmostu hüviä, ga äijiä parembi teijän taivahalline Tuatto andau Pühän Hengen niilöile, ket sidä Hänel pakitah.»

Iisus da Velzevul

(Matf. 12:22-30; Mark. 3:20-27)

14Kerran Iisus ajoi karun ühtes kielettömäs miehes. Konzu karu lähti hänes, kieletöi rubei pagizemah. Kaikin oldih hämmästüksis.15No erähät sanottih: «Häi ajau karuloi iäre Velzevulan, karuloin piämiehen väil.»16A erähät tahtottih oppie Iisusan mielii da prižmittih Hänes tunnusmerkii taivahaspäi.

17Iisus tiezi heijän mielet i sanoi: «Joga mua, kudai jagavuu da toruau omii vastah, hävieü, taloi kuaduu taloin piäle.18Ku sattan torannou omii vastah, kuibo sit hänen valdukundu voibi püzüö püstüs? Tämän minä sanon sendäh, ku tüö sanotto, buiteku minä ajan iäre karuloi Velzevulan väil.19No ku minä ajanen iäre karuloi Velzevulan väil, kenenbo väil sit teigäläzet niilöi ajetah? Sendäh hüö roijah teijän suddikse.20A ku minä ajan iäre karuloi Jumalan käil, sit Jumalan valdu on jo tulluh teijän keskeh.21Konzu vägevü mies orožanke vardoiččou omua kodii, sit häi voibi olla rauhas omien eloloin täh.22No ku händü vägevembi tullou häneh käzin da väistänöü händü, sit se vägevembi ottau kai sen miehen toravehkehet, kudamih mies uskoi, da jagau sualehet dovarišoinke.23Se, ken ei ole minunke, se on minuu vastah. Se, ken ei keriä minunke, se levittäü.»

Paganhengi menöü järilleh ristikanzah

(Matf. 12:43-45)

24«Konzu paganhengi lähtöü ristikanzaspäi, häi kävelöü ielleh järilleh elämättömis kohtis, eččiü, kus olis huogavuo. I ku ei lövvä huogavussijua, sit sanou: «Menen järilleh omah kodih, kudamaspäi lähtin.»25No konzu häi tulou sinne, sit nägöü: perti on pühkittü da kabrastettu.26Häi menöü da ottau kerale seiččie muudu pahua hengie, vie pahembua kui iče, i kaikin mennäh sih pertih da eletäh sie. Sit jälgimäi sille ristikanzale roih vie pahembi, kui oli enne.»

Ken on ozakas?

27Konzu Iisus vie pagizi, üksi naine kirgai rahvasjoukospäi: «Ozakas on se kohtu, kudai kandoi Sinuu, ozakkahat net n'ännit, kudamii Sinä imit!»28Iisus vastai: «Muga se on, ozakkahat ollah net, ket kuultah Jumalan sana da ruatah sidä müöte.»

Rahvas prižmitäh tunnusmerkii

(Matf. 12:38-42)

29Konzu rahvastu kerävüi enämbi da enämbi, Iisus rubei pagizemah: «Nügözel aijal rahvas ollah pahat. Hüö prižmitäh tunnusmerkii, no muudu merkii heile ei anneta, annetah vai se, kudai on tulluh Jumalan iänenkandajan Jonan kauti.30Kui Jona oli merkinnü ninevieläzile, mugai Ristikanzan Poigu roih merkikse tälle polvele.31Suvirannan tsaritsa nouzou suvvole ühtes tämän polven rahvahanke da panou heidü viäräkse. Häi tuli muan agjaspäi kuundelemah Solomonan mielevii paginoi, a täs teil on nügöi suurembat dielot, miku Solomonan aigua.32Ninevien linnan eläjät nostah suvvole ühtes tämän polven rahvahanke i pannah heidü viäräkse. Hüö hüllättih riähkät da kiännüttih Jumalan puoleh, konzu Jona toi heile Jumalan viestin. A täs teil on nügöi suurembat dielot, miku Jonan aigua.»

Silmü on rungan lampu

(Matf. 5:15; 6:22-23)

33«Niken ei viritä lampua da sit pane sidä peittoh [libo astien alle]. Korgielehäi se pannah, ku pertih tulijat nähtäs tuli.34Sinun silmü on rungan lampu. Ku silmü ollou terveh, kaikel rungal on valgei. No ku silmät oldaneh pahat, ristikanzu on pimies.35Ga sit kačo, ku se valgei, kudai sinus on, ei olis pimei.36Ku ollou kaikel sinun rungal valgei da ku sinus ei olle ni ühtü pimiedü kohtua, sit sinun rungu on valgies, ku andashäi lampu sinule loškottajan valgien.»

Iisus viärittäü fariseiloi da zakonanopastajii

(Matf. 23:1-36; Mark. 12:38-40; Luk. 20:45-47)

37Konzu Iisus oli opastamas, üksi fariseilois pürritti Händü gostih. Häi meni sinne da istuihes stolah.38Farisei diivii, konzu dogadii sen, ku enne veruo Iisus ei pessüh käzii.

39No Ižändü sanoi hänele:

«Tüö fariseit, toven, piettö puhtahannu mal'l'an da juvvan ulgočuran, no südämeči oletto tävvet ahnehuttu da pahuttu.40Mielettömät! Eigo se samaine, ken luadii ulgočuran, luadinuh i süväindü?41Annakkua köühile, midä on mal'l'an südämes. I sit kai on teile puhtas.

42Paha rodieu teile, fariseit! Tüö annatto Jumalale kümmenenden vuitin kai m'atas da ruutanlehtes da kaikis kodipellon külvöksis, no etto ole oigiet rahvahii vaste, ettogo suvaiče Jumalua. Nämii käskülöi teil pidäs kuulta, da ei ni niilöi toizii unohtua.

43Paha rodieu teile, fariseit! Tüö suvaičetto istuo enzimäzil sijoil sinagougis da oletto hüväs mieles, ku rahvas luajitah teile tervehüs linnan pihoil.44Paha rodieu teile! Tüö oletto kui hävinnüöt kalmat, kudamii rahvas tiedämättäh polletellah.»45Sit eräs zakonanopastajis sanoi Iisusale: «Opastai, sinähäi meidügi satatat nämil sanoil.»

46Iisus vastai:

«Paha rodieu teilegi, zakonanopastajat! Tüö panetto rahvahan hardieloile takkoi, kudamat ollah jügiet kandua, a iče etto ni ühtel sormel koskei niilöih, ku auttua.

47Paha rodieu teile! Tüö püstütättö Jumalan iänenkandajien kalmoile paččahii heijän mustokse, a kenbo heidü tapoi? Teijän tuatat.48Nenga tüö ozutatto, tüö tiijättö da hüvännü piettö teijän tuattoloin ruadoloi: hüö tapettih Jumalan iänenkandajii, a tüö püstütättö heile paččahii.49Siksehäi Jumalan Suuri Mieli oli sanonuhgi: 'Minä tüönnän heijän luo iänenkandajii da apostoloi, i üksii hüö tapetah, a toizii polgietah.'50Mugai tämä polvi vastuau kaikkien iänenkandajien veres, kudai muailman luajindas algajen on valutettu,51Aavelin veres Zaharien vereh suate, sen, kudamua tapettih altarin da jumalankoin välil. Toven minä sanon teile: tämä polvi vie kučutah čotale.

52Paha rodieu teile, zakonanopastajat! Tüö varrastitto tiedoloin avaimen. Iče etto mennüh südämeh, da niilöigi, ket tahtottih sinne mennä, tüö piittö.»

53Konzu Iisus lähti siepäi, zakonanopastajat da fariseit suutuksis ruvettih tartelemahes Häneh, otettih paginoih kaikenjüttümii dieloloi.54Hüö kuunneltih tarkah, ku tahtottih tavata Händü sanois.


предыдущая глава Глава 11 следующая глава