Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

Глава 3

Voibigo suovattan piästiä voimattomii?

(Matf. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

1Iisus tuaste meni sinagougah. Sie oli mies, kudaman käzi oli kuivanuh.2Fariseit piettih Iisussua silmis, kačottih, rubieugo Häi parandamah suovattan, ku voidas sit viärittiä Händü.3Iisus sanoi miehele, kudaman käzi oli kuivanuh: «Nouze da tule edeh.»4A fariseiloile sanoi: «Midä on valdu ruadua suovattan – hüviä vai pahua, piästiä ristikanzu vai tappua?» No hüö oldih vaikkani.5Iisus kačahtihes heih vihazel silmäl; Häi oli pahasmieles heijän kovan südämen täh. Häi sanoi miehele: «Oijenda käzi.» Mies oijendi käin, i se koheni.6Fariseit mendih pihale i kerras ruvettih Irodan puolel olijoinke pagizemah, kui tappua Iisussua.

Iisusan kuulužus levieü

7Iisus meni omien opastujienke järven rannale. Hänele jälles astui suuri joukko rahvastu. Heidü tuli Galileispäi, Juudiespäi,8Jerusalimaspäi, Idumeispäi da Jordanjoven tagamualoispäi, Tiiran da Sidonan lohkolpäi. Hüö tuldih Hänen luo suurin joukkoloin, ku tiijustettih, midä kaikkie Häi luadii.9Iisus käski opastujile pidiä venehtü varal, ku ei jiäjä rahvasjoukon jalgoih.10Häi oli piästänüh äijii, sendäh kaikin, kel oli vaivua, tungevuttih Hänen luo, tahtottih koskettua Händü käil.11Konzu paganhenget nähtih Händü, net langettih Hänen edeh da kirruttih: «Sinä olet Jumalan Poigu!»12No Häi jürkäh kieldi niilöi, ku net ei avattas rahvahale, ken Häi on.

Kaksitostu apostolua

(Matf. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Sit Iisus nouzi mäile da kučui niilöi, kudamii Häi tahtoi, i net tuldih Hänen luo.14I Iisus valličči kaksitostu [da nimitti heidü apostoloikse], ku hüö oldas Hänenke ühtes da ku Häi vois tüöndiä heidü sanelemah Jumalan sanua i15ku heil olis valdu ajua iäre karuloi.16Net kaksitostu oldih: Simon, kudamale Häi andoi nimen Pedri,17Zevedein poijat Juakoi da hänen velli Iivan, kudamile pani nimekse Boanerges – Jürün poijat,18Andrei, Hilippü, Varfolomei, Matfei, Homa, Alfein poigu Juakoi, Faddei, Simon Kananit19da Juudu Iskariot, se samaine, kudai jällespäi menetti Iisussua.

Iisus da Velzevul

(Matf. 12:22-32; Luk. 11:14-23; 12:10)

20Sit Iisus tuli kodih, i rahvastu müös kerdüi muga äijü, ga Iisus da Hänen opastujat ei piästü ni süömäh.21Konzu Iisusan omahizet tiijustettih tämä, hüö lähtiettih sinne, ku vägeh ottua Händü iäre siepäi, hüö smietittih, Häi liikui mielis.

22No zakonanopastajat, kudamat tuldih Jerusalimaspäi, sanottih: «Hänes on Velzevul, i sen, karuloin piämiehen, väil häi ajau iäre karuloi.»23Sit Iisus kučui heidü i pagizi heijänke arvattavil sanoil: «Kuibo sattan voibi ajua iäre sattanan?24Ku valdukundu jagavuu da toruau iččiedäh vastah, se ei voi kestiä,25eigo voi kestiä taloi, kudamas riijelläh.26Ku sattan nouzou iččiedäh vastah da riidavuu iččehke, se ei voi kestiä, i sen loppu on tulluh.27Eihäi niken voi tungevuo vägevän miehen taloih da kiškuo hänel eloloi, ku enzimäi ei sidone händü. Vaste sen ruadahuu häi voibi kiškuo taloin.28Toven minä sanon teile: kai prostitah ristikanzoile, kai riähkät dai kiruondat, kirotanneh hos kui.29No ku ken kironnou Pühiä Hengie, hänele ijäs ei rodei prosken'n'ua, no häi on viärü ilmanigäzes riähkäs.»30Tämän Häi sanoi sikse, ku hüö sanottih, buite Iisusas on paganhengi.

Iisusan tovellizet omahizet

(Matf. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31Sit tuldih Iisusan muamo da vellet. Hüö jiädih pihale seizomah da tüöttih kuččumah Händü.32Iisusas ümbäri istui äijü rahvastu, i Hänele sanottih: «Muamas da vellet [i sizäret] ollah tua pihal, ečitäh Sinuu.»33No Iisus vastai heile: «Kenbo on minun muamo? Ketbo ollah minun vellet?»34Häi kačoi rahvahih, kudamat istuttih Hänes ümbäri, da sanoi: «Kačo, täs ollah minun muamo dai vellet.35Ken luadiu Jumalan tahtuo müöte, se on minun velli, sizär dai muamo.»


предыдущая глава Глава 3 следующая глава