Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 12

Suovatan ižändü

Mark. 2:23-28; Luk. 6:1-5)

1Kerran suovattan Iisus astui vil'l'upellos poikki. Hänen opastujil rodih n'älgü, i hüö ruvettih katkomah tähkii da süömäh jüvii.2Fariseit nähtih se da sanottih Iisusale: «Kačo, sinun opastujat ruatah sidä, midä ei sua ruadua suovattan.»3No Iisus sanoi heile: «Oletto taki lugenuh, midä David ruadoi, konzu häi da hänen dovarišat oldih n'älläs?4Häi meni jumalankodih da söi Jumalale tuovut leivät, hos niilöi sai süvvä vai pappiloil, a ei hänel da hänen dovarišoil.5Libo luvitto taki Zakonas, kui papit suovattan ruatah jumalankois i üksikai hüö ei olla viärät suovattukäskün rikkomizes?6Minä sanon teile: täs on jumalankodii suurembat dielot.7No ku tüö ellendäzittö, midä nämis Jumalan sanois on: 'Minä en tahto žertvua, a tahton, ku tüö žiälöiččizittö toine tostu', sit etto viärittäs oigieloi.8Onhäi Ristikanzan Poigu suovatan Ižändü.»

Voibigo suovattan piästiä voimattomii?

(Mark. 3:1-6; Luk. 6:6-11)

9Iisus astui ielleh da tuli sinagougah.10Sie oli mies, kudaman käzi oli kuivanuh. Fariseit ečiteltihes, mis olis viärittiä Iisussua, da küzüttih Hänel: «Suaugo suovattan piästiä voimattomii?»11Iisus vastai heile: «Ku keltahto teis ollou lammas da se pakkunou haudah suovattan, ga eigo häi tartu sih käzil da eigo nosta sidä havvaspäi?12Onhäi ristikanzu äijiä kallehembi ku lammas. Ga sit suovattan suau luadie hüviä.»13Sit Häi sanoi miehele: «Oijenda käzi.» Mies oijendi käin i se rodih endizelleh, terveh ku toine käzi.14A fariseit mendih pihale da ruvettih pagizemah, kui tappua Iisussua.

Taivahallizen Ižändän käsküläine

15Iisus tiijusti heijän mielet da lähti iäre siepäi. Hänele jälles astui äijü rahvastu, i Häi piästi kaikkii voimattomii,16vai kieldi heidü sanelemas Häneh näh.17Muga stuaniihes tämä Jumalan iänenkandajan Isaijan sanottu sana:18
– Täs on Minun käsküläine, kudaman Minä valličin,
Minun armas, kudamah olen mieldünüh.
Minä panen oman Hengen Hänen piäle, i Häi ilmoittau oigien suvvon
Jumalua tundemattomile rahvahile.
19Ei Häi riidele eigo iännä, ei kuulta Hänen iändü pihoil.
20Painunuttu kortehtu Häi ei katkua, küdijiä tuohustu Häi ei sammuta, kuni ei anna oigiele suvvole voittuo.
21Hänen nimeh Jumalua tundemattomat ruvetah pidämäh nad'oužua.

Iisus da Velzevul

(Mark. 3:20-30; Luk. 11:14-23; 12:10)

22Sit Iisusan luo tuodih mies, kudamua muokkai karu i kudai oli sogei da kieletöi. Iisus piästi händü, i mies rubei nägemäh dai pagizemah.23Rahvas ei tiettü midä duumaija i sanottih: «Ollougo tämä Davidan Poigu?»24No konzu fariseit kuultih se, hüö sanottih: «Velzevulan, karuloin piämiehen, väil se mies ajau iäre karuloi.»

25Iisus tiezi heijän mielet da sanoi heile:

«Joga mua, kudai jagavuu da toruau omii vastah, tühjenöü. I nimittuine linnu da taloi ei kestä, ku sie ollou keskenästü riidua.26Ku sattan ajau iäre sattanan, häi toruau sit iččiedäh vastah, i hänen valdu ei voi püzüö.27Ku minä ajanen iäre karuloi Velzevulan väil, kenenbo väil teijän rahvas niilöi ajetah? Sendäh hüö roijah teijän suddikse.28A ku minä ajan karuloi iäre Jumalan Hengen väil, sit Taivahallizen valdu on jo tulluh teijän keskeh.

29I voibigo kentahto tungiekseh vägevän taloih da kiškuo hänel elot, ku enzimäi ei sidone händü? Vaste sen ruadahuu häi voibi kiškuo taloin.30Ken ei ole minunke, se on minuu vastah, i ken ei keriä ühtes minunke, se levittäü.

31Sendäh sanon teile: joga riähkü da kiruondu roih prostittu ristikanzoile, no Pühän Hengen kiruondua ei prostita.32Ku ken sanonou midätahto Ristikanzan Poigua vastah, hänele se prostitah, no ken sanonou Pühiä Hengie vastah, sidä ei prostita, eigo nügözes muailmas, eigo tulijas.»

Puu da sen andimet

(Luk. 6:43-44)

33«Ku puu ollou hüvä, sen andimetgi ollah hüvät, no ku puu ollou paha, sen andimetgi ollah pahat. Andimis puu tundietah.34Tüö, pahan mavon kannetut, kuibo voitto paista hüviä, ku iče oletto pahat! Midä süväin on täüzi, sidä i suu pagizou.35Hüvä ristikanzu oman hüvän südämen eloaitas tuou hüviä, paha ristikanzu pahan südämen eloaitas tuou pahua.36Minä sanon teile: joga tühjäs sanas, kudai rahvas sanotah, suudopäivännü pidäü andua čottu.37Sinun sanoin mugah sinuu sanotah oigiekse, i sinun sanoin mugah sinuu suuditah viäräkse.»

Rahvas prižmitäh tunnusmerkii

(Mark. 8:11-12; Luk. 11:29-32)

38Sit erähät zakonanopastajat da fariseit sanottih Iisusale: «Opastai, ozuta meile mitahto tunnusmerki!»39No Iisus vastai heile: «Tämä paha da Jumalan hüllännüh polvi prižmiü tunnusmerkii, no sille ei anneta muudu tunnusmerkii ku vai se, mi rodih Jumalan iänenkandajale Jonale.40Kui Jona oli suuren merielätin vačas kolme päiviä da kolme üödü, mugai Ristikanzan Poigu roih muan südämes kolme päiviä da kolme üödü.41Ninevien eläjät nostah suvvole ühtes tämän polven rahvahanke i pannah heidü viäräkse. Ninevien eläjät hüllättih riähkät da kiännüttih Jumalan puoleh, konzu Jona toi heile Jumalan viestin, a täs teil on suurembat dielot, miku Jonan aigua!42Suvirannan tsaritsa nouzou suvvole ühtes tämän polvenke da panou heidü viäräkse. Häi tuli muan agjaspäi kuulemah Solomonan mielevii paginoi, a täs teil on suurembat dielot, miku Solomonan aigua!»

Paha hengi menöü järilleh ristikanzah

(Luk. 11:24-26)

43«Konzu paganhengi lähtöü iäres ristikanzas, se kävelöü ielleh järilleh elämättömis kohtis da eččiü, kus olis huogavuo, no ei lövvä.44Sit se sanou: 'Menen järilleh omah kodih, kudamaspäi lähtin.' Ku sit se tulou da nägöü pertin tühjännü, pühkitünnü da kabrastetunnu,45se menöü da ottau kerale seiččie muudu pahua hengie, pahembua, kui on iče, i kaikin tullah pertih da eletäh sie. Sit jälgimäi sille ristikanzale rodieu vie pahembi, kui oli enne. Nenga rodieu i tälle pahale polvele.»

Iisusan omat

(Mark. 3:31-35; Luk. 8:19-21)

46Konzu Iisus vie pagizi rahvahanke, sih tuldih Hänen muamah da vellet. Hüö seizottih pihal, tahtottih paista Hänenke. [47Kenlienne sanoi Iisusale: «Sinun muamas da vellet ollah tuas pihal, tahtotah paista Sinunke.»]48No Iisus vastai hänele: «Ken on minun muamo? Ket ollah minun vellet?»49Häi ozutti käil opastujih da sanoi: «Kačo, täs ollah minun muamo dai vellet.50Jogahine, ken ruadau minun taivahallizen Tuatan tahtuo müöte, on minun velli, sizär dai muamo.»


предыдущая глава Глава 12 следующая глава