Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 20

Iisusal küzütäh Hänen valdah näh

(Matf. 21:23-27; Mark.11:27-33)

1Erähännü päivännü Iisus opasti rahvastu jumalankois da saneli jevangeliedu. Hänen luo tuldih ülimäzet papit da zakonanopastajat ühtes rahvahan vahnimienke2da küzüttih: «Sano meile, mil vallal sinä nämii ruat. Ken sinule andoi sen vallan?»3Iisus vastai: «Dai minä küzün teil: sanokkua tüö minule,4kuspäi tuli Iivanan valdu ristie, taivahaspäi vai rahvahaspäi?»5Hüö paistih keskenäh: «Ku sanonemmo: 'Taivahaspäi', sit häi küzüü: 'Miksebo sit etto uskonnuh Iivanua?'6Ku sanonemmo: 'Rahvahaspäi', rahvas kivitetäh meidü. Hüöhäi lujah pietäh Iivanua Jumalan iänenkandajannu.»7I hüö vastattih: «Emmo tiijä.»8Iisus sanoi: «Sit en ni minä sano teile, kenen annetul vallal minä nämii ruan.»

Viinumuarjupellon vuogruajat

(Matf. 21:33-46; Mark. 12:1-12)

9Iisus tuaste pagizi rahvahanke da sanoi nengozen arbaituspaginan:

«Mies istutti viinumuarjupellon da andoi sen vuograh viinumuarjan kazvattajile, a iče lähti hätkekse vierahah muah.10Omal aijal häi tüöndi käsküläzen vuogruajien luo, ku net annettas hänele vuitti muarjois. No vuogruajat perrettih käskülästü da tüöttih händü tühjin käzin järilleh.11Sit pellon ižändü tüöndi toizen käsküläzen. Vuogruajat sidägi perrettih, nagrettih händü da tüöttih tühjin käzin iäre.12Häi tüöndi vie kolmanden käsküläzen. Sidä sežo hüö perrettih vereh suate da lükättih iäre pellolpäi.13'Midä minul nügöi ruadua?' duumaičči pellon ižändü. 'Tüönnän vai minä oman armahan poijan. Händü toinah hüö ei ruohtita koskie.'14No ku vuogruajat nähtih poigua, hüö paistih keskenäh: 'Tämä on pellon perii. Tapammo hänen. Sit müö suammo hänen jälgiperän.'15Hüö lükättih händü pellon ulgopuolele da tapettih. – Midä nügöi luadiu heile viinumuarjupellon ižändü?16Häi tulou da tappau heidü, a pellon andau toizile.»

Konzu rahvas kuultih tämä, hüö kirruttih: «Piästä, piälline Jumal!»17Iisus kačoi heih da sit sanoi: «Mih niškoi sit on neče Pühien Kirjutuksien sana:
– Kivi, kudai koinluadijat hüllättih,
rodih čuppukivekse.
18Ken langieu tälle kivele, se ruhjou omat luut, a kelle piäle tämä kivi kuaduu, sen se lädžöttäü.»

19Zakonanopastajil da ülimäzil pappiloil oli mieli ottua Iisussua kerras kiini, no hüö varattih rahvastu. Hüö ellendettih: tämä arbaituspagin oli heih näh.

Pidäügo keisarile maksua nalougat?

(Matf. 22:15-22; Mark. 12:13-17)

20Zakonanopastajat da ülimäzet papit piettih Iisussua silmis da tüöttih Hänen luo tiijustelijoi, kudamat heitüttih oigieloikse. Hüö tahtottih tavata Iisussua sanakampih, ku andua valdumiehien da muaherran käzih.21Nämä tiijustelijat sanottih Iisusale: «Opastai, müö tiijämmö, sinun sanat da opastandat ollah oigiet. Sinä et eroittele rahvahii, a tovel n'evvot kaikile Jumalan dorogua.22Sano, pidäügo meil maksua keisarile nalougat, vai ei?»23Iisus nägi heijän viizahuon da sanoi:24«Ozutakkua minule dinuaru-d'engu. Kenenbo kuva da nimi sit on?» «Keisarin», sanottih hüö.25Sit Iisus sanoi heile: «Annakkua sit keisarile se, mi on keisarin, a Jumalale se, mi on Jumalan.»26Rahvahan ies hüö ei voidu tavata Händü Hänen sanois, vai diivittih Hänen vastavustu da oldih vaikkani.

Iisus pagizou kuollieloisnouzendas

(Matf. 22:23-33; Mark.12:18-27)

27Sit Iisusan luo tuldih erähät saddukeilois, niilöis, kudamat sanotah: «Kuollieloisnouzendua ei ole.» Hüö sanottih:28«Opastai, kačo Moisei on sanonuh: 'Ku mužikal kuollou velli, a sil jiäü akku, no ei ole lastu, sit sil mužikal pidäü ottua vellen akku da suaha vellelleh lapsi.'29Oli seiččie vellestü. Enzimäine oli naizis, sit kuoli, a lastu heil ei olluh.30Sit hänen akas nai toine,31jälles hänen kuolendua – kolmas, i muga toine toizele jälles naidih sit akas kaikin seiččemei. Kaikin hüö kuoltih lapsettominnu.32Jälgimäi kuoli akkugi.33A konzu kuolluot nostah, kenenbo akakse häi sit rodieu? Häi vet oli miehel kaikil seiččemel.»34Iisus vastai: «Täl ilmal olles rahvas naijah da mennäh miehele.35No tulies muailmas net, kedä kačotah pädijäkse kuollieloisnouzendah, ei enämbi naija eigo mennä miehele.36Hüö jo ei voija kuolta, ku hüö ollah ku anhelit. Hüö ollah Jumalan lapset, ku hüö ollah kuollielois elavunnuot.37A kuolluot elavutah toven, sen ozutti Moiseigi paginas palajah tuhjoh näh. Häi vet sanou Ižändiä Avraaman Jumalakse, Isakan Jumalakse da Juakoin Jumalakse.38Jumal ei ole kuolluzien Jumal, a on elävien. Hänele kaikin ollah elävät.»39Erähät zakonanopastajat sanottih: «Hüvin vastait, opastai.»40Jälles sidä niken ei ruohtinuh küzüö Hänel enämbiä nimidä.

Kenen poigu on Messii?

(Matf. 22:41-46; Mark. 12:35-37)

41Sit Iisus küzüi heil: «Kuibo Messiedü voibi sanuo Davidan poijakse?42Sanouhäi David iče Psalmoin kniigas Händü omakse Ižändäkse:
– Taivahalline Ižändü sanoi minun Ižändäle:
Istu Minun oigiel puolel,
43kuni en paina Sinun vihaniekkoi
Sinun jalloin alle.
44Ku David sanou Messiedü Ižändäkse, kuibo sit Messii voibi olla hänen poigu?»

Vardoikkuattokseh zakonanopastajii!

(Matf. 23:1-36; Mark. 12:38-40)

45Kaiken rahvahan kuunneltes, Iisus sanoi opastujile:46«Vardoikkuattokseh zakonanopastajii! Hüö suvaijah kävellä pitkis sovis da ollah hüväs mieles, ku heile luajitah tervehüs linnoin pihoil. Hüö suvaijah istuo sinagougis enzimäzil sijoil da stolan tagan parahal kohtal,47a iče kiškotah leskiakoil taloit da pannah pitkii malittuloi, ku ozuttua iččie. Sidä kovembi suudo hüö suahah.»


предыдущая глава Глава 20 следующая глава