Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

IISUSAN SUURET RUAVOT 8-9

Глава 8

Iisus piästäü prokuazal voimattoman

(Mark. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

1Konzu Iisus heitüi alah mäilpäi, Hänenke astui suuri rahvasjoukko.2Sit Hänen rinnale tuli mies, kudai oli voimatoi prokuazal. Mies heitüi polvilleh Iisusan edeh da sanoi: «Ižändü, ku tahtozit, Sinä voizit puhtastua minuu.»3Iisus oijendi käin, kosketti miestü da sanoi: «Minä tahton. Puhtastu.» Mies kerras puhtastui prokuazas.4Iisus sanoi hänele: «Kačo, ku nikelle et sanos tädä. Mene vai ozuttamahes papile da vie lahju, kudaman käski tuvva Moisei, ku kaikin nähtäs sinun puhtastundu.»

Iisus da Kapernauman suanpiällikkö

(Luk. 7:1-10)

5Konzu Iisus tuli Kapernaumah, üksi suanpiällikkö tuli Hänen luo da küzüi Hänel abuu.6Häi sanoi: «Ižändü, minun kazakkua hullai. Häi viruu kois da on suuris goris.»7Iisus sanoi: «Minä tulen da piästän händü.»8No suanpiällikkö vastai: «Ižändü, Sinul ei maksa tulla minun taloih. Sano vai sana, i kazakku paranou.9Minä ičegi kuundelen suurembien käskülöi da käsken omile saldatoile. Ku sanon ühtele: 'Mene', häi menöü, libo toizele: 'Tule', häi tulou, libo omale käsküläzele: 'Rua se', i häi ruadau.»

10Tämän kuultuu Iisus diivuiččihes i sanoi rinnal astujile: «Toven sanon teile: nengostu lujua uskuo en ole nähnüh ni ühtel izrail'alazel.11Minä sanon teile, äijät tullah päivännouzu- da päivänlaskupuolespäi, da süvväh ühtes Avraaman, Isakan da Juakoinke*a Taivahallizen valdukunnas.12No tämän muan lapsii, kudamil roindua müöte pidänüs piästä sinne, lükätäh pihale pimieh. Sie hüö itkietäh da kridžaitetah hambahii.»13Sit Iisus sanoi suanpiälliköle: «Mene. Roikkah muga, kui sinä uskot.» Sil sanal kazakku parani.

Iisus piästäü Pedrin muatkoin da toizii voimattomii

(Mark. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Iisus tuli Pedrin kodih i nägi hänen muatkoidu virumas alasijas suures žuarus.15Iisus kosketti hänen kättü, i žuaru lähti hänes. Naine nouzi magavosijal da rubei gostittamah Händü.16A konzu tuli ehtü, Iisusan luo tuodih äijii, kudamat oldih karuloin vallas. Häi ajoi omal sanal heis karut i piästi kai voimattomat.17Muga stuaniihes se, mi on sanottu Jumalan iänenkandajan Isaijan kniigas:
– Häi otti iččeh piäle meijän voimattomuot,
Häi kandoi meijän kivut.

Astu minule jälles!

(Luk. 9:57-62)

18Konzu Iisus nägi, mi äijü rahvastu on Hänes ümbäri, käski Häi opastujile mennä toizele rannale.19Üksi zakonanopastai tuli sit Hänen luo da sanoi: «Opastai, minä novvan Sinuu, kunne vai Sinä et menne.»20Iisus vastai hänele: «Reboloil on kolot i taivahan linduzil pezät, a Ristikanzan Poijal ei ole, kunne piädü painua.»21Toine ristikanzu, üksi Hänen opastujis, sanoi Hänele: «Ižändü, minä enzimäi kävüzin tuattua muah panemah.»22No Iisus sanoi hänele: «Astu minule jälles! Anna kuolluot pannah muah omii kuolluzii.»

Iisus tüünisköittäü järven

(Mark. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Iisus astui veneheh i Hänen opastujat mendih Hänele jälles.24Sit kerras järvele nouzi suuri bauhu. Allot lüödih piäliči venehen laijois, a Iisus magai.25Sit opastujat nostatettih Händü da sanottih: «Ižändü, piästä meidü, müö uppuommo!»26«Miksebo oletto nengozet varačut, tüö vähäuskozet?» sanoi Iisus. Sit Häi nouzi, käski tuulele da aldoloile azettuo, i rodih ihan tüüni.27Rahvas diivuittihes sidä da sanottih: «Mibo miehii tämä on, ku Händü kuunnellah tuuli dai allot?»

Iisus Gadaran muas

(Mark. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Konzu Iisus tuli kohturannale, Gadaran muah, Hänele vastah tuli kaksi kalmukololois*b eläjiä miestü, kudamii muokattih karut. Hüö oldih moizet äriet, ga niken ei voinnuh mennä sidä dorogua müöte.29Hüö ruvettih kirgumah: «Midä sinä meis tahtot, Jumalan Poigu? Tulitgo tänne muokkuamah meidü enne sanottuu aigua?»30A palazen piäs oli suuri poččikarju niitül.31Karut pokoroittihes Iisusale: «Gu kerran ajat meidü tiäpäi, ga tüönnä sit meidü poččikarjah.»32«Mengiä!» sanoi Iisus. Sit henget lähtiettih miehispäi da mendih poččiloih, i kai poččikarju karahtih jürkändehelpäi järveh da uppoi.

33Poččiloin paimoit pajettih. Hüö mendih linnah da saneltih sie, midä nähtih da midä rodih niilöin miehienke, kudamii muokattih karut.34Sit kaikin lähtiettih linnaspäi Iisusale vastah. Hänen nähtüü hüö pokoroittihes, ku Häi menis iäre heijän lohkolpäi.


*a 8:11 Avraam, Isakku da Juakoi ollah Izrail'an kolme enzimästü ezituattua.

*b 8:28 Kuolluzii pandih ei vai muah, a kallivokololoihgi.

предыдущая глава Глава 8 следующая глава