Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

IISUSAN RUADOLOIN ALGU 1-3

Глава 1

1Hüvä viesti Iisussah Hristossah, Jumalan Poigah näh, lähti liikkehele nenga:2Jumalan iänenkandajan Isaijan kniigas on kirjutettu nämä Jumalan sanat:
– Minä tüönnän iel Sinuu oman viestinvedäjän,
kudai varustau Sinule dorogan.
3Kirgujan iäni kuuluu elämättömäs muas:
– Valmistakkua Ižändäle dorogu,
luajikkua oigiekse Hänen tropat!
4Muga rodihgi. Iivan ristii rahvastu elämättömäs muas da saneli, ku heil pidäü hüllätä riähkät, kiändüö Jumalan puoleh da ottua ristindü, ku suaja prosken'n'u riähkis.5Hänen luo tuli äijü rahvastu Jerusalimaspäi da Juudien joga puolespäi. Hüö sanottih omat riähkät, i Iivan ristii heidü Jordanjoves.

6Iivanal oli piäl verbl'uudan villas luajittu soba, kudai oli vüötettü nahkuvüöl, hänen süömizennü oldih čirkat da meččükimalehien mezi.7Häi saneli: «Jälles minuu tulou minuu vägevembi. Minä en päi ni kumardumah, ni kerittämäh Hänen jallaččiloin nuorazii.8Minä ristiin teidü viel, Häi ristiü teidü Pühäl Hengel.»

Iisussua ristitäh da Hänen mielii opitah

(Matf. 3:13-4:11; Luk. 3:21-22; 4:1-13)

9Niilöinnü päivin Iisus tuli Galilein Nazarietan linnaspäi, i Iivan ristii Händü Jordanjoves.10Vies nostes Iisus nägi, kui taivahat levähtettihes avvoi, da Hengi küühköilinduzennu heitüi Hänen piäle.11I taivahispäi kuului iäni: «Sinä olet Minun armas Poigu, Sinuh Minä olen mieldünüh.»

12Kerras sen jälgeh Hengi ajoi Händü elämättömäh muah.13Iisus oli elämättömäs muas n'ellikümmen päiviä sattanan muaniteltavannu. Häi eli meččüelättilöin joukos, a anhelit piettih Hänes huoldu.

Iisus algau oman ruavon

(Matf. 4:12-17; Luk. 4:14-15)

14Sen jälgeh, ku Iivan oli otettu kiini, Iisus tuli järilleh Galileih da saneli Jumalan jevangeliedu.15Häi sanoi: «Aigu on tulluh, Jumalan valdu on tulluh lähäle. Hülläkkiä riähkät da uskokkua hüväh viestih!»

Enzimäzet opastujat

(Matf. 4:18-22; Luk. 5:1-11)

16Konzu Iisus astui Galileinjärven randua müöte, Häi nägi Simonan da sen vellen Andrein. Hüö oldih laskemas verkuo järveh, ku oldih kalastajat.17Iisus sanoi heile: «Astukkua minule jälles. Minä luajin teis ristikanzoin püüdäjii.»18Sil sanal hüö jätettih verkot da lähtiettih Hänele jälles.

19Palazen peräs Iisus nägi Juakoin da hänen vellen Iivanan, Zevedein poijat. Hüögi oldih venehes, sellitettih verkoloi.20Iisus kerras kučui heidü. Hüö jätettih Zevedei-tuatto da hänen palkuruadajat veneheh, a iče lähtiettih Iisusale jälles.

Iisus Kapernauman sinagougas

(Luk. 4:31-37)

21Hüö tuldih Kapernauman linnah. Suovattan Iisus meni kohti sinagougah da opasti sie.22Rahvas diivuittihes Hänen opastandoi. Häi opasti heidü muga, kui opastau se, kel on valdu, a ei muga, kui opastetah zakonanopastajat.

23Sil kerdua linnan sinagougas oli mies, kudai oli paganhengen vallas. Häi rubei kirgumah:24«Midäbo sinä meispäi tahtot, Iisus Nazariettalaine? Oletgo tulluh meidü hävittämäh? Minä tiijän, ken sinä olet, Jumalan Pühä!»25No Iisus käski kovah paganhengele: «Salbua suu! Lähte hänespäi iäre!»26Sit paganhengi puistaldi miestü i suuren iänenke lähti hänespäi.27Kaikin hämmästüttih i küzeltih toine toizel: «Mibo tämä ollou? Täl miehel on valdu opastua uudeh luaduh! Paganhengetgi kuunnellah Hänen käsküü.»28Paginat Hänes levittih kaikkiele ümbäri Galilein muadu.

Iisus piästäü Simonan muatkoin da muut voimattomat

(Matf. 8:14-17; Luk. 4:38-41)

29Sinagougaspäi hüö kerras mendih Simonan da Andrein kodih. Juakoi da Iivan oldih heijänke.30Simonan muatkoi virui suures žuarus, hüö kerras sanottih Iisusale häneh näh.31Iisus meni hänen luo, otti käis i avvutti nosta. Žuaru lähti naizespäi, häi rubei gostittamah tulluzii.

32Ehtäl, konzu päiväine laskih, Iisusan luo tuodih kai voimattomat da net, kudamat oldih karuloin muokatut.33Kai linnu kerävüi uksen edeh.34Iisus piästi äijii, kedä vaivattih kaikenmoizet voimattomuot, da ajoi ristikanzoispäi äijän karuu. Häi ei andanuh karuloile paista, ku net tiettih, ken Häi on.

Iisus lähtöü iäre Kapernaumaspäi

(Luk. 4:42-44)

35Aijoi huondeksel, konzu vie oli pimei, Iisus nouzi da lähti pihale. Häi meni üksinäzeh kohtah da moliihes sie.36Simon da hänenke olijat mendih Iisussua eččimäh,37löüttih Händü da sanottih: «Kaikin ečitäh Sinuu.»38No Iisus sanoi: «Davaikkua lähtemmö tiäpäi iäre da menemmö rinnalolijoih külih. Minul pidäü niilöisgi sanella Jumalan sanua, sendähhäi minä olen tiä.»39Muga Häi lähti da käveli kaikkiel Galilein muadu müöte, saneli Jumalan sanua sinagougis da ajoi iäres karuloi.

Iisus piästäü prokuazal voimattoman

(Matf. 8:1-4; Luk. 5:12-16)

40Iisusan luo tuli prokuazal voimatoi, langei polvilleh da pokoroiččih: «Ku tahtonet, Sinä voit puhtastua minuu.»41Iisusale rodih žiäli händü. Häi oijendi käin, kosketti miestü da sanoi: «Minä tahton. Puhtastu.»42Kerras prokuazu lähti miehes iäre, häi rodiihes puhtahakse.43Iisus tüöndi hänen iäres da kieldi lujah:44«Kačo, ku nikelle et sanos nimidä täh niškoi. Mene vai ozuttai papile da anna omas puhtastundas se, min Moisei on käskenüh andua, ku kaikin nähtäs sinun puhtastundu.»45No siepäi lähtehüü mies rubei kaikkiel sanelemah, midä Iisus oli luadinuh. Sendäh Iisus ei voinnuh enämbiä kaikkien nähten mennä ni ühteh linnah. Häi püzüttelih linnoin ulgopuolel elämättömis kohtis, i kaikkielpäi tuli Hänen luo rahvastu.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава