Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 9

Iisus piästäü hullatun

(Mark. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

1Iisus astui veneheh, meni toizele rannale i tuli omah linnah.2Sie rahvas tuodih Hänen luo hullattu, kudai virui magavosijal. Konzu Iisus nägi, heil on usko Häneh, Häi sanoi hullatule: «Älä varua, velli, sinun riähkät on sinule prostittu.»

3Erähät zakonanopastajat sanottih sit ičekseh: «Tai mies nagrau Jumalua.»4No Iisus nägi, midä hüö duumaijah, i sanoi: «Mikse tüö pahoi duumaičetto minuh näh?5Mi on kebjiembi – sanuogo: 'Sinun riähkät on sinule prostittu', vai sanuo: 'Nouze da astu'?6No gu tüö tiedäzittö, Ristikanzan Poijal on valdu prostie mual riähkii», sit kiändüi hullatun puoleh da sanoi: «Nouze, ota oma sija da mene kodih.»7I mies nouzi da lähti kodih.8Tämän nähtüü rahvas varavuttih da ruvettih ülendämäh Jumalua, kudai andoi ristikanzale nengozen vallan.

Iisus kuččuu Matfeidu

(Mark. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Konzu Iisus oli lähtemäs linnaspäi, Häi nägi Matfei-nimellizen miehen istumas maksuloinkeriändükohtas. Häi sanoi Matfeile: «Astu minule jälles.» Matfei nouzi i lähti Iisusale jälles.

10Konzu Iisus oli murginal hänen luo, sinne tuli vie äijü maksuloinkeriäjiä da muudu riähkähistü, i hüö süödih Iisusan da Hänen opastujienke.11Tämän nähtüü fariseit sanottih Iisusan opastujile: «Mikse teijän opastai süöü ühtes maksuloinkeriäjien da riähkähizienke?»12Iisus kuuli sen da sanoi: «Eihäi tervehile pie piästäjiä, a pidäü voimattomile.13Mengiä da duumaikkua, mih niškoi ollah nämä Jumalan sanat: 'Minä en tahto žertvua, a tahton, ku tüö žiälöiččizittö toine tostu.' Minä tulin kuččumah ei oigieloi, a riähkähizii [gu hüö hüllättäs riähkät da kiännüttäs Jumalan puoleh].»

Svuad'bugost'at ei pühitetä

(Mark. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Sit Iivanan opastujat tuldih Iisusan luo. Hüö sanottih: «Müö fariseiloinke puaksuh pühitämmö. Mindäh Sinun opastujat ei pühitetä?»15Iisus vastai heile: «Eihäi svuad'burahvas voija pidiä pahua mieldü, kuni sulhaine on heijänke? Vie tulou moine aigu, konzu sulhaine otetah heil iäre, i sit hüö pühitetäh.16Niken ei pane uuttu paikkua vahnah sobah. Moine paikku kučistuhuu revittäü vahnan sovan, i loukko roih vie suurembi.17Nuordu viinuagi ei panna vahnoih puzuloih, eiga net puzut revitäh, i viinu menöü muah dai puzut mennäh sudre. Uuzi viinu pannah uuzih puzuloih, sit üksi dai toine ollah tervehennü.»

Iisus elavuttau kuolluon tütön da piästäü naizen verentulendas

(Mark. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Konzu Iisus nenga pagizi, sih tuli üksi vahnimis. Häi kumardih Iisusale muah suate da sanoi: «Minun tütär vaste kuoli, läkkä panet käit hänen piäle, sit häi elavuu.»19Iisus nouzi da lähti hänele jälles, i opastujat astuttih heile peräh.

20Sit üksi naine, kudai jo kaksitostu vuottu oli voimatoi verentulendal, läheni Iisussah taganpäi da kosketti käil Hänen sovan reunua.21Häi duumaičči: «Gu vai kosketan Hänen sobua, sit minä piäzen.»22Iisus kiändüi, nägi naizen da sanoi: «Ole rohkiembannu, tütär, sinun usko piästi sinuu.» Sit aijas naine rodih terveh.

23Konzu Iisus tuli vahniman taloih, Häi nägi sie pillilsoittajii da hälizijän rahvasjoukon,24i sanoi: «Mengiä iäres! Ei tüttö ole kuolluh, häi maguau.» Händü nagrettih.25No konzu rahvahii ajettih pihale, Iisus meni pertih da otti tüttüö käis, i tüttö nouzi.26Viesti täh näh levii kogo sille muale.

Iisus piästäü kahtu sogiedu

27Konzu Iisus lähti siepäi, Hänele jälles tuli kaksi sogiedu. Hüö kirruttih: «Žiälöiče meidü, Davidan Poigu!»28Ku Häi meni pertih, sogiet tuldih Hänen luo, i Iisus sanoi heile: «Uskottogo, minä voin sen luadie?» «Uskommo, Ižändü», vastattih hüö.29Sit Häi kosketti käil heijän silmii da sanoi: «Roikkah teile muga, kui tüö uskotto»,30i heijän silmät avavuttih. Iisus kieldi heidü lujah: «Kačokkua, ku niken ei tiijustas tädä.»31No hüö lähtiettih da viettih viesti Häneh näh kogo sille muale.

Iisus piästäü kielettömän

32Konzu net miehet oldih lähtemäs, Iisusan luo tuodih kieletöi mies, kudamua muokkai karu.33Iisus ajoi hänes karun, i kieletöi rubei pagizemah. Rahvas diivuittihes da sanottih: «Nengostu vie nikonzu ei nähtü Izrail'as.»34No fariseit sanottih: «Karuloin piämiehen väil Häi ajau iäre karuloi.»

Iisus žiälöiččöü rahvastu

35Iisus käveli sit kaikis linnois da külis. Häi opasti sinagougis, saneli hüviä viestii Taivahallizen valdah näh da piästi rahvahii kaikis voimattomuksis da vaivois.

36Konzu Häi nägi rahvasjoukot, Hänele rodih žiäli heidü, ku hüö oldih vaivunuot da avuttomat ku lambahat, kudamil ei ole paimoidu.37Sit Häi sanoi opastujile: «Vil'l'ua on äijü, a leikkuajua on vähä.38Sendäh moliettokseh pellon Ižändäle, anna tüöndäü rahvastu vil'l'ua leikkuamah.»


предыдущая глава Глава 9 следующая глава