Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 4

Sattan oppiu muanitella Iisussua

(Matf. 4:1-11; Mark. 1:12-13)

1Iisus lähti Jordanjovelpäi täüzi Pühiä Hengie. Hengi vietteli Händü elämättömäs muas2n'ellikümmen päiviä, a pahalaine muanitteli Händü. Net n'ellikümmen päiviä Iisus ei süönnüh nimidä, i konzu tämä aigu oli jo jällel, Hänele rodih n'älgü.3Sit pahalaine sanoi Iisusale: «Ku kerran olet Jumalan Poigu, ga käske tälle kivele muuttuo leiväkse.»4No Iisus vastai hänele: «Pühis Kirjutuksis on sanottu: 'Ei ristikanzu elä leiväl ühtel.'»

5Sit pahalaine vedi Iisussua korgiele kohtale da ühtel silmän lipahutandal ozutti Hänele kai muailman muat6da sanoi: «Kaiken tämän, kogo muailman da sen bohattuon minä annan sinule. Se, näit, on annettu minun valdah, i minä voin andua sen kelle vai tahton.7Ku kumardannettos minule, kai tämä roih sinun.»8No Iisus vastai: «Pühis Kirjutuksis on sanottu: 'Kumardai vai Ižändäle, sinun Jumalale, da sluuži vai Hänele.'»9Sit pahalaine vedi Iisusan Jerusalimah, pani Händü seizomah jumalankoin levole da sanoi: «Ku kerran sinä olet Jumalan Poigu, ga hüppiä tiäpäi alah.10Onhäi Pühis Kirjutuksis sanottu: 'Häi käsköü anheliloile kaččuo sinuu.11Hüö kannetah sinuu käzil, ku sinä et satattas jalgua kiveh.'»12No Iisus vastai: «A vie on sanottu: 'Älä tühjäs opi Ižändän, sinun Jumalan mielii.'»

13Pahalaine kaikkeh luaduh opii muanitella Iisussua, a sit kodvazekse jätti Händü rauhah.


IISUSAN RUAVOT GALILEIS 4:14-9:50

Iisus algau ruavon

(Matf. 4:12-17; Mark. 1:14-15)

14Iisus tuli järilleh Galileih täüzi Hengen vägie, i paginat Häneh niškoi levittih kogo sil čupul.15Häi opasti rahvastu sinagougis, i kaikin kiitettih Händü.

Kodilinnas ei suvaija Iisussua

(Matf. 13:53-58; Mark. 6:1-6)

16Iisus tuli Nazarietan linnah, kus Häi oli kazvanuh, i suovattan, kui ainos, meni sinagougah. Sie Häi nouzi lugemah,17i Hänele annettih kädeh Jumalan iänenkandajan Isaijan kniigu. Häi avai kniigan da löüdi sen kohtan, kus on kirjutettu:18
– Ižändän Hengi on Minun piäl,
ku Häi voideli Minuu sanelemah jevangeliedu köühile.
Häi tüöndi Minuu sanomah kiiniotettuloile: «Tüö piäzettö välläle»,
sanomah sogieloile: «Tüö suatto silmät»,
piästämäh painetut välläle,
19da sanomah: «Tänä vuonnu
Taivahalline Ižändü luadiu rahvahale hüviä!»
20Sit Häi salbai kniigan, andoi sen abulazele da istuihes. Kaikin, ket oldih sinagougas, tarkah kačottih Häneh.21Häi rubei pagizemah: «Tänäpäi, kuni tüö kuundelitto tämän kirjutuksen sanoi, net jo tuldih tovekse.»22Rahvas hüvin otettih vastah Hänen paginat da diivittih niilöi hüvii sanoi, kudamat lähtiettih Hänen suuspäi.

Üksikai hüö sanottih: «Ga eigo ehki neče ole Josifan poigu?»23Iisus sanoi heile: «Tiettäväine, tüö nügöi sanotto minule sananpolven 'Parandai, paranda iččiedäs!' da vie: 'Luaji tiägi, omas linnas, kaikkie sidä, midä sinä, kuuluu, olet luadinuh Kapernauman linnas!'»24Häi jatkoi: «Toven sanon teile: ni ühtü Jumalan iänenkandajua ei pietä hüvännü omal roindurannal.25Uskokkua minuu: Izrail'as oli äijü leskiakkua Il'l'an aigua, konzu taivas ei andanuh vettü kolme puolenke vuottu, i kogo muah rodih suuri n'älgü.26No Il'l'ua ei tüöttü niilöin leskiakoin luo, a tüöttih Sidonan muah, Sareptas eläjän leskiakan luo.27I Izrail'as oli äijü prokuazal voimattomua Jumalan iänenkandajan Jelisein aigua, no ni ühtü heis ei puhtastettu, a puhtastettih vai Naeman, kudai oli siirieläine.»

28Tämän paginan kuultuu kaikin, ket oldih sinagougas, suututtih äijäl.29Hüö nostih püstüi, ajettih Iisussua iäre linnaspäi da viettih Händü jürkändehele, ku lükätä Händü siepäi alah; se linnu, näit, oli luajittu korgiele mäile.30No Iisus astui rahvasjoukos läbi da lähti iäre.

Iisus Kapernauman sinagougas

(Mark. 1:21-28)

31Sen jälgeh Iisus lähti Kapernauman linnah, kudai on Galileis. Sie Häi opasti rahvastu suovattan,32i kaikin diivittih Hänen opastandoi, ku Hänen sanois oli vägi.

33Sinagougas oli üksi mies, kudamas oli karu. Se rubei kirgumah äijäl:34«Aa... Iisus Nazariettalaine! Midäbo sinule meis pidäü? Tulitgo hävittämäh meidü? Minä tiijän, ken sinä olet! Sinä olet Jumalan Pühä!»35Iisus jürkäh käski karule: «Ole vaikkani! Lähte hänes!» Sit karu räigäi mužikan muah rahvasjoukon keskeh i lähti iäre hänes satattamattah händü.36Kaikin hämmästüttih i sanottih toine toizele: «Mi paginoi tämä on? Häi käsköü vallal da väil paganhengii, i net lähtietäh iäre.»37Nügöi kaikin sil peräl ruvettih pagizemah Iisussah näh.

Iisus piästäü Simonan muatkoin da toizii voimattomii

(Matf. 8:14-17; Mark. 1:29-34)

38Iisus lähti sinagougaspäi da meni Simonan taloih. Simonan muatkoi virui voimattomannu, hänes oli suuri žuaru. Iisussua küzüttih avvuttamah.39Iisus painui naizeh päi da käski žuarule lähtie hänes, i se lähti. Naine kerras nouzi jalloilleh da rubei gostittamah taloih tulluzii.

40Äijis kodilois oli vie voimattomua, kel migi oli. Päiväzen laskehuu heidü tuodih Iisusan luo. Iisus pani käit jogahizen piäle i piästi heidü.41Äijis lähti i karuloi, kudamat kirruttih: «Sinä olet Jumalan Poigu!» No Iisus kieldi heidü, ei andanuh paista, ku hüö tiettih, Häi on Messii.

Iisus lähtöü Kapernaumaspäi

(Mark. 1:35-39)

42Päivän vallettuu Iisus lähti pihale da meni kohtah, kus sai olla üksin, no rahvas lähtiettih Händü eččimäh. Hüö löüttih Iisus da ei tahtottu piästiä Händü lähtemäh heijän luopäi.43No Iisus sanoi: «Minul pidäü toizisgi linnois sanella hüviä viestii Jumalan valdukundah näh. Siksehäi minuu on tüöttü.»44I Häi saneli Jumalan sanua Juudien sinagougis.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава