Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 5

Iisusan enzimäzet opastujat

(Matf. 4:18-22; Mark. 1:16-20)

1Erähännü päivännü, konzu Iisus seizoi Gennesaretanjärven rannal da rahvasjoukko tungettelih Hänes ümbäri, ku kuulta Jumalan sanua,2Häi nägi rannal kaksi venehtü. Kalaniekat jo lähtiettih venehis da huuhtottih verkoloi.3Iisus meni ühteh veneheh da käski Simonale, kudaman veneh se oli, soudua vähästü loitombazekse rannaspäi. Sit sie Häi istui venehes da opasti rahvastu.

4Konzu Iisus loppi paginan, Häi sanoi Simonale: «Sovva süvembäle, laskekkua sinne verkot abajale.»5Simon sanoi: «Hüvä Opastai, müö kogo üön ruavoimmo, vai emmo suannuh nimidä. No lasken verkot, ku Sinä käsket.»6Muga hüö i ruattih i viettih muga suuri abai, ga heijän verkot rebeiltih.7Hüö viuhkutettih käzii toizes venehes olijoile ruadovellile, anna net tuldas abuh. Hüö tuldih, i kaikin ühtes täütettih kalal mollembat venehet muga, ga net oldih uppuomazilleh.8Tämän nähtüü Simon-Pedri langei Iisusan jalgoih da sanoi: «Mene iäre minus, Ižändü! Minä olen riähkähine ristikanzu.»9Hämmästüs valdai Pedrin dai hänenke olijat, ku suadih nengoine kalansualis,10mugai – Juakoin da Iivanan, Zevedein poijat, kudamat kalastettih ühtes Simonanke. No Iisus sanoi Simonale: «Älä varua. Täs päiväs lähtijen sinä roittos ristikanzoin püüdäjäkse.»11Sit hüö vieldettih venehet rannale, jätettih sih kai, da lähtiettih Iisusale jälles.

Iisus piästäü prokuazal voimattoman

(Matf. 8:1-4; Mark. 1:40-45)

12Ühtes linnas Iisusale vastah tuli mies, kudai oli umbipäi prokuazas. Konzu mies nägi Iisusan, häi painui rožin muah suate Hänen edeh da pokoroiččih: «Ižändü, ku vai tahtonet, Sinä voit minuu puhtastua.»13Iisus oijendi käin, kosketti miestü da sanoi: «Minä tahton. Puhtastu!» Sil sanal prokuazu lähti miehes.14Iisus kieldi händü sanelemas kelletahto täh niškoi, da vie ližäi: «Mene, ozuttai papile, da anna, kui Moisein Zakon käsköü, žertvu Jumalale, ku nähtäs sinun puhtastumine.»15Nügöi Iisussah niškoi paistih kaikkiel. Suuret joukot rahvastu kerävüttih Händü kuundelemah da suamah hoivendustu voimattomuksis.16No Häi uvvessah vältüi üksinäzeh kohtah da moliihes.

Iisus piästäü hullatun

(Matf. 9:1-8; Mark. 2:1-12)

17Erähännü päivännü, konzu Iisus müös opasti rahvastu, Händü kuundelemas istuttih fariseit da zakonanopastajat. Heidü oli tulluh kaikis Galilein külispäi dai Juudies da Jerusalimaspäi. Ižändän vägi Iisusas oli moine, ga Häi piästi voimattomii.

18Sinne tuldih miehet, kudamat magavosijal kannettih hullattuu. Hüö opittih tuvva händü pertih, ku panna Iisusan edeh.19No ku rahvahan tungokses ei voidu suaha händü pertih, hüö nostih levole, riičittih kirpičät, heitettih magavosija hullatunke rahvahan keskele Iisusan edeh.20Ku Iisus nägi heijän uskon, Häi sanoi hullatule: «Hüvä mies, sinun riähkät on prostittu.»

21Sit zakonanopastajat da fariseit duumaittih: «Kenbo neče on? Häi nagrau Jumalua, ku nenga pagizou. Kenbo muu, ku ei Jumal, voibi prostie riähkii?»22Iisus tiezi heijän mielet i sanoi: «Miksebo tüö nenga duumaičetto?23Kudaibo on kebjiembi, sanuogo voimattomale: 'Sinun riähkät on prostittu', vai sanuo: 'Nouze da astu'?24Kačokkua sit, Ristikanzan Poijal on valdu mual prostie riähkii,» – sit Häi kiändüi hullatun puoleh – «minä sanon sinule: nouze, ota magavosija da mene kodih.»

25Sil sanal kaikkien silmis mies nouzi jalloilleh, otti magavosijan, kudamal virui, da lähti kodih Jumalua kiittäjen.26Kaikin hämmästüttih da sežo ruvettih kiittämäh Jumalua. Varavon vallas hüö sanottih: «Tänäpäi müö näimmö aiga kummua.»

Leevii rodieu Iisusan opastujakse

(Matf. 9:9-13; Mark 2:13-17)

27Jälles tädä Iisus lähti siepäi da nägi Leevii-nimellizen maksuloinkeriäjän, kudai istui d'engankeriändükohtal. Iisus sanoi hänele: «Astu minule jälles.»28Leevii jätti kai, nouzi da lähti astumah Iisusale jälles.

29Sit Leevii otti Iisussua omah kodih da keräi Hänele stolan. Heijänke süömäs oli äijü maksuloinkeriäjiä da muudu rahvastu.30Fariseit da heih kuulujat zakonanopastajat ruvettih kurkettamah Iisusan opastujile: «Kuibo tüö voitto süvvä da juvva maksuloinkeriäjien da toizien riähkähizienke!»31Iisus sanoi sih: «Eihäi tervehile pie piästäjiä, piästäi pidäü voimattomile.32Minä en tulluh kuččumah oigieloi, a tulin kuččumah riähkähizii, anna hüö hüllättäs riähkät da kiännüttäs Jumalan puoleh.»

Svuad'burahvas ei pühitetä

(Matf. 9:14-17; Mark. 2:18-22)

33Iisusale sanottih: «Iivanan opastujat puaksuh pühitetäh da molitahes, mugai fariseiloin opastujat, a Sinun opastujat süvväh da juvvah.»34Iisus vastai heile arbaituksel: «Etto taki tüö käske svuad'burahvahale pühittiä, kuni sulhaine on heijänke?35A roih vie moine aigu, konzu sulhaine heil otetah iäre. Niilöin päivien aigah hüö pühitetäh.»

36Vie Iisus saneli heile arbaituspaginan: «Niken ei leikkua paikkua uvves sovas da ombele sidä vahnah sobah, eiga uuzi soba menöü sudre, da ni vahnah sobah ei päi uvves otettu paikku.37I niken ei vala uuttu viinua vahnoih puzuloih, uuzi viinuhäi puhkuau puzut, viinu valuu muah dai puzut mennäh sudre.38Ei, uuzi viinu pidäü valua uuzih puzuloih.39Niken, ken liennou juonnuh vahnua viinua, ei tahto uuttu. Häi sanou: 'Vahnu on hüvä.'»


предыдущая глава Глава 5 следующая глава