Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

Глава 5

Iisus Gerasan muas

(Matf. 8:28-34; Luk. 8:26-39)

1Hüö tuldih järven toizele puolele gerasalazien muah.2Kerras, vai Iisus lähti venehespäi, Hänele vastah tuli kalmukolospäi mies, kudamas oli paganhengi.3Mies eli nämis kivikololois, niken jo ei voinnuh siduo händü ni čieppilöin vuoh.4Äijän kerdua händü oli pandu jalgu- dai käzičieppilöih, no häi katkoi čiepit da murendi ravvat, i niken ei voinnuh azettua händü.5Kai päivät dai üöt häi oli kalmukololois da kallivoloil, mölizi da riehkii iččiedäh kivil.6Ku mies loittonsah nägi Iisusan, häi juoksi Hänen luo, kumardihes Hänele7da kirgai äijäl: «Midä sinä minus tahtot, Iisus, Ülimäzen Jumalan Poigu? Jumalan nimes sanon: älä muokkua minuu!»8Iisus, näit, oli käskenüh paganhengele: «Lähte iäre miehespäi!»9Häi küzüi miehel: «Mi on sinun nimi?» Mies vastai: «Legionu*a, ku meidü on äijü.»10Paganhenget pokoroittihes da molittihes, ku Iisus ei ajas heidü iäre täl mual.

11Sie mäin rindehel oli süömäs suuri poččikarju.12Paganhenget pokoroittihes Iisusale: «Piästä meidü poččikarjah, anna meile mennä poččiloin südämeh.»13Häi andoi niilöile luvan. Sit paganhenget lähtiettih miehespäi da mendih poččiloih, i karju karahtih jürkändehelpäi järveh. Poččiloi oli läs kahtutuhattu, net kai upottih järveh.14Niilöin paimoit lähtiettih pagoh i saneltih linnas dai külis kaikkeh täh näh. Rahvas lähtiettih kaččomah, midä oli roinnuhes.15Hüö tuldih Iisusan luo i nähtih se mies, kudamua enne muokattih karut. Mies istui sie šuorivunnuonnu i hüväs tolkus. Rahvas oldih varavon vallas.16Net, kudamat nähtih kai omin silmin, saneltih toizile, midä oli roinnuhes karuloin muokatule da midä oli roinnuhes poččiloinke.17Sit kaikin ruvettih pokoroiččemahes, ku Iisus lähtis iäre heijän lohkolpäi.

18Konzu Iisus nouzi veneheh, karulois piässüh mies pokoroiččih ottua händügi kerale.19Iisus ei ottanuh händü, a sanoi: «Mene kodih omien luo da sano heile, midä Ižändü luadii sinule da kui Häi sinuu žiälöičči.»20Mies lähti da Dekapolisan muas rubei sanelemah, midä Iisus luadii hänele. Kaikin diivuittihes.

Jairan tütär da verentulendal voimatoi naine

(Matf. 9:18-26; Luk. 8:40-56)

21Konzu Iisus oli uvvessah tulluh venehel järven toizele puolele, Hänen luo kerävüi äijü rahvastu. Häi oli vie rannas,22ku sinne tuli üksi sinagougan vahnimis, kudamua kučuttih Jairakse. Iisusan nähtüü mies langei Hänen jalgoih,23da rubei pokoroimahes ülen äijäl: «Minun pieni tütär on kuolemazilleh. Läkkä, pane käit hänen piäle, ku häi piäzis da jiäs hengih.»24Iisus lähti miehenke, i suuri joukko rahvastu astui Hänele peräh da ahtisti Händü kaikkielpäi.

25Sie oli üksi naine, kudai kaksitostu vuottu oli voimatoi verentulendal.26Häi oli äijäl muokkavunnuh monen parandajan käzis da menetännüh kaiken oman taguzen, no ei suannuh nimittumua hoivendustu, rodih vai pahembi.27Häi oli kuulluh Iisussah näh, i nügöi rahvasjoukon keskes tuli taganpäi Iisusan luo i kosketti käil Hänen sobua.28Naine, näit, duumaičči: «Ku vai kosketan Hänen sobii, sit minä piäzen.»29Kerras verentulendu azetui. Häi omas rungas kuuli, ku voimattomus lähti hänes.

30Iisus kerras tunzi omas ičes, ku Hänes lähti vägi. Häi kiändüi rahvasjoukos da küzüi: «Kenbo kosketti minun sobii?»31Opastujat sanottih: «Ičehäi näit, mi äijü rahvastu tungetteleh Sinus ümbäri, a küzüt, ken kosketti Sinuu!»32No Iisus kačoi ümbäri, ku tahtoi nähtä, kudai sen luadii.33Naine ku tiezi, midä hänele rodiihes, tuli Iisusan edeh varavuksis da säristen, heittih polvilleh da sanoi Iisusale kaiken toven.34Iisus sanoi hänele: «Tütär, sinun usko piästi sinuu. Mene rauhas, sinä olet piässüh omas voimattomuos.»

35Iisus vie jatkoi paginua, ku sinagougan vahnimale tuodih koispäi viesti: «Sinun tütär kuoli. Älä vaivua enämbiä opastajua.»36No sen kuultuu Iisus sanoi sinagougan vahnimale: «Älä varua, vai usko.»37Häi ei andanuh valdua nikelle lähtie Hänenke, paiči Pedrile da Juakoile da vie Juakoin vellele Iivanale.38Hüö tuldih sinagougan vahniman koin luo. Iisus nägi, mi äijü rahvastu hälizöü sie, kuuli, kui rahvas itkiettih da luveteltih.39Häi meni pertih i sanoi: «Midä tüö hälizettö da itkettö? Lapsi ei ole kuolluh, häi maguau.»40Händü nagrettih. No Häi ajoi kaikkii pihale, otti lapsen tuatan i muaman da net kolme opastujua i meni gorniččah, kus virui lapsi.41Häi otti lastu käis da sanoi: «Talifa kuum», mi merkiččöü: 'Sanon sinule, tüttöine, nouze!'42Tüttöine kerras nouzi i lähti astumah; häi oli kaksitostuvuodine. Kaikin oldih hämmästüksis.43Iisus kieldi kaikkii sanelemas tädä. Häi käski andua tüttözele süvvä.


*a 5:9 Legionu on 6000 hengie.

предыдущая глава Глава 5 следующая глава