Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

IISUS ZAVODIB RADON 1-3

Глава 1

(Matv. 3:1-12; Luk. 3:1-18; Joan. 1:19-28)

1Hüvä vest' Iisusan Hristosan polhe, Jumalan Poigan polhe, mäneškanzi ninga:2Jumalan sanankandajiden kirjutusiš oma mugomad Jumalan sanad:
— Minä oigendan vestinkandajan
edel sindai,
hän vaumištab ten sinun edes.
3Kirgujan än' kulub rahvahatomas mas:
Puhtastagat Ižandale te,
tehkat oiktoikš hänele tehuded!

4I oli muga. Joan valati rahvahatomas mas i saneli, miše rahvahale tarbiž kärautas grähkišpäi i valatadas, miše heiden grähkäd oliži pästtud.5Hänennoks tuli rahvast kaikiš Judejan agjoišpäi i Jerusaliman lidnaspäi. Hö avaižiba ičeze grähkäd, i Joan valati heid Jordanjoges.

6Joannal oli päl soba verbl'udan karvoišpäi i nahkvö vösijal, hän söi čirggäižid i mezjaižiden met.7Hän saneli: «Minun jäl'ghe tuleb vägevamb mindai, minä en rohti kumartas i rušta hänen kengiden pagloid-ki.8Minä olen valatanu teid vedel, a hän valatab teid Pühäl Hengel.»

Iisusan valatuz

(Matv. 3:13-4:11; Luk. 3:21-22; 4:1-13)

9Nenil päivil Iisus tuli Galilejan Nazaretan lidnaspäi, i Joan valati händast Jordanjoges.10Konz Iisus libui vedespäi, Joan nägišti, kut rebitihe taivaz i Heng päzui Iisusan päle kut kühkjaine.11Taivhaspäi kului än': «Sinä oled minun armaz Poig, i sinunke om minun armastuz.»

12Pigai necen jäl'ghe Heng vedi Iisusan rahvahatomha maha.13Hän oli rahvahatomas mas nel'l'kümne päiväd, i soton kodvi händast. Hän eli sigä mecživatoiden keskes, i angelad pidiba hänes hol't.

Iisus saneleb hüvän vestin

(Matv. 4:12-17; Luk. 4:14-15)

14Konz Joan oli tactud türmha, Iisus pördihe Galilejaha i saneleškanzi hüväd vestid Jumalan valdkundan polhe.

15Hän saneli: «Se aig om tulnu, Jumalan valdkund om lähenu. Käraukatoiš grähkišpäi i uskkat hüvähä vestihe!»

Ezmäižed openikad

(Matv. 4:18-22; Luk. 5:1-11)

16Konz Iisus astui Galilejajärven randadme, hän nägišti Simonan i hänen vellen Andrejan. Hö laskiba verkoid järvhe, sikš ku oliba kalanikad.17Iisus sanui heile: «Astkam minunke. Minä tegen teid mehiden kalanikoikš.»18Hö sid'-žo jätiba ičeze verkod i läksiba Iisusanke.

19Päliči tekeskustas Iisus nägišti Jakovan i hänen vellen Joannan, Zevedejan poigad. Hö-ki oliba venehes verkoid kohendamas.20Iisus sid'-žo kucui heid-ki. Hö jätiba ičeze tatan Zevedejan i paukatud radnikoid veneheze i läksiba Iisusanke.

Iisus Kapernauman suimpertiš

(Luk. 4:31-37)

21Hö tuliba Kapernauman lidnaha. Sobatan Iisus teravas mäni suimpert'he i openzi sigä.22Rahvaz čududelihe hänen opendushe. Hän openzi muga kut se, kenel om vald, a ei kut käskištonopendajad.

23Siloi lidnan suimpert'he tuli mez', kudambas oli pagan heng. Hän kidastaškanzi:24«Midä sinä meišpäi tahtoid, Iisus Nazaretalaine? Sinä oled tulnu vemha meid surmha! Minä tedan, ken sinä oled — Jumalan Pühä!»25No Iisus kel'di henged kovas: «Ole vaikti! Lähte hänespäi!»26Siloi pagan heng peksaškanzi mest, kidastaškanzi komedal änel i läksi hänespäi.27Kaik čududelihe i küzeliba toine tošt: «Mi nece om? Ka mitte nece uz' openduz om, miše hän valdanke käskeb paganoile hengile, i hö kundleba händast?»28I teravas hänen polhe tedištiba kaikjal, ümbri kaikes Galilejas.

Iisus tervehtoitab Simonan anopen i toižid läžujid

(Matv. 8:14-17; Luk. 4:38-41)

29Suimpertišpäi lähttes hö pigai tuliba Simonan i Andrejan kodihe. Jakov i Joan oliba mugažo ühtes heidenke.30Simonan anop' venui sijal, hänel oli žar, i hänen polhe sanuiba kerdalaz Iisusale.31Iisus mäni hänennoks, oti kädes, abuti libuda. Kibu sid'-žo läksi Simonan anopespäi, i hän zavodi adivoičetada heid.

32Ehtkoižel, konz päiväine oli lasknus, Iisusannoks todihe kaikid läžujid i mugomid, kenes eliba pahad henged.33Rahvaz kaikes lidnaspäi oli keradanus verajannoks.34Hän tegi tervhikš äi mehid, kudambad läžuiba erazvuiččil kibuil, küksi äi pahoid hengid i ei andand heile pagišta, ved' hö teziba, miše hän om Messia.

Iisus lähteb Kapernaumaspäi

(Luk. 4:42-44)

35Aigoiš homendesel, konz oli völ pimed, Iisus nouzi i läksi irdale. Hän mäni rahvahatomha tahoze i loiči sigä Jumalale.36Simon i hänenke olijad läksiba ecmaha Iisusad37i löuziba händast. Hö sanuiba hänele: «Kaik eciba sindai.»38No Iisus sanui: «Mängam nügüd' lähembaižihe külihe i lidnoihe. Minei tarbiž sinna-ki veda Jumalan sana, sen täht minä olen-ki tulnu.»39Muga hän läksi i käveli kaikjal Galilejas, saneli Jumalan sanad äjiš suimpertiš i küksi pahoid hengid.

Iisus tegeb tervheks prokazas läžujan

(Matv. 8:1-4; Luk. 5:12-16)

40Iisusannoks tuli prokazas läžui, lanksi kombuile, pakičeškanzi hänel abud i sanui: «Ku sinä tahtoid, ka void puhtastada mindai.»41Iisusale tegihe žal' händast. Hän oigenzi käden, kosketi mest i sanui: «Minä tahtoin. Tehte puhthaks.»42Neniden sanoiden jäl'ghe kibu kerdalaz läksi hänespäi, i hän tegihe puhthaks.43Iisus kovil sanoil käski hänele sid'-žo lähtta täspäi44i sanui: «Kacu, ala pagiže necen polhe nikenele. Mäne vaiše, ozutade papile i ve Jumalale lahj, kudamban oli käsknu Moisei antta puhtastandas, todištuseks heile.»45No sigäpäi lähttes nece mez' zavodi kaiktäna pagišta i sanelda vestid necen polhe, muga miše Iisus ei voind jo peitmata tulda ni ühthe lidnaha. Hän eläškanzi rahvahatomiš tahoiš, i kaikjalpäi hänennoks tuleskeli rahvast.


предыдущая глава Глава 1 следующая глава