Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языках



Библия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII LUKAN MÖDHE

Глава 3

IISUS VAUMIŠTASE TEHTA IČEZE TEGOID 3:1-4:13

Joan Valatai

(Matv. 3:1-12; Mark. 1:1-8; Joan. 1:19-28)

12Zaharian poigale Joannale rahvahatomha maha tuli vest' Jumalaspäi. Siloi oli Tiveri-kesarin videnz'toštkümnenz' voz', konz hän oli valdanpidäjan. Necen aigan Ponti Pilat oli manižandan Judejas, Irod oli man nelländesen pämehen Galilejas, hänen vel'l' Filip — Iturejas i Trahonitas, a Lisani — Avilinias. Ülembaižin papin oliba Annas i Kajafa.3Joan läksi i käveli kaikjal Jordanjogen ümbrištos i saneli, miše rahvahale tarbiž kärautas grähkišpäi i valatadas, miše heiden grähkäd oliži pästtud.4Oli muga, kut om kirjutadud Jumalan sanankandajan Isaijan kirjas:
— Kirgujan än' kulub rahvahatomas mas:
«Puhtastagat Ižandale te,
tehkat oiktoikš hänele tehuded!
5Kaik alangod täutkat mal,
kaik mäged i mäthad tazoitagat,
tehkat koverad ted oiktoikš,
mäthikahad — tazoikš teikš!
6Kaik rahvahad nägištaba Jumalal anttud päzutandan.»

7Konz mehed tuliba kogoil valatamhas, Joan sanui heile: «Tö, kün lapsed! Ken teile sanui, miše tö voit pageta tulijas vihaspäi?8Elägat muga, miše näguiži teiden käraudamine grähkišpäi! I algat elägoi vaiše sil meletusel: ‘Meiden tat om Avraam!’ Minä sanun teile: Jumal voib nene kived-ki käta Avraaman lapsikš.9Nügüd' kirvez om jo pandud pun jurele. Kaikutte pu, kudamb ei to hüvid ploduid, čaptas i tactas lämoihe.»

10Mehed küzeliba hänel: «Midä meile tarbiž tehta?»11Hän sanui heile: «Kenel om kaks' paidad, antkaha toižen sille, kudambal ei ole ni üht. Kenel om sömäd, tehkaha ningažo.»12Mugažo maksunkeradajad tuliba valatamhas, i hö küzuiba Joannal: «Opendai, midä meile tarbiž tehta?»13Hän sanui heile: «Algat otkoi rahvahaspäi enambad, mi teile om märitud.»14Saldatad-ki küzuiba hänel: «A mö, midä meile tarbiž tehta?» Hän sanui heile: «Algat anastagoi vägel i lajindal nimidä nikenel, a sanugat: ‘Täudub meile paukad’.»

15Rahvaz varasti, midä linneb. Kaik meletiba, ei-ik Joan ole Messia.16No Joan sanui heile: «Minä valatan teid vedel, no tuleb mindai vägevamb. Minä en ole mugoine arvokaz, miše voižin rušta hänen kengiden pagloid-ki. Hän valatab teid Pühäl Hengel i lämoil.17Hänel om kädes labid, i sil hän puhtastab villän rumegišpäi. Jüväd hän kogodab ičeze aitha, a rumeged poltab lämoiš, kudamb nikonz ei sambu.»

18Joan openzi äi tošt-ki i saneli heile hüväd vestid.19Hän laji man nelländesen pämest Irodad, sikš ku hän eli ühtes vellen akanke Irodiadanke, i pačati händast mugažo toižiden pahoiden tegoiden tagut.20Sikš Irod tegi völ sen-ki, miše taci Joannan türmha.

Iisusan valatuz

(Matv. 3:13-17; Mark. 1:9-11)

21Konz äi rahvast valatadihe, Iisus-ki valatadihe. Konz hän loiči, taivaz avaižihe,22i Pühä Heng laskihe hänen päle hibjaližes formas, kut kühkjaine. I taivhaspäi kului än': «Sinä oled minun armaz Poig. Sinä oled minei mel'he.»

Iisusan heimokund

(Matv. 1:1-17)

23Iisusale oli läz koumedkümned vot, konz hän zavodi ičeze töd. Hän oli — muga meletihe — Josifan poig. Josifan tat oli Ili,24hänen tat Matfat, hänen — Levi, hänen — Melhi, hänen — Jannai, hänen — Josif,25hänen — Mattafi, hänen — Amos, hänen — Naum, hänen — Esli, hänen — Naggei,26hänen — Maaf, hänen — Mattafi, hänen — Semei, hänen — Josif, hänen — Juda,27hänen — Joanan, hänen — Ris, hänen — Zorovavel, hänen — Salafiil, hänen — Niri,28hänen — Melhi, hänen — Addi, hänen — Kosam, hänen —- Elmodam, hänen — Ir,29hänen — Josi, hänen —- Eliezer, hänen — Jorim, hänen — Matfat, hänen — Levi,30hänen — Simeon, hänen — Juda, hänen — Josif, hänen — Jonan, hänen — Eliakim,31hänen — Melea, hänen — Mainan, hänen — Mattafa, hänen — Nafan, hänen — David,32hänen — Jessei, hänen — Ovid, hänen — Vooz, hänen — Salmon, hänen — Naasson,33hänen — Aminadav, hänen — Aram, hänen — Esrom, hänen — Fares, hänen — Juda,34hänen — Jakov, hänen — Isak, hänen — Avraam, hänen — Farra, hänen — Nahor,35hänen — Seruh, hänen — Ragav, hänen — Falek, hänen — Ever, hänen — Sala,36hänen — Kainan, hänen — Arfaksad, hänen — Sim, hänen — Noi, hänen — Lameh,37hänen — Mafusala, hänen — Enoh, hänen — Jared, hänen — Maleleil, hänen — Kainan,38hänen — Enos, hänen — Sif, hänen — Adam, a Adam — Jumalan poig.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава