Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языках



Библия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII LUKAN MÖDHE

Глава 4

Soton kodvib Iisusad

(Matv. 4:1-11; Mark. 1:12-13)

1Täuz' Pühäd Henged Iisus läksi Jordanjogelpäi. Heng vedeli händast rahvahatomas mas.2Lemboi kodvi händast nel'l'kümne päiväd. Hän ei sönd nenil päivil nimidä, i konz nece aig oli männu, hän lopuks näl'ktui.3Siloi lemboi sanui hänele: «Ku sinä oled Jumalan Poig, ka käske necile kivele kätas leibäks.»4Iisus sanui: «Pühiš Kirjutusiš om sanutud: ‘Mez' eläb ei vaiše leibäl, a kaikuččel Jumalan sanal’.»

5Lemboi vei Iisusan korktale mägele, ozuti hänele sil'män pičkutandas kaik mirun valdkundad6i sanui: «Kaik nene valdkundad i niiden bohatusen minä andan sinun valdha, sikš ku se om anttud minei i minä voin antta sen, kenele tahtoin.7Ku kumardatoi minei, ka nece kaik linneb sinun.»8Iisus sanui: «Lähte täspäi, soton! Ved' Pühiš Kirjutusiš om sanutud: ‘Kumarte Ižandale, ičeiž Jumalale, i služi vaiše hänele’.»

9Lemboi vei Iisusan Jerusalimha, libuti händast pühäkodin čuhule i sanui: «Ku sinä oled Jumalan Poig, ka tacte täspäi alahaks.10Ved' om sanutud Pühiš Kirjutusiš: ‘Hän andab ičeze angeloile käskön varjoita sindai.11Hö kandaškandeba sindai ičeze käzil, miše sinä ed satataiži jaugad kivehe’.»12Iisus sanui: «Om mugažo sanutud: ‘Ala kodvi Ižandan, ičeiž Jumalan tirpandad’.»

13Muga lemboi kodvi erazvuiččikš Iisusad, i jäl'ges jäti händast miččeks-se aigaks tünäs.

IISUSAN TÖD GALILEJAS 4:14-9:50


Iisus zavodib tön

(Matv. 4:12-17; Mark. 1:14-15)

14Iisus täuz' Hengen väged pördihe Galilejaha, i hänen polhe pagižeškatihe kaikes ümbrištos.15Hän openzi suimpertiš, i kaik ülenzoitiba händast.

Kodilidn ei el'genda Iisusad

(Matv. 13:53-58; Mark. 6:1-6)

16Iisus tuli Nazaretha, kus hän oli kaznu, i mäni sobatan, lebupäivän, kut i kaiken, suimpert'he. Hän libui lugemaha,17i hänele anttihe Jumalan sanankandajan Isaijan kirj. Hän avaiži turuškkirjan i löuzi sen sijan, kus sanutas:18
— Ižandan Heng om minun päl,
sikš ku hän om voidelnu mindai
sanelemha hüväd vestid gollile.
Hän om oigendanu mindai tehmaha tervhikš
nenid, kenen südäin om langenu opalaha,
sanumaha türmiš ištujile,
miše hö päzuba valdale,
i sogedoile, miše hö saba nägun,
i pästmaha ahtištusiš olijoid valdale.
19Hän om oigendanu mindai sanumaha,
miše Ižandan armoiden voz' om tulnu.

20Hän saupsi kirjan, andoi sen abunikale i ištuihe. Kaik, ked oliba suimpertiš, tarkas kacuiba hänehe.21Hän zavodi pagišta heile: «Tämbei, kuni tö kundlit necen kirjutusen sanoid, ned jo tegihe todeks.»22Kaik kitiba händast i čududelihe, miččed hüväd sanad läksiba hänen hulišpäi.

No hö küzuiba: «Ei-ik nece ole Josifan poig?»23Iisus sanui heile: «Tö, tedan, tahtoit sanuda minei mugoižen muštatišen: ‘Lekar', tege tervheks ičtaiž!’ i sanut: ‘Tege tägä-ki, ičeiž kodilidnas sidä, midä, kulim, tegid Kapernaumas’.»24I hän sanui völ: «Todeks sanun teile: ni üht Jumalan sanankandajad ei arvostagoi ičeze kodimas.25Uskkat minei: Izrail'as oli äi leskiakoid Iljan aigan, siloi ku taivaz ei andand vet koumes polenke vodes, i kaikehe maha tuli sur' näl'g.26No Ilja ei olend oigetud ni ühtennoks heišpäi, a vaiše Sidonan maha, leskiakannoks, kudamb eli Sareptas.27Mugažo Izrail'as oli äi prokazas läžujid Jumalan sanankandajan Elisejan aigan, no niken heišpäi ei puhtastund, vaiše ku üksjaine Neman, kudamb oli sirialaine.»

28Necen kulištades kaik, ked oliba suimpertiš, lujas rändüiba.29Hö hüppähtiba laučoišpäi, küksiba Iisusan lidnaspäi i veiba händast mägiocale, miše lükäita händast sigäpäi alahaks orgho; heiden lidn oli tehtud mägele.30No Iisus mäni rahvazkogos läbi i läksi sigäpäi.

Iisus Kapernauman suimpertiš

(Mark. 1:21-28)

31Iisus mäni Kapernauman lidnaha, kudamb oli Galilejas. Hän openzi sigä sobatan,32i rahvaz čududelihe hänen opendushe, sikš ku hän pagiži kut pagižeb se, kudambal om vald.

33Suimpertiš oli mez', kudambas oli pagan heng. Se kidastaškanzi komedal änel:34«Ala, ala! Midä sinä meišpäi tahtoid, Iisus Nazaretalaine? Sinä oled tulnu vemha meid surmha. Minä tedan, ken sinä oled — Jumalan Pühä!»35No Iisus kel'di henged kovas: «Ole vaikti! Lähte hänespäi.» Siloi paha heng taci mehen maha kesked rahvazkogod, i läksi hänespäi, i nimidä hänele ei tegend.36Kaik čududelihe i pagižiba kesknezoi: «Mi nece om, miše hän käskeb valdal i vägel paganoile hengile, i ned lähteba mehišpäi?»37I vestid Iisusan polhe leviganziba kaikjale sil tahol.

Iisus tegeb tervheks Simonan anopen i toižid läžujid

(Matv. 8:14-17; Mark. 1:29-34)

38Iisus läksi suimpertišpäi i mäni Simonan pert'he. Simonan anop' läžui sures žarus, i Iisus pakitihe abutada hänele.39Iisus tuli hänennoks, kumarzihe i käski žarule lähtta hänespäi, i se läksi. Sid'-žo nece naine libui jaugoile i zavodi adivoičetada heid.

40Äjiš pertiš oli läžujid erazvuiččil kibuil. Konz päiväine laskihe, läžujid todihe Iisusannoks, i hän pani käded kaikuččen päle i tegi heid tervhikš.41Erasišpäi läksiba mugažo pahad henged, kudambad kidastiba: «Sinä oled Messia, Jumalan Poig!» No Iisus kel'di heid i ei andand heile pagišta, ved' hö teziba, miše hän om Messia.

Iisus lähteb Kapernaumaspäi

(Mark. 1:35-39)

42Päiväižen nouzman aigan Iisus läksi Kapernaumaspäi i mäni rahvahatomha tahoze. Rahvast läksi ecmaha händast. Hö löuziba händast i pakičiba, miše hän jäiži heidenke.43No Iisus sanui: «Minei tarbiž veda hüvä vest' Jumalan valdkundan polhe toižihe-ki lidnoihe, ved' sen täht minä olen oigetud.»44I hän saneli Jumalan sanad Galilejan suimpertiš.


предыдущая глава Глава 4 следующая глава