Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MATVEJAN MÖDHE

IISUSAN SURED TEGOD 8-9

Глава 8

Iisus tegeb tervheks prokazas läžujan

(Mark. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

1Konz Iisus tuli alahaks mägelpäi, sur' rahvazkogo astui hänenke.2Hänennoks tuli siloi üks' prokazas läžui. Mez' kumarzihe mahasai hänen edehe i sanui: «Ižand! Ku sinä tahtoid, ka void puhtastada mindai.»3Iisus oigenzi käden, kosketi mest i sanui: «Minä tahtoin. Tehte puhthaks.» Mez' sid'-žo puhtastihe prokazaspäi.4Iisus sanui hänele: «Kacu, nikenele ala sanu neciš. Mäne vaiše, ozutade papile i ve lahj, kudamban om käsknu Moisei. Nece todištab heile, miše sinä oled terveh.»

Iisus i sadanpämez'

(Luk. 7:1-10)

5Konz Iisus tuli Kapernaumha, üks' sadanpämez' tuli hänennoks, pakiči hänel abud6i sanui: «Ižand, minun käskabunik läžub kodiš ičeze kibus i lujas mokičese.»7Iisus sanui: «Minä tulen i tegen händast tervheks.»8No sadanpämez' sanui: «Ei, ižand, minä en ole mugoine arvokaz, miše sinä tuližid minun katusen alle. Sanu vaiše sana, i minun käskabunik tegese tervheks.9Minä iče-ki kundlen toižiden käsköid i käsken saldatoile. Konz sanun erasele: ‘Mäne’, ka hän mäneb, a toižele: ‘Tule’, ka hän tuleb, i minun käskabunikale: ‘Tege nece’, ka hän tegeb.»10Kulištades necen Iisus čududelihe i sanui hänenke olijoile: «Todeks sanun teile: Ningošt uskondad minä en vasttand Izrail'as-ki.11Minä sanun teile, miše äjad tuleba päivnouzmpolespäi i päivlaskmpolespäi, i mäneba longile ühtes Avraamanke, Isakanke i Jakovanke taivhan valdkundas.12No nenid, kudambile sündundan kal't pidaiži päzuda sinna, taciškatas pimedaha. Sigä voiktas i kirskutadas hambhil.»13Sid' Iisus sanui sadanpämehele: «Mäne. Olgha sinei muga kut uskod.» Necen aigan käskabunik tegihe tervheks.

Iisus tegeb tervheks Petran anopen i toižid läžujid

(Mark. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Iisus mäni Petran kodihe i nägišti, miše hänen anop' läžub sures žarus.15Iisus kosketi händast kädes, i žar läksi hänespäi. Ak libui sijaspäi i zavodi adivoičetada heid.16I konz tuli eht, Iisusannoks todihe äi mehid, kudambid mokičiba pahad henged. Hän küksi sanal pahad henged heišpäi i tegi kaik läžujad tervhikš.17Muga tegihe todeks se, miš oli sanutud Jumalan sanankandajan Isaijan kirjas:
— Hän oti ičeze päle meiden läžundad,
kandoi meiden kibud.

Astkat minunke!

(Luk. 9:57-62)

18Konz Iisus nägišti, kut äi rahvast om hänes ümbri, hän käski [openikoile] ehtatadas toižele randale.19Üks' käskištonopendai tuli siloi hänennoks i sanui: «Opendai, minä lähten sinunke, hot' kuna sinä läksižid.»20Iisus sanui hänele: «Reboil oma urud, taivhan linduil pezad, no Mehen Poigal ei ole sijad, kuna pä voiži kumarta.»21Toine mez', üks' hänen openikoišpäi, sanui hänele: «Ižand, anda ezmäi minei kävuda mahapanmaha tatain.»22No Iisus sanui hänele: «Astu minunke! Anda kollijoile mahapanda heiden kollijoid.»

Iisus tüništoitab järven

(Mark. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Iisus ištuihe veneheze i hänen openikad oliba hänenke.24Järvel libui ühtnägoi kova torok. Lainhed löiba üliči venehen laidoid, a Iisus magazi.25Siloi openikad tuliba hänennoks i noustatiba sanuden: «Ižand, päzuta meid, mö uptam!»26«Mikš tö muga varaidat, vähäuskojad!» — Iisus sanui. Sid' hän nouzi i kel'di tulleid i lainhid, i tegihe lujas tün'.27Mehed čududelihe i saneliba: «Mitte nece mez' om? Händast kundleba eskai tullei i lainhed.»

Iisus Gergesan mas

(Mark. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Konz Iisus tuli toižele randale Gergesan maha, hänele vastha tuli kaks' mest, kudambad eliba kal'l'kaumoiš. Heiš oliba pahad henged. Hö oliba mugomad äredad, miše niken ei voind kävuda necidä tedme.29Hö kidastiba: «Midä sinä meišpäi tahtoid, Iisus, Jumalan Poig? Oled-ik tulnu tänna mokičemha meid edel aigad?»30Edahan heišpäi paimenzihe sur' sigoiden kogo.31Pahad henged pakičeškanziba Iisusad: «Ku küksed meid, ka oigenda nenihe sigoihe.»32«Mängat» — Iisus sanui. Siloi pahad henged läksiba mehišpäi i loihe sigoihe, i kaik sigoiden kogo tacihe mürkas randaspäi järvhe i upsi.33Sigoiden paimned pästiba pagod. Hö tuliba lidnaha i starinoičiba, kut kaik oli i midä oli tehnus nenile, kenes eliba pahad henged.34Siloi kaik läksiba lidnaspäi Iisusale vastha. Konz hö nägištiba händast, hö pakičeškanziba händast lähtta heiden elotahospäi.


предыдущая глава Глава 8 следующая глава