Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

Глава 2

Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujan

(Matv. 9:1-8; Luk. 5:17-26)

1Erases päiväs päliči Iisus möst mäni Kapernaumha. Konz kaik kulištiba, miše hän om kodiš,2tuli muga äi rahvast, miše ei olend sijad verajanno-ki. Iisus saneli heile Jumalan sanoid.3Hänennoks todihe ičeze kibus läžujan, kudamban kandoiba nel'l' mest.4Hö ei voinugoi nikut läheta neciš rahvazkogos Iisusannoks. Siloi hö murenziba katusen Iisusan kohtas i pästiba reighu sijan läžujanke.5Konz Iisus nägišti, kut vahvas hö uskoba hänehe, hän sanui läžujale: «Poigaižem, sinun grähkäd om pästtud.»

6No sigä ištuiba erased käskištonopendajad i meletiba:7«Mikš hän muga sanub? Hän nagrab Jumalad. Ken toine ku ei Jumal voib pästta grähkäd?»8Iisus kerdalaz el'genzi ičeze hengel, midä hö meletiba, i sanui heile: «Mikš tö muga meletat?9Mi om kebnemb — sanuda läžujale: ‘Sinun grähkäd om pästtud’, vai: ‘Libu, ota magaduzsija i kävele’?10No miše tö tedaižit: Mehen Poigal om vald pästta grähkäd man päl», — nügüd' hän sanui läžujale —11«minä sanun sinei: libu, ota ičeiž magaduzsija i mäne kodihe.»12Mez' sid'-žo libui, oti magaduzsijan i kaikiden sil'miš läksi. Kaik rahvaz čududelihe, ülenzoiti Jumalad i saneli: «Mugošt mö em nähnugoi völ nikonz.»

Iisus kucub Levian

(Matv. 9:9-13; Luk. 5:27-32)

13Iisus läksi möst järven randale. Kaik rahvaz tuliba hänennoks, i hän openzi heid.14Sid' hän mäni siriči sijad, kus keratihe rahvahaspäi maröunan maksuid, i nägišti Levian, Alfejan poigan, kudamb ištui sigä. Iisus sanui hänele: «Astu minunke.» Levi libui i läksi Iisusanke.

15Sid' Iisus oli sömäs Levian kodiš. Sigä oli äi maksunkeradajid i tošt grähkhišt rahvast, kudambad söiba Iisusanke i hänen openikoidenke. Mugošt rahvast oli äi neniden keskes, ked käveliba Iisusanke.16I konz käskištonopendajad i farisejad nägištiba necen, hö sanuiba hänen openikoile: «Kut hän söb i job ühtes maksunkeradajidenke i toižen grähkhižen rahvahanke?»17Iisus kulišti necen i sanui heile: «Tervhile ei tarbiž lekarid, vaiše läžujile. Minä en tulend kucmaha tozioiktoid, a tulin kucmaha grähkhižid käraudamhas Jumalaha.»

Sajan aigan adivod ei pühütagoi

(Matv. 9:14-17; Luk. 5:33-39)

18Joannan i farisejiden openikad pühütiba. Iisusal tuldihe küzumaha: «Mikš Joannan i farisejiden openikad pühütaba, a sinun openikad ei pühütagoi?»19Iisus sanui: «Ved' ei voigoi sajan adivod pühütada, konz ženih om völ heiden keskes! Sihesai, kuni ženih om heiden keskes, hö ei voigoi pühütada.20No tuleb se-ki aig, konz ženih ottas heilpäi, i siloi, nenil päivil hö pühütaškandeba.21Niken ei pane paikad udes kanghaspäi hudraha sobaha, ika konz uz' paik ištuse, ka reig linneb völ suremb.22Mugažo niken ei vala ut vinad vanhoihe nahkastijoihe. Siloi vin rebitab nahkan, i vin i astijad travišoiš. Ei, uz' vin tarbiž valada uzihe nahkastijoihe.»

Sobatan ižand

(Matv. 12:1-8; Luk. 6:1-5)

23Iisus astui kerdan sobatan, lebupäivän, vil'l'pöudon röunadme, i hänen openikad asttes zavodiba katkoida tähkid.24Siloi farisejad sanuiba hänele: «Kacu, mikš sinun openikad tegeba sobatan sidä, midä ei sa tehta?»25No Iisus sanui heile: «Jose tö nikonz et olgoi lugenuded, midä David tegi, konz hänele i hänen mehile tegihe näl'g, a heil ei olend nimidä?26Hän mäni Jumalan pühäkodihe, konz Aviafar oli ülembaižen papin, oti leibid, kudambid oli pandud altarile i kudambid ei sand söda nikenele toižele, vaiše papile, — a David söi iče i andoi nenile-ki, ked oliba hänenke.»27I Iisus völ sanui heile: «Sobat, lebupäiv, om mehen täht, a ei mez' ole sobatan täht.28I muga Mehen Poig om sobatan-ki ižand.»


предыдущая глава Глава 2 следующая глава