Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII LUKAN MÖDHE

Глава 5

Iisusan ezmäižed openikad

(Matv. 4:18-22; Mark. 1:16-20)

1Kerdan Iisus seižui Gennisaretjärven randal. Sur' rahvazkogo tungihe hänes ümbri, miše kulištada Jumalan sanad.2Sid' hän nägišti randas kaks' veneht. Kalanikad oliba lähtnuded venehišpäi i huhtoiba verkoid.3Iisus mäni ühthe veneheze, kudamb oli Simonan, i pakiči Simonad souta randaspäi vähän edemba. Sid' hän ištuihe i zavodi opeta rahvast venehespäi.

4Konz hän lopi paginan, hän sanui Simonale: «Souda venehel süvembale, laskkat sinna verkod abajoho.»5Neche Simon sanui: «Opendai, mö olem radnuded jo kaiken ön, no em sanugoi nimidä. No lasken völ kerdan verkod, ku sinä muga käsked.»6Muga hö tegiba-ki i saiba severdan äi kalad, miše heiden verkod-ki zavodiba rebita.7Hö kucuiba abuhu sebranikoid, ked oliba toižes venehes. Hö tuliba i täutiba molembad venehed kalal muga, miše venehed uptaškanziba.8Necen nägištades Simon Petr lanksi Iisusan jaugoihe i sanui: «Lähte täspäi, Ižand! Ved' minä olen grähkhine mez'.»9Hän i kaik toižed, ked oliba hänen venehes, pöl'gästuiba necidä sur't kalansatust,10heiden keskes mugažo Jakov i Joan, Zevedejan poigad, kudambad oliba Simonan sebras kalatamas. No Iisus sanui Simonale: «Ala varaida. Neciš päiväspäi sinä linned mehiden püdajan.»11Hö vediba molembad venehed randale, jätiba kaiken i läksiba Iisusanke.

Iisus tegeb tervheks prokazas läžujad

(Matv. 8:1-4; Mark. 1:40-45)

12Ühtes lidnas Iisus vastsi mehen, kudambal kaik hibj oli prokazas. Nägištades Iisusan, mez' lanksi modol maha i pakiten pakičeškanzi: «Ižand! Ku sinä tahtoid, ka void puhtastada mindai.»13Iisus oigenzi käden, kosketi mest i sanui: «Minä tahtoin, tehte puhthaks.» Prokaza sid'-žo läksi mehespäi.14Iisus käski, miše hän ei sanuiži necen polhe nikenele, i virki: «Mäne, ozutade papile i anda Jumalale žertv, kudamban oli käsknu Moisei antta puhtastandas, todištuseks heile.»15Iisusan polhe pagištihe jo kaikjal, i sured kogod rahvast kerazihe kundelmaha händast i tehmahas tervhikš kibuišpäi.16No hän lähtli rahvahatomihe sijoihe i loiči sigä.

Iisus tegeb tervheks ičeze kibus läžujad

(Matv. 9:1-8; Mark. 2:1-12)

17Erasen päivän, konz Iisus möst openzi, sigä ištuiba farisejad i käskištonopendajad. Heid oli tulnu kaikiš Galilejan i Judejan külišpäi i Jerusalimaspäi. Ižandan vägi Iisusas oli mugoine, miše hän tegi tervhikš läžujid.

18Sinna tuliba mehed, kudambad kandoiba magaduzsijal ičeze kibus läžujad. Hö ladiba toda händast pertin südäimehe, miše panda Iisusan edehe.19No ku mugomas rahvazkogos hö ei voinugoi toda händast südäimehe, ka libuiba katusele, tegiba katusehe reigun i lasketiba sijan läžujanke keskele, Iisusan edehe.20Konz Iisus nägišti, kut vahvas hö uskoba hänehe, hän sanui mehele: «Sinun grähkäd om pästtud.»

21Käskištonopendajad i farisejad meletaškanziba: «Mitte mez' nece om? Hän alenzoitab Jumalad, ku pagižeb muga. Ken toine ku ei Jumal voib pästta grähkid?»22No Iisus tezi, min polhe hö meletaba, i hän sanui heile: «Miš tö meletat ičetoi südäimiš?23Mi om kebnemb sanuda: ‘Sinun grähkäd om pästtud’ vai: ‘Libu i kävele’?24No miše tö tedaižit: Mehen Poigal om vald man päl pästta grähkid» — hän sanui nügüd' ičeze kibus läžujale — «minä sanun sinei: Libu, ota ičeiž magaduzsija i mäne kodihe.»

25Sid'-žo, kaikiden aigan, mez' libui jaugoile, oti magaduzsijan, kudambal venui, i ülenzoitten Jumalad läksi kodihe.26Kaik lujas čududelihe i ülenzoitiba Jumalad. Pöl'gästusiš hö saneliba: «Mö nägim tämbei mugoman čudon, mihe ei voiži uskta-ki.»

Iisus kucub Levian

(Matv. 9:9-13; Mark 2:13-17)

27Necen jäl'ghe Iisus läksi sigäpäi i nägišti maksunkeradajan, kudamban nimi oli Levi. Hän ištui sijal, kus keratihe rahvahaspäi maröunan maksuid. Iisus sanui hänele: «Astu minunke.»28I Levi libui, jäti kaiken i läksi Iisusanke.

29Levi tegi ičeze kodiš Iisusale suren praznikan. Heidenke oli sömäs äi maksunkeradajid i toižid adivoid.30Käskištonopendajad i farisejad buraižiba i sanuiba Iisusan openikoile: «Mikš tö söt i jot ühtes maksunkeradajidenke i toižiden grähkhižidenke?»31Iisus sanui heile: «Tervhile ei tarbiž lekarid, vaiše läžujile.32Minä en tulend kucmaha tozioiktoid, a tulin kucmaha grähkhižid käraudamhas Jumalaha.»

Sajanadivod ei pühütagoi

(Matv. 9:14-17; Mark. 2:18-22)

33Iisusale sanutihe: «Mikš Joannan openikad pühütaba paksus i loičeba, farisejiden openikad mugažo, no sinun openikad vaiše söba i joba?»34Hän sanui: «Ved' tö et voigoi käskta adivoile pühütada sajan aigan, konz ženih völ om heidenke.35Tuleb se-ki aig, konz ženih ottas heilpäi. Siloi, nenil päivil hö pühütaškandeba.»

36Iisus sanui heile völ ozoitezstarinan: «Niken ei omble hudraha sobaha udes sobaspäi ottud paikad. Muite uz' soba rebineb, a hudraha udes sobaspäi ottud paik ei sättu.37Niken ei vala ut vinad vanhoihe nahkastijoihe, ika uz' vin rebitab nahkastijad, vin valase maha, a nahkastijad travišoiš.38Ei, uz' vin tarbiž valada uzihe nahkastijoihe. Siloi molembad kaičesoiš.39Niken, kudamb om jonu vanhad vinad, ei tahtoškande sid'-žo ut. Hän sanub: ‘Vanh om paremb’.»


предыдущая глава Глава 5 следующая глава