Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

Глава 8

Iisus süöttäü n'ellituhattu miestü

(Matf. 15:32-39)

1Niilöih aigoih kerävüi müös äijü rahvastu ühteh kohtah. I ku heil ei olluh süömistü, Iisus kučui opastujat da sanoi heile:2«Minul on žiäli nämii rahvahii. Hüö ollah minun luo jo kolme päiviä, a heil ei ole midä süvvä.3Ku minä tüöndänen heidü n'älgähizinnü kodih, hüö vaivutah matkal. Erähät heis tuldih loittonpäi.»4Opastujat sanottih Hänele: «Kenbo da kuspäi täs elämättömäs kohtas voibi suaja leibiä kaikile süödäväkse?»5«Äijügo leibiä teil on?» küzüi Iisus. Hüö vastattih: «Seiččie.»

6Iisus käski rahvahale istuokseh muale. Sit Häi otti net seiččie leibiä, kiitti Jumalua, lohkai net leivät da andoi opastujile, ku hüö juattas net rahvahale. Opastujat ruattih muga.7Heil oli vie kalaine-toine. Iisus kiitti Jumalua kalois i käski jagua netgi.8Rahvas süödih külläl, i jiännüttü palua kerättih seiččie viršii.9Süöjii oli läs n'elliätuhattu.

Sit Iisus piästi rahvahan lähtemäh,10a iče kerras nouzi veneheh opastujienke i meni Dalmanutan lohkole.

Iisusas prižmitäh tunnusmerkii

(Matf. 16:1-4)

11Fariseit tuldih da ruvettih kiistämäh Iisusanke. Hüö tahtottih oppie Iisusan mielii da prižmittih Hänes tunnusmerkii taivahaspäi.12Iisus hengähtih süväh da sanoi: «Miksebo tämä rahvaspolvi prižmiü tunnusmerkii? Toven sanon teile: tälle polvele ei anneta tunnusmerkii.»13Häi jätti heidü, astui müös veneheh da lähti vasturannale.

Iisus moittiu opastujii

(Matf. 16:5-12)

14Opastujat unohtettih ottua leibiä kerale. Heil oli vai üksi ainavo leibü venehes.15Iisus sanoi heile vagavah: «Olgua varuksis! Vardoikkuattokseh fariseiloin muijotestu da Irodan muijotestu.»16Opastujat sanottih toine toizele: «Müöhäi emmo ottanuh leibiä!»17Iisus dogadii sen da sanoi: «Mindäh tüö pagizetto vai sidä, ku teil ei ole leibiä? Ettogo vie ellendä, ettogo vie piässüh perile? Ongo teijän süväin sogei?18Ku teil on silmät, ga miksebo etto näi? Ku teil on korvat, ga miksebo etto kuule? Ettogo musta:19konzu lohkain net viizi leibiä viijeletuhandele, äijängo täüttü viršii palastu tüö keräittö?» «Kaksitostu», sanottih hüö vastah.20«A konzu javoin seiččie leibiä n'elläletuhandele? Äijängo täüttü viršii tüö keräittö palazii?» Hüö vastattih: «Seiččie.»21Iisus sanoi: «Ettogo ni vie ellendä?»

Iisus piästäü sogien Vifsaidas

22Hüö tuldih Vifsaidah. Iisusan luo tuodih sogei mies da pokoroittihes, ku Iisus koskettas händü.23Häi otti sogiedu käis i vietti küläspäi iäre. Sit sülgi sogiele silmih, pani käit hänen piäle i küzüi: «Näitgo midä?»24Mies nosti silmät üläh da sanoi: «Minä näin rahvahii, hüö ollah kui puut, no vai kävelläh.»25Iisus uvvessah pani käit miehen silmile, i mies kačoi tarkazeh. Häi oli parandunnuh da nägi kai selgiesti.26Iisus käski hänele mennä kodih i sanoi: «Älä mene järilleh sih küläh.»

MATKU JERUSALIMAH 8:27-10:52

Pedri pidäü Iisussua Messiennü

(Matf. 16:13-20; Luk. 9:18-21)

27Iisus da Hänen opastujat lähtiettih Hilipän Kesarien külih. Matkal Häi küzüi opastujil: «Kenennübo minuu pietäh rahvas?»28Hüö vastattih: «Üksien mieles Sinä olet Iivan Ristii, a toizien – Il'l'u, a erähien mieles olet üksi Jumalan iänenkandajis.»29«A tüö kui duumaičetto?» küzüi Iisus. «Ken minä olen teijän mieles?» Pedri vastai Hänele: «Sinä olet Messii.»30Iisus kieldi heidü sanelemas kelletahto Häneh niškoi.

Iisus pagizou omah kuolendah näh

(Matf. 16:21-23; Luk. 9:22)

31Sit Iisus algoi sellittiä opastujile, mi äijü gor'ua pidäü tirpua Ristikanzan Poijal. Rahvahan vahnimat, ülimäzet papit da zakonanopastajat hüllätäh Händü. Händü tapetah, no kolmen päivän peräs Häi nouzou kuollielois.32Häi pagizi täh näh ihan kohti. Sit Pedri otti Händü bokkah i rubei ebiämäh Händü.33No Iisus kiändüi, kačahtih opastujih i sanoi kovah Pedrile: «Mene iäre minus, sattan! Sinul ei olla Jumalan mielet, a ollah ristikanzoin mielet!»

Iisusan opastuksen novvandu

(Matf. 16:24-28; Luk. 9:23-27)

34Iisus kučui rahvasjoukon da omat opastujat i sanoi heile: «Ken ku tahtonou astuo minule jälles, häi kieldävükkäh omas ičes, otakkah oman ristan da astukkah minule peräh.35Kačo, ku ken rippunou omas henges, se menettäü sen, a ken menetännöü oman hengen minun täh da jevangelien täh, se suau sen.36Midäbo hüviä on ristikanzale, ku häi suannou kaiken muailman, a hengen menetännöü?37Ongo olemas moine hindu, kudamah ristikanzu vois lunnastua oman hengen?38Ken ku huijustannehes minuu da minun sanoi tämän riähkähizen rahvaspolven keskes, kudai on hüllännüh Jumalan, sidä Ristikanzan Poigugi huijustahes, konzu Häi tulou Tuatan taivahallizes väis da valgies pühien anheliloinke.»


предыдущая глава Глава 8 следующая глава