Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 18

Iisus otetah kiini

(Matf. 26:47-56; Mark. 14:43-50; Luk. 22:47-53)

1Tämän paginan piettüü Iisus opastujienke lähti Kidronojan toizele puolele. Sie oli sadu, Iisus da opastujat mendih sinne.2Juudugi, Iisusan menettäi, tiezi tämän kohtan, ku Iisus opastujienke oli olluh sie äijän kerdua.3Juudu otti joukon saldattua da ülimäzien pappiloin da fariseiloin annetut miehet, i hüö tuliloinke da astaloinke mendih saduh.4Iisus tiezi kaiken, mi Händü vuotti. Häi meni miehile vastah i küzüi: «Kedäbo tüö ečittö?»5«Iisus Nazariettalastu», vastattih miehet. Iisus sanoi: «Minä se olen.»

Miehien joukos oli Juudugi, Iisusan menettäi.6Konzu Iisus sanoi: «Minä se olen», hüö kaikin müöstüttih da kuavuttih muah.7Iisus küzüi uvvessah: «Kedäbo tüö ečittö?» Hüö vastattih: «Iisus Nazariettalastu.»8Iisus sanoi heile: «Johäi minä sanoin, minä se olen. Ku tüö eččinettö minuu, annakkua nämile mennä ielleh.»9Nenga stuanivuttih Hänen omat sanat: «Niilöis, kudamat olet minule andanuh, en ole ni ühtü hävitännüh.»

10Simon-Pedril oli miekku. Häi vieldi sen huodraspäi da iški ülimäzen papin käskülästü i leikkai sil oigien korvan. Käskülästü kučuttih Malhakse.11No Iisus sanoi Pedrile: «Pane miekku huodrah. Ku Tuatto lepii tämän mal'l'an juodavakse, engo juos minä sidä?»

12Saldattujoukko, joukon piällikkö da jevreilöin tüötüt miehet otettih kiini Iisussua, sivottih Händü nuorih13i vietettih enzimäi Annaksen luo. Annas oli sen vuvven ülimäzennü papinnu olijan Kaifan appi.14Kaifu oli se samaine, kudai n'evvoi jevreilöi: «Parembi olis, ku üksi hengi kuolis kaiken rahvahan puoles.»

Pedri kieldävüü Iisusas

(Matf. 26:69-70; Mark. 14:66-68; Luk. 22:55-57)

15Simon-Pedri da eräs toine opastui astuttih Iisusale peräh. Se toine oli ülimäzen papin tuttavu, i sendäh piäzi Iisusanke ülimäzen papin koin pihah.16Pedri jäi seizomah veriän ulgopuolele, no opastui, kudai tunzi ülimäzen papin, meni pagizemah veriädü vardoiččijan tütönke i vietti Pedrin pihah.

17Vardoiččiitüttö sanoi Pedrile: «Etgo sinägi ole üksi tuan miehen opastujis?» «En ole», sanoi Pedri.18Oli vilu, i sendäh käsküläzet da vardoiččijat luajittih tuli i lämmiteltihes sen luo. Pedrigi seizoi heijän joukos da lämmittelihes.

Annas-pappi küzelöü Iisussua

(Matf. 26:59-66; Mark. 14:55-64; Luk. 22:66-71)

19Ülimäine pappi küzeli Iisusal Hänen opastujih da opastamizeh näh.20Iisus vastai: «Minä olen paissuh silmis, kaiken muailman kuulten. Minä ainos opastin sinagougis da jumalankois, kudamih jevreit ainos kerävütäh. Peitoči en ole paissuh nimidä.21Miksebo sinä minul küzelet? Küzele minun kuundelijoil, midä heile pagizin. Hüö tietäh midä olen sanonuh.»

22Ku Iisus nenga vastai, üksi rinnal seizojis vardoiččijois iški Händü korvale da sanoi: «Nengago sinä vastuat ülimäzele papile?»23Iisus sanoi miehele: «Ku liennen sanonuh pahoi, ozuta mi on minun sanois pahoi. Ku liennen sanonuh hüvin, miksebo sit perrat minuu?»

24Annas tüöndi nuorih sivotun Iisusan ülimäzen papin Kaifan luo.

Pedri tuaste kieldävüü Iisusas

(Matf. 26:71-75; Mark. 14:69-72; Luk. 22:58-62)

25Simon-Pedri seizoi da lämmittelihes. Miehet sanottih hänele: «Etgo sinägi ole üksi hänen opastujis?» «En ole», kieldävüi Pedri.26Eräs ülimäzen papin käsküläzis, sen miehen oma, kudamal Pedri leikkai korvan, sanoi hänele: «Tottu, minä näin sinuu sie savus hänen joukos.»27Pedri tuaste kieldävüi, i silkeskie lauloi kukoi.

Pilat küzelöü Iisussua

(Matf. 27:1-2; Mark. 15:1-5; Luk. 23:1-5)

28Kaifan luopäi Iisus viedih muaherran dvorčah; oli aigaine huondes. Jevreit iče ei mendü pertih, ku ei paganoiduo, a voidas süvvä Äijänpäivän ildastu.29I Pilat tuli pihale heijän luo da küzüi: «Misbo tüö viäritättö tädä miestü?»30Hüö vastattih: «Ku häi ei olis pahanluadii, müö emmo andanus händü sinule käzih.»31«Otakkua tüö iče händü i suudikkua omii zakonoi müö», sanoi Pilat. No jevreit sanottih vastah: «Meil ei ole valdua nikedä suudie surmah.»32Hüö sanottih nenga, ku stuanittazih Iisusan sanat sih niškoi, mittumah surmah Häi kuolou.

33Pilat meni järilleh dvorčah, käski tuvva Iisussua iččeh edeh, i küzüi Hänel: «Oletgo sinä jevreilöin suari?»34Iisus vastai: «Ičego sinä muga duumaičet, vai muut on sinule sanottu nenga minuh näh?»35Pilat sanoi: «Olengo minä jevrei? Sinun oma rahvas da ülimäzet papit annettih sinuu minule käzih. Midäbo sinä olet luadinuh?»36Iisus vastai: «Minun suarinvaldu ei ole täs muailmaspäi. Ku se olis täs muailmaspäi, minun miehet toratannus, ku ei andua minuu jevreilöin vahnimien käzih. No minun suarinvaldu ei ole täs muailmaspäi.»37«Ga sit üksikai olet suari?» sanoi Pilat. Iisus vastai: «Sinä iče sanot minuh näh: ga suari olet. Sih näh olen suadu da tulluh täh muailmah, ku sanuo, mi on tozi. Jogahine, ken on toven puolel, se kuulou minuu.»38«Mibo on tozi?» küzüi Pilat.

Iisus suuditah tapettavakse

(Matf. 27:15-31; Mark. 15:6-20; Luk. 23:13-25)

Tämän sanottuu Pilat uvvessah meni pihale jevreilöin luo i sanoi heile: «En voi löüdiä hänes nimittumua viärüttü.39No tüö oletto harjavunnuh sih, ku minä Äijänpäivän pruazniekkoin aigah teile hüväkse mielekse piästän välläle ühten kiiniotettulois. Tahtottogo, piästän välläle jevreilöin suarin?»40Sit hüö ruvettih kaikin kirgumah: «Ei händü! Piästä Varavvua!» – Varavvu oli rozvo.


предыдущая глава Глава 18 следующая глава