Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 22

IISUSAN KUOLENDU DA ELAVUNDU 22:1-24:53

Juudu menettäü Iisusan

(Matf. 26:1-5, 14-16; Mark. 14:1-2, 10-11; Iiv. 11:45-53)

1Rieskanleivän pruazniekku, kudamua sanotah Äijäksepäiväkse, oli lähäl.2Ülimäzet papit da zakonanopastajat kaikelleh duumaittih, mih luaduh tappua Iisussua, ku varattih rahvastu.3Sit sattan meni Juudah, kudamua sanottih Iskariotakse i kudai oli üksi kahtestostu opastujas.4Häi lähti ülimäzien pappiloin da jumalankoin vardoiččijoin piämiehien luo da pagizi heijänke, kui häi vois andua Iisussua heijän käzih.5Net ihastuttih da tarittih hänele d'engua.6Juudu luadiihes da ečii vai mostu aigua, konzu vois rahvahan nägemättäh andua Iisussua heijän käzih.

Äijänpäivän veruo valmistetah

(Matf. 26:17-25; Mark. 14:12-21)

7Sit tuli rieskanleivän päivis se, konzu pidi iškie Äijänpäivän vuonu.8Iisus tüöndi Pedrii da Iivanua linnah da sanoi heile: «Mengiä da valmistakkua meile Äijänpäivän vero.»9Hüö küzüttih: «Kuibo Sinä tahtot? Kunnebo müö valmistammo sen?»10Häi sanoi: «Ku menettö linnah, teile vastah tulou mies, kudai kandau veziast'ettu. Mengiä hänele jälles sih taloih, kudamah häi menöü,11da sanokkua taloin ižändäle: 'Opastai käski küzüö sinul, kusbo on se perti, kudamas Häi vois süvvä Äijänpäivän veron opastujienke.'12Ižändü ozuttau teile suuren, gostih niškoi varustetun ülähäzen pertin. Sinne valmistakkua vero.»13Hüö lähtiettih matkah, i kai rodih muga, kui Iisus oli heile sanonuh. Hüö valmistettih Äijänpäivän ildaine.

Äijänpäivän vero. Pühien ottamizen algu

(Matf. 26:26-30; Mark. 14:22-26; 1 Kor. 11:23-25)

14Ku tuli aigu, Iisus apostoloinke istuihes stolah.15Häi sanoi heile: «Minä ülen äijäl tahtoin süvvä teijänke tämän Äijänpäivän veron enne minun gorii,16ku – sen minä sanon teile – enämbi en süö Äijänpäivän veruo, kuni ei rodei tovelline Äijänpäivän vero Jumalan valdukunnas.»17Iisus otti mal'l'an, kiitti Jumalua da sanoi: «Otakkua tämä da juakkua keskenäh.18Minä sanon teile: täs lähtijen minä en rodei juomah viinumuarjas suaduu, kuni ei tulle Jumalan valdukundu.»19Sit Iisus otti leivän, kiitti Jumalua, lohkai sen da andoi opastujile, iče sanoi: «Tämä on minun rungu, kudai annetah teis tuači. Luajikkua tämä minun mustokse.»20Jälles ildastu Häi juuri muga otti mal'l'an da sanoi: «Tämä mal'l'u on uuzi sobu minun veres, kudai valutetah teis tuači.21No täs samazes stolas ühtes minunke on minun menettäi, hänen käzi on stolal.22Ristikanzan Poigu lähtöü iäre juuri muga, kui Hänele on lepittü, no paha rodieu sille, ken Hänen menettäü!»23Opastujat ruvettih küzelemäh toine toizel: «Ken meis vois olla se, kudai tämän luadiu?»

Ken on vahnin?

24Opastujat ruvettih kiistämäh, kedä heis pidiä vahnimannu.25Iisus sanoi heile:

«Suarit ollah rahvahan herrat. Net, ket pietäh valdua rahvahan piäl, tahtotah, ku heidü sanottas hüvänluadijoikse.*a26Muga ei pie olla teijän keskes. Ken teijän joukos on vahnin, anna on kui nuorin, da ken on ižändü, olgah kui kazakku.27Kudaibo ollou vahnembi – se, kudai istuu stolan tagan, vai kudai kazakoiččou händü? Eigo se, kudai istuu stolan tagan? A minä olen teijän keskes kui se, kudai kazakoiččou.28Tüö püzüttelittö minunke minun koitelmuksis.29Kui minun Tuatto andoi minule suarinvallan, mugai minä annan teile.30Tüö rubietto minun valdukunnas süömäh da juomah minun stolan tagan, da rubietto istumah valdusijal da suudimah Izrail'an kahtutostu roduu.»

Iisus ennustau Pedrin kieldävündän

(Matf. 26:31-35; Mark. 14:27-31; Iiv. 13:36-38)

31«Simon, Simon! Sattan on suannuh vallan siegluo teidü kui vil'l'ua.32No minä moliimmos sinun puoles, ku sinun usko ei sammus. I konzu sinä tulet järilleh minun luo, lujenda vellii.»33Pedri sanoi Hänele: «Ižändü, minä olen valmis menemäh Sinunke türmäh dai surmah.»34No Iisus vastai: «Pedri, minä sanon sinule: enne ku kukki laulau tänäpäi, sinä kolme kerdua sanot, buiteku minuu et tunne.»

Kaksi miekkua

35Iisus sanoi opastujile: «Konzu minä tüönnin teidü matkah da en andanuh ottua kerale ni kukkaruo, ni reppuu, ni jallaččiloi, oligo teil min hädä?» «Ei olluh nimin hädiä», hüö vastattih.36Sit Iisus sanoi: «A nügöi kel on kukkaro, otakkah kerale sen dai repun. A kel ei ole miekkua, müögäh sovan da ostakkah miekan.37Minä sanon teile, täl Pühien Kirjutuksien kohtal pidäü roija tovekse minus: 'Händü lugiettih jumalattomien joukkoh.' Kai, midä on minuh näh kirjutettu, rodieu nügöi tovekse.»38Opastujat sanottih: «Ižändü, täs on kaksi miekkua.» «Rodieu!» – sanoi Iisus.

Iisus molihes Gefsimanien savus

(Matf. 26:36-46; Mark. 14:32-42)

39Iisus lähti linnaspäi da, kui ainosgi, meni Voipuumäile. Opastujat astuttih Hänele jälles.40Konzu tuldih sinne, Iisus sanoi heile: «Moliettokseh, ku etto puuttus muanitukseh.»41Iče Häi meni heis kivenlükkiändümatkan piäh, heitüi polvilleh da rubei molimahes:42«Tuatto, ku tahtonet, kanna tämä mal'l'u siiriči minus. No üksikai älgäh roikkah, kui minä tahton, a kui tahtot Sinä.»43Sit Hänen luo taivahaspäi tuli anheli da lujendi Hänen hengie.44Suuris tuskis Iisus moliihes vie enämbäl, i Hänen higi oli ku veripizarehet, kudamat kirvottih muah.45Jälles malittuu Häi nouzi da tuli opastujien luo, i tabai heidü maguamas tuskih vaivunuonnu.46«Midäbo maguatto?» sanoi Häi. «Noskua da moliettokseh, ku etto puuttus muanitukseh.»

Iisus otetah kiini

(Matf. 26:47-56; Mark. 14:43-50; Iiv. 18:3-11)

47Vie Iisusan paistes, sinne tuli miesjoukko. Ielpäi astui Juudu, üksi kahtestostu opastujas. Häi meni Iisusan rinnale, ku andua suudu.48A Iisus sanoi hänele: «Juudu, suunannandalgo sinä menetät Ristikanzan Poijan?»49Iisusas ümbäri olijat ku ellendettih, midä täs rodieu, sanottih: «Ižändü, iškemmögo miekal?»50Üksi heis iški ülimäzen papin käskülästü, da leikkai hänel oigien korvan.51No Iisus sanoi: «Azetukkua.» Häi kosketti käil sen miehen korvua da parandi sen.52Sit Iisus sanoi ülimäzile pappiloile, jumalankoin vardoiččijoin piällikkölöile da rahvahan vahnimile, kudamat tuldih Händü ottamah: «Tüö lähtittö minuu ottamah kui rozvuo, miekoinke da seibähienke!53Joga päiviä minä olin teijän keskes jumalankois, i etto tüö nostanuh kättü minuu vastah. No nügöi on teijän aigu, nügöi on pimien valdu.»

Pedri kieldävüü Iisusas

(Matf. 26:57-58, 69-75; Mark. 14:53-54, 66-72; Iiv. 18:12-18, 25-27)

54Hüö otettih Iisussua kiini da lähtiettih viettämäh Händü ülimäzen papin taloih. Pedri astui jälles loitombazennu.55Keskipihal luajittih tuli da kaikin istuttihes tules ümbäri. Pedri istuihes heijän joukkoh.56Üksi käskülästüttö nägi händü istumas tulen luo, kačoi häneh pitkäzeh da sanoi: «Taigi oli sen miehen joukos.»57Pedri puččiihes: «Minägo? Ni tunne en Händü.»58Kodvazen mendüü kenlienne toine nägi händü da sanoi: «Sinägi olet sidä joukkuo.» No Pedri sanoi: «En, velli, ole.»59Čuasun mendüü vie kenlienne sanoi lujah: «Da, ihan tottu, taigi oli sen miehenke, häigi on galileilaine.»60No Pedri sanoi: «Minä ni ellendä en, mis on pagin.» Sit kerras, vie hänen paistes, lauloi kukki.61Ižändü kiändüi da kačahtih Pedrih, i Pedri mustoitti net sanat, kudamat Ižändü sanoi hänele: «Enne ku kukki tänäpäi laulau, sinä kolmeh kerdah kieldävüt minus.»62Pedri lähti siepäi da rubei abieh itkemäh.

Iisussua nagretah

(Matf. 26:67-68; Mark. 14:65)

63Miehet, kudamat vardoittih Iisussua, ruvettih nagramah Händü da pergamah.64Hüö sivottih Hänel silmät da sanottih: «Kaiken tiedäi, sano, ken sinuu iški!»65Vie äijäl pahal sanal hüö satatettih Händü.

Iisus N'evvokunnan ies

(Matf. 26:59-66; Mark. 14:55-64; Iiv. 18:19-24)

66Konzu rodih päivü, kerävüttih rahvahan vahnimat, ülimäzet papit da zakonanopastajat. Iisussua tuodih heijän N'evvokunnan edeh,67i hüö sanottih Hänele: «Sano kohti, oletgo Messii.» Häi sanoi: «Ku sanonen, ga tüö etto usko.68A ku küzünen midä, tüö etto vastua.69No täs lähtijen Ristikanzan Poigu roih istumah Vägevän Jumalan oigiel puolel.»70Sit hüö kaikin sanottih: «Ga sinä sit olet Jumalan Poigu?» Iisus sanoi heile: «Tüö sanotto, Minä Olen.»71Sit hüö sanottih: «Kenenbo sanoi meile vie pidäü? Ičehäi müö kuulimmo tämän hänen omas suuspäi.»


*а 22:25«Hüvänluadii» oli üksi niilöis nimis, kudamal sen aijan valdumiehet nimitettih iččie.

предыдущая глава Глава 22 следующая глава