Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 19

1Sit Pilat käski rozgittua Iisussua.2Saldatat punottih čökittäjis oksis venku Hänele piäh i šuoritettih Händü muzavanruskieh sobah.3Toine toizen peräh hüö tuldih Hänen edeh da sanottih: «Terveh, jevreilöin suari», da perrettih rožii vaste.

4Pilat meni uvvessah pihale da sanoi jevreilöile: «Minä tuon händü tänne, ku ozuttua, minä en näi hänes nimittumua viärüttü.»5Sit Iisus tuli pihale, čökittäi venku piäs da muzavanruskei soba piäl, i Pilat sanoi: «Täs tämä ristikanzu.»6Konzu ülimäzet papit da heijän miehet nähtih Iisus, hüö ruvettih kirgumah: «Nuagliče ristah! Nuagliče ristah!» Pilat sanoi heile: «Ottuat tüö händü da nuaglikkua iče. Minä en löüdänüh hänes nimittumua viärüttü.»7Jevreit sanottih: «Meil on meijän Zakon, i Zakonan mugah hänel pidäü kuolta, sikse gu sanou iččiedäh Jumalan Poijakse.»

8Tämän kuultuu Pilat vie enämbäl varavui.9Häi meni uvvessah pertih i küzüi Iisusal: «Kuspäi sinä olet?» No Iisus ei sanonuh ni sanua hänele vastah.10«Etgo sano minule nimidä, ku küzün?» sanoi Pilat. «Etgo tiijä: minul on valdu piästiä sinuu välläle libo nuaglita ristah.»11Iisus vastai: «Sinul ei olis minun piäl nimittumua valdua, ku sidä ei annetannus ülähänpäi. Sikse enämbi riähkiä on sil, kudai andoi minuu sinule käzih.»

12Nämien sanoin kuultuu Pilat opii piästiä Iisussua välläle. No jevreit kirruttih: «Ku vai piästänet händü välläle, sit et ole keisarin dovariššu! Ken pidänöü iččie suarinnu, se menöü keisarii vastah.»

13Nämien sanoin kuultuu Pilat toi Iisusan pihale i istuihes sud'd'an sijale, kohtah, kudamua sanottih Kivipihakse, jevrein kielel se on Gabbata.14Oli Äijähpäiväh valmistumizen päivü, keskipäivänaigu, kuvven čuasun mail. Pilat sanoi jevreilöile: «Täs on teijän suari.»15Jevreit kirruttih: «Vie iäre! Vie iäre! Nuagliče ristah händü!» Pilat sanoi heile: «Pidäügo minul nuaglita ristah teijän suari?» No ülimäzet papit sanottih: «Ei meil ole muudu suarii, ku vai keisari.»16Sit Pilat andoi heile Iisusan ristah nuaglittavakse.

Iisusan ristah nuagličendu

(Matf. 27:32-44; Mark. 15:21-32; Luk. 23:26-43)

Iisussua lähtiettih viettämäh.17Häi iče kandoi ristua, astui linnan ulgopuolel olijah kohtah, kudamua kučutah Piäkul'l'ukkukohtakse, jevrein kielel se on Golgofa.18Sie saldatat nuaglittih Iisus ristah da Hänenke vie kaksi muudu, üksittäin mollembin puolin Iisussua, a Händü keskele.19Pilat kirjututti lavvan, kudai iškiettih ristah kiini. Sit oldih moizet sanat: «Iisus Nazariettalaine, jevreilöin suari».20Äijät jevreilöis lugiettih kirjutus, ku se kohtu, kus Iisus nuaglittih ristah, oli lähäl linnua. Sanat oldih kirjutettu jevrein, latinan da gretsien kielel.21Jevreilöin ülimäzet papit sanottih Pilatale: «Älä kirjuta: 'Jevreilöin suari', a kirjuta 'Tämä mies sanoi: minä olen jevreilöin suari'.»22Pilat sanoi vastah: «Min kirjutin, sen kirjutin.»23Iisusan ristah nuaglittuu saldatat otettih Hänen sovat da juattih net n'elläh ozah, kudamalegi saldatale oma vuitti. Hüö otettih i paidu, no se oli ombeluksetoi, kuvottu ühtes palas ülähänpäi alahah suate.24Hüö sanottih toine toizele: «Ei pie revitellä sidä, a panemmo arbah, kelle se puuttuu.» Muga stuaniihes i tämä Pühien Kirjutuksen sana:
– Hüö juatah keskenäh Minun sovat
i pannah paidu arbah.

Muga saldatat luajittihgi.

25Iisusan ristan luo seizottih Hänen muamah, muaman sizär, Klopan Marija da Magdalan Marija.26Konzu Iisus nägi sil kohtua seizomas oman muaman da opastujan, kudai oli Hänele armas, Häi sanoi muamale: «Naine, täs on sinun poigu!»27Sit Häi sanoi opastujale: «Täs on sinun muamo!» Tämän jälles tämä opastui pidi huoldu Iisusan muamas.

Iisusan kuolendu

(Matf. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Luk. 23:44-49)

28Iisus tiezi: nügöi kai on luajittu. A ku Pühä Kirjutus stuanizih, Häi sanoi: «Minuu juotattau.»29Sie oli täüzi ast'e muigiedu viinua. Saldatat kastettih sih gupku i nostettih se issop-kepil Iisusan huulile.30Iisus joi viinan i sanoi: «Kai on luajittu.» Sit Häi painoi piän da andoi oman hengen.

31Oli valmistuspäivü, tulii suovattu oli ülen suuri pruazniekkupäivü. Ku ristahnuaglittuloi ei jättiä suovatakse ristale, jevreit küzüttih Pilatal lubua katkuo ristahnuaglittuloil siäriluut da heittiä heijät alah ristaspäi.32Muga saldatat katkottih siäriluut niilöil miehil, kudamat oldih ristahnuaglitut Iisusanke, enzimäi ühtel, sit toizel.33Konzu hüö tuldih Iisusan luo, nähtih Hänen jo kuolluon, i sendäh ei katkottu Hänel siäriluuloi.34Üksi saldatois üksikai püsti keijähäl Hänen bokkah, i püstetüs kohtas kerras valui verdü da vettü.35Se, ken nägi tämän, tovesti nähtün, anna tüögi uskozitto. Hänen sanat ollah uskottavat; häi pagizou tottu, sen häi tiedäü.36Nenga rodih, ku stuanizih Pühien Kirjutuksien sana: «Hänel ni ühtü luudu ei katkata.»37Pühien Kirjutuksien toizes kohtas sanotah: «Hüö kačotah Häneh, kudamua püstettih läbi.»

Iisusan muahpanendu

(Matf. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Luk. 23:50-56)

38Jälles tädä eräs Josif-nimelline mies, kudai oli Arimatiespäi, küzüi Pilatal, kuibo olis ottua Iisusan rungu ristaspäi. Josif oli Iisusan opastui, hos peitti sidä, ku häi varai jevreilöin vahnimii. Pilat suostui sih, i Josif tuli da heitti rungan alah.39Sinne tuli Nikodimgi, se samaine mies, kudai enzi kerran oli käünüh Iisusan luo üöl, i hänel oli keral sada miäriä*a hüväle tulijua voidu, miiran da aloen sevoitustu.40Miehet otettih Iisusan rungu da kiärittih se paltinoih hüväle tulijan voinke, muga kui jevreit ainos luajittih muahpannes.41Sie, kus Iisus ristahnuaglittih, oli sadu, i savus oli uuzi kallivoh louhittu kalmu, kudamah vie nikedä ei pandu muah.42Ku oli jevreilöin pruazniekan valmistuspäivü, da kalmu oli lähäl, hüö pandih Iisus kalmah.


*a 19:39 Nenga kolmekümmen kiluo.

предыдущая глава Глава 19 следующая глава