Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

Глава 15

Iisus Pilatan ies

(Matf. 27:1-2, 11-26; Luk. 23:1-5, 13-25; Iiv. 18:28-19:16)

1Aijoi huondeksel ülimäzet papit, rahvahan vahnimat da zakonanopastajat ühtes N'evvokunnanke paistih keskenäh, sivottih Iisussua nuorih, vietettih iäres da annettih Pilatale.

2Pilat küzüi Iisusal: «Oletgo sinä jevreilöin suari?» «Sinä sen sanoit», vastai Iisus.3Sit ülimäzet papit viäritettih Händü äijis dielolois.4Pilat küzüi Hänel uvvessah: «Etgo nimidä vastua? Kuulethäi, mis kaikes sinuu viäritetäh.»5No Iisus enämbi nimidä ei sanonuh vastah. Pilat diiviihes.

6Pruazniekan aigua Pilat ainos piästi välläle ühten kiiniotetun, sen, kedä pakittih piästiä rahvas.7Sil kerdua oldih kiiniotetunnu valdoi vastah nossuot, kudamat hälün aigua tapettih ristikanzu. Heijän joukos oli Varavvu-nimine mies.8Rahvas tuldih Pilatan luo da sanottih, ku häi luadis muga, kui ennegi luadii.9Pilat küzüi: «Tahtottogo, minä piästän teile jevreilöin suarin?»10Häi, näit, ellendi, ku ülimäzet papit vihattih Iisussua i sendäh annettih Händü hänen käzih.11Ülimäzet papit üksikai kuhkutettih rahvasjoukkuo sanomah, ku häi piästäs välläle parembi Varavvan.12Pilat vie küzüi rahvahal: «Midäbo minul sit luadie jevreilöin suarile?»13Hüö uvvessah kirruttih: «Nuagliče händü ristah!»14«Midäbo pahua häi luadii?» küzüi Pilat. No hüö vie enämbäl kirruttih: «Nuagliče händü ristah!»

15Pilat tahtoi luadie rahvahan mieldü müöte da piästi Varavvan, a Iisussua häi käski pergua, sit andoi nuaglittavakse ristah.

Iisus saldatoin nagrettavannu

(Matf. 27:27-31; Iiv. 19:2-3)

16Saldatat viettih Iisussua Pilatan taloin keskipihale da kučuttih kai saldattujoukko sih.17Hüö pandih Hänen hardieloile muzavanruskei soba da punottih čökittäjis oksis venku i pandih se Hänele piäh.18Sit hüö kirruttih Hänele: «Terveh, jevreilöin suari!»19Hüö perrettih Händü kepil piädü vaste, sülgiettih Häneh, polvisteltihes da kumardeltihes Hänele.20Külläl nagrettuu, hüö otettih Hänen hardieloilpäi muzavanruskei soba, šuoritettih Händü Hänen omih sobih i lähtiettih viettämäh ristah nuaglittavakse.

Iisussua nuaglitah ristah

(Matf. 27:32-44; Luk. 23:26-43; Iiv. 19:17-27)

21Üksi mies ugodiihes astumah siiriči heis. Saldatat pandih händü kandamah Iisusan ristua. Se oli kirinielaine Simon, Aleksandran da Ruufan tuatto, kudai oli tulemas linnah.22Saldatat viedih Iisus Golgofa-nimizele kohtale, kudai meijän kielel on Piäkul'l'ukkukohtu.23Hüö tarittih Hänele viinua, kudamah oli sevoitettu miirua, no Häi ei ottanuh sidä.24Sit hüö nuaglittih Händü ristah da keskenäh juattih Hänen sovat, pandih puikkoh, kelle mi puuttuu.

25Oli kolmas čuassu*a, konzu hüö nuaglittih Händü ristah.26Ristah pandih kirjutus, kudai ozutti, mis Händü viäritettih: «Jevreilöin suari.»27Hänenke nuaglittih ristah vie kaksi rozvuo, üksi Hänen oigiele puolele, toine – hurale. [28Muga stuanivuttih kirjutuksen sanat: «Händü pandih rozvoloin joukkoh.»]

29Siiričiastujat nagrettih Händü, lekutettih piädü da sanottih: «Aa, sinähäi voit levittiä muah jumalankoin da kolmes päiväs nostua sen!30Piästä nügöi iččiedäs, heitü ristaspäi!»31Nenga nagrettih Händü i ülimäzet papit, zakonanopastajat da vahnimat. Hüö paistih keskenäh: «Toizii häi piästi, a iččiedäh ei voi piästiä.32Messii, Izrail'an suari heitükkäh nügöi ristaspäi, ku müö nägizimmö sen da uskozimmo häneh.» Kudamii nuaglittih ristah ühtes Iisusanke, netgi kirottih Händü.

Iisusan kuolendu

(Matf. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Iiv. 19:28-30)

33Kuvvendel čuasul, puolenpäivän aigua, kaikel mual rodih pimei, da sidä pimiedü kesti üheksändeh čuassuh suate.34Üheksändel čuasul Iisus kirgai äijäl: «Eloi, Eloi, lema sabahtani?» Meijän kielel se on: 'Jumaloini, Jumaloini, mindäh Minuu hülgäit?'35Tämän kuultuu erähät sil kohtal olijois sanottih: «Kuulkua, häi kuččuu Il'l'ua.»36Kenlienne juoksi, kastoi gupkan muigieh viinah, pani kepinpiäh, andoi Hänele juvva da sanoi: «Annas kačommo, tulougo Il'l'u ottamah händü alah.»37No Iisus kirgai korgiel iänel i andoi hengen.

38Sit jumalankoin keskuszuavessi rebii kahtekse ülähänpäi alahah suate.39Ku suanpiällikkö, kudai seizoi Iisusan vastalpäi, nägi, kui Häi hengähtih jälgimäzen kerran, sanoi: «Tämä mies tottu oli Jumalan Poigu!»40Loitombazennu oli naiziigi sidä kaččomas. Heijän joukos oli i Magdalan Marija da nuoremban Juakoin da Josifan muamo Marija da Salomei.41Jo Galileis hüö käveltih Iisusanke da avvutettih Hänele. Sie oli äijü muidugi naizii, kudamat tuldih Hänenke Jerusalimah.

Iisusan muahpanendu

(Matf. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Iiv. 19:38-42)

42Oli jo ehtü. I ku oli piätteniččü, suovatan valmistandupäivü,43sih tuli arimatielaine Josif. Se oli počotas piettü mies, kudai kuului N'evvokundah da vuotti ičegi Jumalan valdukundua. Häi rohkeni, meni Pilatan luo da küzüi, voisgo ottua Iisusan rungu.44Pilat diiviihes, ku tiijusti, Iisus jo kuoli. Häi kučui suanpiällikön da küzüi: «Ongo Iisus jo kuolluh?»45Ku häi tiijusti suanpiälliköl sen, häi andoi Josifale vallan ottua rungan.46Josif osti palan paltinua, otti Iisusan ristaspäi, kiärii paltinah i pani kallivoh louhittuh kalmukoloh. Kalmukolonsuuh häi vieretti kiven.47Magdalan Marija da Josifan muamo Marija kačottih, kunne Iisus pandih.


*a 15:25 Päivü da üö juattih kahtehtostu čuassuh. Kolmas čuassu, se meijän aijan mugah olis 8:n da 9:n välil huondeksel.

предыдущая глава Глава 15 следующая глава