Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 23

Iisus Pilatan ies

(Matf. 27:1-2; Mark. 15:1-5; Iiv. 18:28-38)

1Kaikin nostih da lähtiettih viettämäh Iisussua Pilatan edeh.2Sie hüö ruvettih Händü viärittämäh da sanottih: «Müö näimmö, kui tämä mies vedäü meijän rahvastu üöksüksih. Häi kieldäü maksamas nalougoi keisarile da pidäü iččie Messiennü, suarinnu.»3Pilat küzüi Iisusal: «Oletgo sinä jevreilöin suari?» «Sinä sen sanoit», vastai Iisus.4Pilat sanoi ülimäzile pappiloile da rahvasjoukole: «En voi löüdiä nimidä viärüttü täs miehes.»5No hüö painettih omua da sanottih: «Häi omil opastandoil kuhkuttau rahvastu joga puolel Juudien muadu Galileispäi tänne suate.»

Iisus Irodan ies

6Tämän kuultuu Pilat küzüi, ongo mies galileilaine.7Ku häi tiijusti, Iisus on sit muaspäi, kus on vallas Irodu, häi tüöndi Iisussua Irodan luo, kudai sežo niilöinnü päivinnü oli Jerusalimas.8Iisusan nähtüü Irodu äijäl ihastui. Häi jo ammui tahtoi nähtä Iisussua, ku oli kuulluh Hänes, da tahtoi, ku Iisus luadis mittumantahto kummanruavon.9Häi küzeli Iisusal kaikenmostu, no Iisus ei vastannuh nimidä.10Ülimäzet papit da zakonanopastajat seizottih sit da kiivakkahasti viäritettih Iisussua.11Irodu omien saldatoinke rubei niärittämäh Iisussua da nagrokse šuoritutti Händü čomih sobih, i jälles sidä tüöndi järilleh Pilatan luo.12Sit päiväs Irodas da Pilatas roittih dovarišakset. A enne hüö vihattih toine tostu.

Iisussua suuditah kuolemah

(Matf. 27:15-26; Mark. 15:6-15; Iiv. 18:39-19:16)

13Pilat käski kerävüö ülimäzil pappiloil, valdumiehil da rahvahal,14da sanoi heile: «Tüö toitto tämän miehen minun edeh da viäritättö händü rahvahan kuhkuttamizes. Minä küzelin händü teijän silmis, no minuu müö häi ei ole viärü nimis, mis tüö händü viäritättö.15Irodu sežo ei löüdänüh hänes nimittumua viärüttü, ku tüöndi händü järilleh meijän edeh. Häi ei luadinuh nimidä mostu, mis vois suudie surmah.16Minä piästän händü välläle, vai enzimäi rozgitan.» [17Hänel, näit, pidi Äijänpäivän pruazniekan piästiä välläle üksi kiiniotettulois.]18Sit kaikin kirruttih ühteh iäneh: «Surmu hänele! Piästä meile Varavvua!»19Varavvu oli pandu türmäh linnas olluon hälün täh da ristikanzan tapandan täh.20Pilat kiändüi uvvessah kerävünnüzien puoleh, ku häi tahtoi piästiä Iisussua.21No hüö kirruttih: «Nuagliče, nuagliče händü ristah!»22Sit kolmanden kerran Pilat sanoi heile: «Midä pahua häi luadii? Minä en löüdänüh hänes nimidä, min täh händü vois suudie surmah. Minä piästän händü, vai enzimäi rozgitan.»23No hüö painettih omua da täüdeh iäneh prižmittih: Iisussua pidäü nuaglita ristah. Sil iännändäl hüö voitettih,24i Pilat heitüi heijän prižmindäh.25Häi piästi Varavvan, sen miehen, kudai oli otettu hälün da tapandan täh da kudamua hüö tahtottih piästiä, a Iisusan andoi heijän valdah.

Iisussua vietetäh ristah nuaglittavakse

(Matf. 27:32; Mark. 15:21)

26Iisussua lähtiettih viettämäh. Matkal saldatat azetettih Simon-nimine kirinielaine mies, kudai oli linnah tulemas, i pandih händü ristua kandamah Iisusale jälles.27Iisusale peräh astui suuri joukko rahvastu, dai äijü naistu, kudamat iäneh žiälöittih da itkiettih Händü.28No Iisus kiändüi heihpäi da sanoi: «Jerusaliman tüttäret, älgiä minuu itkekkiä, itkekkiä iččiedäs da omii lapsii.29Roih aigu, konzu sanotah: 'Ozakkahat ollah net, ket ei voija suaha lastu, ozakkahat net kohtut, kudamat ei kannettu, da n'ännit, kudamat ei imetettü!'30Sit rahvas sanotah mägilöile: 'Kuavukkua meile piäle', da mättähile: 'Katakkua meidü.'31Ku vihandale puule luajitah nenga, midä sit roihes kuivale?»

Iisus ristas

(Matf. 27:33-44; Mark. 15:22-32; Iiv. 19:17-27)

32Iisusanke kuaznittavakse vietettih vie kahtu muudu miestü, kahtu pahanluadijua.33Konzu tuldih kohtah, kudamua sanotah Piäkul'l'ukakse, sie hüö nuaglittih ristah Iisussua dai pahanluadijoi, üksi heis Iisusan oigiele puolele, toine hurale.34[Iisus sanoi: «Tuatto, prosti heidü. Hüö ei tietä, midä ruatah.»] Saldatat pandih puikkoh da juattih keskenäh Iisusan sovat.35Rahvas seizottih da kačottih, a valdumiehet nagrettih Iisussua. Hüö sanottih: «Toizii piästi – piästäkkäh nügöi iččiedäh, ku kerran häi on Messii, Jumalan vallittu.»36Nagrettih Händü saldatatgi. Net tuldih Hänen luo, tarittih muigiedu viinua37da sanottih: «Ku ollet jevreilöin suari, ga piästä iččiedäs.»38Iisusan piän piäl oli kirjutus: «Tämä on jevreilöin suari.»39Üksi ristal rippujis pahanluadijois sežo nagroi Iisussua. Häi sanoi: «Sinähäi olet Messii – piästä nügöi iččiedäs da meidü!»40No toine kieldi händü: «Etgo ni sinä varua Jumalua, hos ičegi sait juuri moizen suvvon?41Müö olemmo oigieh suuditut, meidü nakažitah meijän ruadoloi müöte, a tämä mies ei luadinuh nimidä pahua.»42I häi sanoi Iisusale: «Iisus, musta minuu, ku tulet iččes valdukundah.»43Iisus sanoi: «Toven sanon sinule: tänäpäi roittos minunke ruajus.»

Iisusan kuolendu

(Matf. 27:45-56; Mark. 15:33-41; Iiv. 19:28-30)

44Oli jo kuvves čuassu, keskipäivü, konzu kaikel mual rodih pimei, i sidä pimiedü kesti üheksändeh čuassuh suate,45ku päiväine sammui. Jumalankoin keskuszuavessi rebii keskel kahtekse.46Iisus kirgai äijäl: «Tuatto, Sinun käzih annan minä oman hengen!» Tämän sanottuu Häi hengähtih jälgimäzen kerran.47Konzu suanpiällikkö nägi, midä oli roinnuhes, häi ülendi Jumalua nengomil sanoil: «Tämä mies toven oli oigei.»48Kai kaččomah kerävünnüöt rahvas, ku nähtih midä täs rodih, lähtiettih omih kodiloih iččie rindah pergajen.49Iisusan kai tuttavat seizottih loitombazennu da kačottih, midä täs oli. Sie oldih i naizet, kudamat tuldih Galileispäi Hänenke.

Iisussua pannah muah

(Matf. 27:57-61; Mark. 15:42-47; Iiv. 19:38-42)

50-51Üksi N'evvokundah kuuluju mies, Josif, kudai oli jevreilöin Arimatien linnaspäi, ei olluh ühtü mieldü N'evvokunnanke da ei kannatannuh sidä, midä hüö ruattih Iisusale. Häi oli hüvä da oigei mies, vuotti Jumalan valdukundua.52Josif meni Pilatan luo da küzüi, voisgo ottua Iisusan rungan.53Häi otti sen ristaspäi, kiärii paltinah i pani muah kalmah, kudai oli louhittu kallivoh da kudamah vie nikedä ei pandu muah.54Oli valmistandupäivü, i suovattu oli algamas.55Naizet, kudamat tuldih Iisusanke Galileispäi, lähtiettih Josifale jälles. Hüö nähtih kallivokalmu da se, kui Iisusan rungu pandih sinne.56Kodih tulduu hüö varustettih hüväle tulijua voijettu da pühävoidu, no suovattan hüö Zakonan käskün mugah ei ruattu nimidä.


предыдущая глава Глава 23 следующая глава