Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 13

Iisus pezöü opastujien jallat

1Äijänpäivän pruazniekku oli tulos, i Iisus tiezi, se aigu oli tulluh, konzu Hänel pidi siirdüö täs muailmaspäi Tuatan luo. Iisus oli ainos suvainnuh niilöi, ket oldih Hänen täs muailmas, i loppuh suate suvaičči heidü.

2Hüö kerävüttih ildazele, i pahalaine jo oli pannuh Juudu Iskariotale, Simonan poijale, südämeh duuman menettiä Iisussua.3Iisus tiezi: Tuatto andoi kai Hänen valdah da Häi on tulluh Jumalan luopäi da nügöi menöü Hänen luo.4Iisus nouzi stolas, jaksoi piällüssovan, otti pelvahahizen käzipaikan i sidoi sen vüöle.5Sit Häi kuadoi vettü pezoastieh, i rubei pezemäh opastujien jalgoi da pühkimäh niilöi kuivakse vüöl olijal käzipaikal.

6Konzu Iisus tuli Simon-Pedrin luo, se sanoi: «Ižändü, Sinägo pezet minun jallat?»7Iisus vastai: «Sidä, midä minä nügöi ruan, sinä et vie ellendä, no müöhembi sinä sen ellendät.»8Pedri sanoi Hänele: «Sinul igänäh ei sua pestä minun jalgoi!» Iisus vastai: «Minä ku en pesse sinuu, sinul ei ole minunke nimidä ühtehistü.»9Sit Simon-Pedri sanoi: «Ižändü, älä peze vai üksii jalgoi, peze i käit da piä.»10Täh Iisus vastai: «Se, ken on pezevünnüh, on jo puhtas. Hänel ei pie pestäkseh paiči jalgoi. I tüö oletto puhtahat, vai etto kaikin.»11Iisus, näit, tiezi, ken heis on Hänen menettäi, i sendäh Häi sanoi: «Tüö etto kaikin ole puhtahat.»

12Konzu Iisus oli pessüh heijän jallat, pannuh piäle piällüssovan, da istunuhes uvvessah ildazele, Häi sanoi heile: «Ellendättögo tüö, midä minä teile luajiin?13Tüö kučutto minuu Opastajakse da Ižändäkse, hüvin i luajitto: sehäi minä olengi.14I ku nügoi minä, teijän Ižändü da Opastai, olen pessüh teijän jallat, teilgi pidäü pestä toine toizen jallat.15Minä luajiin tämän teile, ku ozuttua, kui teil pidäü luadie.16Toven, toven sanon teile: ei käsküläine ole suurembi omua ižändiä, eigo tüöttü suurembi tüöndäjiä.17Ku tämän tiijättö da sen mugah elättö, oletto ozakkahat.

18Minä en sano tädä kaikkih teih näh: tiijän kedä olen vallinnuh. No täl Pühän Kirjutuksen sanal pidäü stuaniekseh: 'Mies, kudai süöü Minunke leibiä, roih Minun vastustajakse.'19Enne ku ennustus stuanih, minä sanon tämän teile, ku sen stuanivujes tüö uskozitto – minä olen se, ken olen.20Toven, toven sanon teile: ken ottau sen, kenen minä tüönnän, se ottau minun, i ken ottau minun, ottau Hänen, kudai tüöndi minuu.»

Iisus ozuttau iččeh menettäjän

(Matf. 26:20-25; Mark. 14:17-21; Luk. 22:21-23)

21Nenga pagizi Iisus. Süväintuskis Häi sanoi heile: «Toven, toven sanon teile: üksi teis menettäü minuu.»22Opastujat kačottih toine toizeh, ei tiettü, keh näh Häi pagizi.

23Üksi opastujis, se kudamua Iisus suvaičči, oli ildazel Hänen rinnal.24Simon-Pedri vihjai sille opastujale, anna küzüü Iisusal, keh näh Häi pagizou.25Opastui painui Iisusan ründähii vaste, i küzüi: «Ižändü, kenbo se on?»26Iisus vastai: «Se on se, kelle painahuu annan tämän leibüpalazen.» Leibüpalazen painahuu Häi andoi sen Juudale, Simon-Iskariotan poijale.27Hedi ku Juudu oli sen suannuh, sattan meni häneh. Iisus sanoi Juudale: «Midä tahtot ruadua, rua teriämbi!»28No niken ildazel olijois ei ellendännüh, mikse Iisus nenga sanoi hänele.29Ku Juudan käzis oli ühtehine kukkaro, erähät duumaittih, Iisus käski hänele ostua midätahto pruazniekakse libo andua köühile.

30Leibüpalan ottahuu Juudu kerras lähti pihale. Oli üö.

Uuzi käskü

(Matf. 26:31-35; Mark. 14:27-31; Luk. 22:31-34)

31Konzu Juudu lähti, Iisus sanoi: «Nügöi Ristikanzan Poigu on ülendettü, i Jumal on ülendettü Hänes.32I ku kerran Jumal on ülendettü Hänes, sit i Jumal ülendäü Händü omas ičes, ülendäü Händü ülen terväh.33Lapset, minul ei hätkie tule olla teijänke. Tüö ečittö minuu, no nügöi minä sanon teile sen, midä minä olen sanonuh jevreilöile: kunne minä menen, sinne tüö etto piäze.34Minä annan teile uvven käskün: suvaikkua toine tostu. Muga kui minä suvaičin teidü, tüö suvaikkua toine tostu.35Kaikin pietäh teidü minun opastujinnu, ku tüö suvainnetto toine tostu.»

36«Ižändü, kunnebo Sinä lähtet?» küzüi Simon-Pedri. Iisus vastai: «Kunne minä lähten, sinne sinä minunke et voi nügöi lähtie, no müöhembi tulet.»37Pedri sanoi: «Ižändü, miksebo nügöi en voi lähtie Sinunke? Minä hengengi annan Sinun puoles.»38Iisus sanoi hänele: «Sinägo annat hengen minun puoles? Toven, toven sanon sinule: kukoi ei laula enne, ku sinä kolmeh kerdah kieldävüt minus.»


предыдущая глава Глава 13 следующая глава