Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 13

Ku etto hüllänne riähkii, teidü hävitetäh

1Juuri sil aigua Iisusan luo tuli rahvastu. Hüö saneltih Hänele galileilazih näh, kudamii Pilat käski tappua, konzu hüö tuodih Jumalale žertvoi, i heijän veri segavui žertvuelättilöin verenke.2Iisus sanoi heile: «Duumaičettogo, hüö oldih riähkähizembät toizii galileilazii, ku heile rodih nengoine surmu?3Minä sanon teile, ei oldu! No ku tüö etto hüllänne riähkii da kiändüne Jumalan puoleh, tüö kaikin sežo häviettö.4I net kaheksatostu, kudamile piäle kuadui Siloaman bašn'u da tapoi heidü, smietittögo, hüö oldih viärembät toizii jerusalimalazii?5Minä sanon teile, ei oldu! No ku etto hüllänne riähkii da kiändüne Jumalan puoleh, tüö kaikin sežo häviettö.»

6Sit Iisus pidi heile nengozen arbaituspaginan: «Ühtel miehel viinumuarjupellol kazvoi smokvupuu. Häi meni eččimäh sit muarjua, no ei löüdänüh.7Sit häi sanoi pellonkaččojale: 'Minä jo kolmas vuozi tulen eččimäh täs puus muarjua, a en lövvä. Kua se, sehäi vai ottau muaspäi väin.'8No pellonkaččoi sanoi: 'Ižändü, jätä se vie ühtekse vuvvekse. Minä pehmitän muan sit ümbäri da panen höst'öttü juurile.9Toinah tulien vuon sih roih muarjua. A ku ei roinne, sit käske kuadua se.'»

Iisus piästäü naizen suovattan

10Suovattan Iisus oli ühtes sinagougas opastamas.11Sie oli naine, kudamua jo kaheksatostu vuottu vaivai voimattomuon hengi. Händü oli vedänüh koukkuh, i häi ei voinnuh oijenduakseh.12Naizen nähtüü, Iisus kučui händü da sanoi: «Naine, sinä piäzit voimattomuos.»13Häi pani käit naizen piäle, i naine kerras oijendih da kiitti Jumalua.14Sinagougan vahnin suutui, ku Iisus piästi voimattoman suovattan, i sanoi rahvahale: «N'edälis on kuuzi ruadopäiviä, tulgua sit piästettäväkse, älgiä suovattan.»15No Ižändü sanoi hänele: «Tüö heittelettökseh! Eigo jogahine teis suovattangi piästä kütküös häkkii libo oslua da aja sidä juomah?16Tädä Avraaman tütärdü sattan pidi sivoksis jo kaheksatostu vuottu, ga eigo sit händü suannus piästiä suovattan?»17Iisusan vastavuksen kuultuu, kaikile Hänen vastustajile rodih huigei, a rahvas ihasteltihes kaikkii suurii ruadoloi, kudamii Häi luadii.

Gorčitsan siemen da muijotes

(Matf. 13:31-33; Mark. 4:30-32)

18Sit Iisus sanoi: «Mittuine on Jumalan valdu? Min jüttümäkse sanozin sidä?19Se on kui gorčitsan siemen, kudaman mies pani muah omah kodipeldoh. Se kazvoi, i sit rodih puu. Taivahan linnut luajittih pezii sen oksile.»20Vie Häi sanoi: «Min jüttümäkse vie sanozin Jumalan valdua?21Se on kui muijotes. Ku naine sevoitti sen kolmeh vakkah jauhuo, kai taigin muigoni.»

Ahtas veräi

(Matf. 7:13-14, 21-23)

22Konzu Iisus matkai Jerusalimah, Häi käveli linnas linnah, küläs küläh da opasti rahvastu.23Kenlienne küzüi Hänel: «Ižändü, ongo muga, ku vai harvat piästäh?»

Iisus sanoi heile:24«Pangua kai väit, ku piästä ahtahas veriäs. Minä sanon teile: äijät opitah piästä südämeh, no ei voija.25A konzu nouzou taloin ižändü da salbuau veriän, tüö jiättö pihale seizomah. Sit tüö rubietto avaittamah da sanotto: 'Ižändü, avua meile!' A häi vastuau: 'En tunne teidü. Kugalazet tüö oletto?'26Sit tüö sanotto: 'Müöhäi söimmö da joimmo sinunke, da meijän pihoil sinä opastit.'27A häi sanou: 'En tunne teidü, kugalazet tüö oletto. Mengiä iäre minuspäi, kaikin tüö viärüönluadijat!'28Sie tüö itkettö da kradžaitatto hambahii, ku näittö Avraamua, Isakkua, Juakoidu da kaikkii iänenkandajii Jumalan valdukunnas, a iččie pihale jätettülöinnü.29Rahvastu tulou päivännouzu- dai päivänlaskupuolespäi, suves dai pohjazespäi, i hüö istutahes stolah Jumalan valdukunnas.30Äijät jälgimäzet roijah enzimäzinnü, a äijät enzimäzet jälgimäzinnü.»

Iisus žiälöiččöü Jerusalimua

(Matf. 23:37-39)

31Silkeskie tuldih sih erähät fariseit da sanottih Iisusale: «Mene iäre tiäpäi, Irodu tahtou tappua Sinuu.»32No Häi sanoi:

«Mengiä da sanokkua sille reboile: 'Tänäpäi da huomei minä ajan ristikanzois iäre karuloi da piästän voimattomii, i kolmandennu päivännü suan ruavon loppuh.'33No tänäpäi, huomei da huomenen jälles minul pidäü jatkua matkua Jerusalimah, ku Jumalan iänenkandai ei voi olla tapettu muijal kui Jerusalimas.34Jerusalim, Jerusalim! Sinä tapat Jumalan iänenkandajii da kivität surmah suate niilöi, kudamat on tüöttü sinun luo. Kui puaksuh minä tahtoin kerätä sinun lapset, kui kana keriäü omat poigazet siivien alle! No tüö etto tahtonuh tulla.35Ga sit kuunnelkua: teijän taloi jiäü tühjäkse. Minä sanon teile: tüö etto näi minuu enämbiä, kuni ei tulle aigu, konzu tüö sanotto: 'Blahoslovittu on Häi, kudai tulou Taivahallizen Ižändän nimes!'»


предыдущая глава Глава 13 следующая глава