Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 16

Iisusas prižmitäh tunnusmerkii

(Mark. 8:11-13; Luk. 12:54-56)

1Iisusan luo tuldih fariseit da saddukeit, kudamat tahtottih oppie Hänen mielii da küzüttih, gu Häi ozuttas heile mintahto tunnusmerkin taivahaspäi.2No Iisus vastai heile: «[Ehtäl tüö sanotto: 'Rodieu hüvä siä, taivas on ruskei',3a huondeksel: 'Tänäpäi rodieu paha siä, taivas on pilvine da ruskei ku veri.' Taivastu tüö maltatto lugie, no etto ellendä nügöstü aigua.]4Tämä paha da Jumalan hüllännüh polvi prižmiü minus tunnusmerkii, no sille ei anneta muudu merkii, ku vai moine, mittuine rodih Jonale.» Sit Häi jätti heidü sih da lähti iäre.

Iisus käsköü vardoijakseh fariseiloin da saddukeiloin opastandoi

(Mark. 8:14-21)

5Hüö tuldih kohturannale, no opastujat unohtettih ottua leibiä kerale.6Sit Iisus sanoi heile: «Olgua varuksis. Vardoikkuattokseh fariseiloin da saddukeiloin muijotestu.»7Opastujat sanottih toine toizele: «Müöhäi emmo ottanuh leibiä!»8Iisus ellendi heijän mielet da sanoi: «Tüö vähäuskozet! Mindäh tüö pagizetto vai sidä, gu teil ei ole leibiä?9Viego tüö etto ellendännüh? Ettogo musta niilöi viittü leibiä, kudamis täüdüi viijele tuhandele? I min viršii palua tüö keräittö?10A net seiččie leibiä, kudamis rodih külläl n'elläle tuhandele? Da min viršii palua tüö keräittö silloi?11Kuibo tüö etto ellendä: en minä paissuh teile leibäh näh? Vardoikkuattokseh fariseiloin da saddukeiloin muijotestu.»12Sit hüö ellendettih: ei Häi käskenüh vardoijakseh leibütaiginan muijotestu, a fariseiloin da saddukeiloin opastandoi.

Pedri pidäü Iisussua Hristosannu

(Mark. 8:27-30; Luk. 9:18-21)

13Konzu Iisus tuli Hilipän Kesarien lohkole, Häi küzüi opastujil: «Ken rahvahan mieles on Ristikanzan Poigu?»14Hüö vastattih: «Erähien mieles – Iivan Ristii, toizien mieles – Il'l'u, vie erähien – Jeremii libo kudaitahto toine Jumalan iänenkandajis.»15«A tüö kui duumaičetto?» küzüi Iisus. «Ken minä olen teijän mieles?»16Simon-Pedri vastai: «Sinä olet Messii, elävän Jumalan Poigu.»

17Iisus sanoi hänele: «Ozakas olet sinä, Simon, Jonan poigu. Tädä sinule ei avannuh ristikanzan mieli, a avai minun Tuatto, kudai on taivahis.18I minä sanon sinule: sinä olet Pedri, Kallivo, i tälle kallivole minä püstütän oman uskojien kanzukunnan. Uadun vägi ei voita sidä.19Minä annan sinule avaimet sit veriäs, kudai vedäü Taivahallizen valdah. Min sinä sivot mual, se roih sivottu taivahas, i min sinä piästät välläle mual, se roih piästettü taivahis.»20Sit Häi kieldi opastujii sanelemas kelletahto sih niškoi, ku Häi on Messii.

Iisus enzi kerran pagizou omah kuolendah näh

(Mark. 8:31-33; Luk. 9:22)

21Täs lähtijen Iisus rubei pagizemah opastujile, gu Hänel pidäü mennä Jerusalimah i tirpua äijü gor'ua rahvahan vahnimien, ülimäzien pappiloin da zakonanopastajien käzis. Händü tapetah, no kolmandennu päivännü Häi nouzou kuollieloispäi.

22Pedri vedi Händü bokkah da rubei ebiämäh: «Piästä Jumal! Anna nikonzu ei rodei Sinule nengostu, Ižändü!»23No Häi kiändüi Pedrih päi da sanoi: «Mene iäre, sattan! Sinä tahtot, ku minä öntästüzin. Sinul ei olla Jumalan mielet, a ollah ristikanzoin mielet!»

Opastujat astutah Iisusale jälles

(Mark. 8:34-9:1; Luk. 9:23-27)

24Iisus sanoi omile opastujile: «Ken ku tahtonou astuo minule jälles, häi kieldävükkäh omas ičes, otakkah oman ristan da astukkah minule peräh.25Kačo, ken rippuu omas henges, se menettäü sen, a ken menettäü oman hengen minun täh, se suau sen.26Midäbo hüviä on ristikanzale, ku häi suannou kaiken muailman, a hengen menetännöü? Ongo moine hindu, kudamal ristikanzu voibi lunnastua oman hengen?27Ristikanzan Poigu tulou Tuattah taivahallizes väis da valgies omien anheliloinke, i sit maksau kaikile heijän ruadoloi müöte.28Toven sanon teile: erähät täs seizojis ei kuolta, kuni ei nähtä Ristikanzan Poigua tulemas suarinnu.»


предыдущая глава Глава 16 следующая глава