Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 17

Hristosan muuttumine

(Mark. 9:2-13; Luk. 9:28-36)

1Kuvven päivän mendüü Iisus otti kerale Pedrin da Juakoin da tämän vellen Iivanan da vedi heidü üksii korgiele mäile.2Sie Häi muutui heijän silmien ies: Hänen rožat ruvettih läpettämäh ku päiväine, i Hänen sovat roittih valgiembakse valgiedu.3Sit heijän edeh jiävittihes Moisei da Il'l'u, kudamat paistih Iisusanke.4Pedri sanoi Iisusale: «Ižändü, hüvä on meile täs olla. Ku tahtonet, minä luajin täh kolme lehtikodua: Sinule, Moiseile da Il'l'ale.»

5Vie Pedrin paistes, valgei läpettäi pilvi katoi heidü, i pilves kuului iäni: «Tämä on Minun armas Poigu, kudamah olen mieldünüh. Kuunnelkua Händü!»6Konzu opastujat kuultih iäni, hüö pöllästüttih da langettih muale očin.7No Iisus tuli heijän rinnale, kosketti heidü da sanoi: «Noskua, älgiä varakkua.»8Konzu hüö nostettih piät, ei nähtü nikedä muudu, vai ühtü Iisussua.

9Konzu hüö heitüttih mäilpäi, Iisus sanoi heile: «Älgiä sanelkua nikelle tädä nägüü, kuni Ristikanzan Poigua ei ole nostatettu kuollielois.»10Opastujat küzüttih Hänel: «Mindäh zakonanopastajat sanotah, buite enzimäi pidäü tulla Il'l'al?»11«Il'l'u i tulou», sanoi Iisus, «da panou kai omile sijoile.12A minä sanon teile: Il'l'u on jo tulluh. Rahvas vai ei tundiettu händü, i ruattih hänele, midä tahtottih. Muga Ristikanzan Poijalgi pidäü tirpua muokat heijän käzis.»13Sit opastujat ellendettih: Häi pagizou Iivan Ristijäs.

Iisus ajau brihačus pahan hengen

(Mark. 9:14-29; Luk. 9:37-43)

14Konzu hüö tuldih järilleh rahvahan luo, Iisusan luo tuli mies, heitüi polvilleh Hänen edeh15da sanoi: «Ižändü, žiälöiče minun poigua! Häi on langeilii, äijäl muokkuahes, langeilou libo tuleh, libo vedeh.16Minä toin händü Sinun opastujien luo, ga hüö ei voidu piästiä händü.»17Sit Iisus sanoi: «Oi sinä uskomatoi da pahakse heittünüh polvi! Hätkigo minul vie pidäü olla teijänke? Hätkigo vie pidäü tirpua teidü? Tuogua brihačču tänne minun luo.»18Iisus kovah käski karule lähtie brihačus, i se lähti. Brihačču kerras rodih terveh.

19Müöhembi, konzu nikedä ei olluh lähäl, opastujat mendih Iisusan luo da küzüttih: «Mindähbo müö emmo voinnuh ajua karuu brihačus?»20«Sendäh, ku teijän usko on ülen pieni», vastai Iisus. «Toven sanon teile: ku teijän usko olis hos gorčitsan siemenen suurus, tüö voizitto sanuo tälle mäile: 'Siirrü tiäpäi tuane', i se siirdüs. I ei olis mostu ruaduo, midä tüö etto vois ruadua. [21Nengoine karu ei lähte muul, vai malitul da pühitändäl.]»

Iisus pagizou uvvessah omah kuolendah näh

(Mark. 9:30-32; Luk. 9:44-45)

22I konzu hüö ühtes käveltih Galilein muadu müöte, Iisus sanoi opastujile: «Ristikanzan Poigu annetah rahvahien käzih,23i hüö tapetah Händü, no kolmandennu päivännü Händü nostatetah kuollielois.» Sit heile rodih ülen paha mieles.

Iisus maksau jumalankoin maksun

24Konzu hüö tuldih Kapernaumah, Pedrin luo tuldih jumalankoin maksunkeriäjät da sanottih: «Maksaugo teijän opastai jumalankoin maksun vai ei?»25«Maksau», häi vastai. Konzu häi meni pertih, Iisus ennitti küzüö hänel: «Midä mieldü olet, Simon? Kes muailman suarit kerätäh maksuloi, omis vai vierahis?»26«Vierahis», vastai Pedri. Sit Iisus sanoi hänele: «Omat sit ollah välläl.27No mikse suututtua heidü? Mene järvele da lükkiä ongi vedeh. Ota enzimäine kala, kudaman tabuat, da avua sil suu. Sie lövvät hobjud'engan. Ota se da maksa heile minus dai ičes tuači.»


предыдущая глава Глава 17 следующая глава