Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 17

Muanituksih, prosken'n'ah da uskoh näh

(Matf. 18:6-7, 21-22; Mark. 9:42)

1Iisus sanoi omile opastujile: «Muanitukset tullah, niilöi ei sua vältiä, no paha rodieu sille, kudaman kauti net tullah!2Parembi olis sille ristikanzale, ku lükättäs händü mereh melliččükivi kaglas, miku hänel muanittua hos üksi nämis vähävägizis.3Ga sit primietikkiä, kui elättö! Ku velli luadinou riähkiä, kiellä händü. I ku häi žiälöinnöü, ku luadii riähkiä, prosti händü.4Anna häi hos seiččie kerdua päiväs luadis riähkiä sinuu vastah da seiččie kerdua tulis sinun luo da sanos: «Žiälöičen», prosti händü.»5Apostolat sanottih Ižändäle: «Ližiä meile uskuo!»6No Ižändü sanoi:

«Ku teil olis uskuo hos gorčitsan siemenen verdu, tüö voizitto sanuo tälle šulkupuule: 'Nouze juurineh muaspäi da istuta iččiedäs mereh', i se kuulis teijän sanan.»

Midä käsküläzes küzütäh

7«Ku teijän käsküläine ollou kündämäs libo paimenis, ga ettohäi hänen kodih tulduu sano hänele: 'Tule teriämbi, istoi da süö.'8Ei, tüö sanotto: 'Varusta minule süömine, vüötä iččiedäs da kazakoiče minuu, kuni minä süön. Sit äski sinä süöt da juot.'9Ettohäi tüö kiitä käskülästü, ku häi ruadau sen, midä hänele oli käskiettü.10Mugai tüö, ku oletto luadinuh kaiken, midä teile on käskiettü, sanokkua: 'Müö olemmo nikunne pädemättömät käsküläzet. Müö luajiimmo vai sen, mi meil pidi luadie.'»

Iisus piästäü kümmene prokuazal voimattomua

11Jerusalimah matkates Iisus astui Samarien da Galilein keskel olijoi rajamualoi müöte.12Konzu Häi läheni erästü küliä, Hänele vastah tuli kümmene prokuazal voimattomua miestü. Hüö azetuttih palazen piäh Iisusas13da ruvettih kirgumah: «Iisus, opastai, žiälöiče meidü!»14Konzu Iisus nägi miehet, Häi sanoi: «Mengiä da ozuttuattokseh pappiloile.» Hüö lähtiettih i matkal puhtastuttih.15Üksi heis, ku dogadii, häi on terveh, kiändüi järilleh da rubei korgiel iänel kiittämäh Jumalua.16Häi langei Iisusale jalgoih da passiboiččih Hänele. Tämä mies oli samarielaine.17Iisus küzüi: «Eigo kai kümmene puhtastuttu? Kusbo muut üheksä ollah?18Eigo ni üksi heis kiändünüh ozuttamah kunnivuo Jumalale, vai tämä muugalaine?»19I Häi sanoi miehele: «Nouze da mene. Sinun usko piästi sinuu.»

Konzu tulou Jumalan valdu muale?

20Fariseit küzüttih Iisusal, konzu tulou Jumalan valdu, i Häi vastai: «Ei Jumalan valdu tule silminnähten.21Ei sua sanuo: 'Se on tiä', libo 'Se on tua.' Sikse ku Jumalan valdu on teil südämes*a

Ristikanzan Poijan päivü

(Matf. 24:23-28, 37-41)

22Iisus sanoi opastujile: «Tulou aigu, konzu tahtozitto nähtä hos ühten Ristikanzan Poijan päivän, no etto näi.23Sit teile sanotah: 'Häi on tua', libo 'Häi on tiä', no älgiä lähtekkiä nikunne, älgiä juoskua jälles.24Kui tulenišku, kudai läimähtäh da valguau taivahan agjas da agjah, moine roih Ristikanzan Poigu sennü päivännü, konzu Häi tulou.25No enne sidä Hänel pidäü mennä suuris goris läbi, i tämä polvi hülgiäü Hänen.

26Kui oli Noin päivinnü, muga roih i Ristikanzan Poijan päivinnü.27Silloi rahvas süödih da juodih, naidih da annettih tüttärii miehele sih päiväh suate, konzu Noi meni umbilauttah. Sit vezi nouzi i tapoi kaikkii toizii rahvahii.28Roih muga, kui oli Lotan päivinnü. Rahvas süödih da juodih, ostettih da müödih, istutettih da srojittih.29No sennü päivännü, konzu Lot lähti Sodomaspäi, taivahaspäi tuli tuldu da tulikivie, i tapoi kaikkii Sodoman eläjii.

30Muga rodieu i sennü päivännü, konzu Ristikanzan Poigu jiävihes.31Ku sennü päivännü ken ollou levol, a hänen elot oldaneh pertis, älgäh häi heitükkäh alah niilöi ottamah. A ku ken ollou pellol, anna ei tule järilleh kodih.32Mustakkua Lotan akkua!33Ken ku tahtonou rippuo omas elaijas, se menettäü sen, a ken menetännöü oman elaijan, se suau sen.34Minä sanon teile: Sennü üönnü kahtei muatah rinnai: üksi otetah, toine jätetäh.35Kaksi naistu ühtes jauhotah: üksi otetah, toine jätetäh.36[Kaksi miestü on pellol: üksi otetah, toine jätetäh.]»37«Kusbo tämä kai rodieu, Ižändü?» küzüttih opastujat. Häi sanoi: «Kus ku ollou töllönnüh, sinne varoit kerävütäh.»


*a 17:21 Voibi kiändiä: «teijän keskes».

предыдущая глава Глава 17 следующая глава