Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 12

Iisus voijellah Vifanies

(Matf. 26:6-13; Mark. 14:3-9)

1Kuuttu päiviä enne Äijän- päivän pruazniekkua Iisus tuli Vifanieh, kus eli Luazari, kudaman Häi oli nostatannuh kuollielois.2Iisusale sie tarittih ildaine, Marpu gostitti Händü, a Luazari oli üksi niilöis, kudamat süödih Iisusanke.3Marija otti kogonazen funtan puhtastu, kallistu narduvoidu, voideli sil Iisusan jallat i pühkii net kuivakse omil tukil. Perti rodih täüzi voidien duuhuu.

4Sit Juudu Iskariot, üksi Iisusan opastujis, kudai jällespäi menetti Händü, sanoi:5«Miksebo tuadu voijettu ei müödü kolmessuas dinuaras da d'engoi ei annettu köühile?»6Tämän häi sanoi ei sendäh, ku pidi huoldu köühis, a sendäh, ku oli varrastai. Ühtehine kukkaro oli hänen käzis, i häi otteli ičelleh sinne panduloi d'engoi.7Iisus sanoi Juudale: «Jätä händü rauhah, tämän häi ruadau minun muahpanendah niškoi.8Köühät ollah teijän luo ainos, a minuu teil ei rodei ainos.»

9Vifanieh tuli suuri joukko jevreidü, ku hüö kuultih, Iisus on sie. Hüö tuldih sinne ei vaiku Iisusan täh, a sengi täh, ku suas nähtä Luazarii, kudaman Iisus oli suannuh kuollieloispäi hengih.10Sit ülimäzet papit tuldih ühteh mieleh: pidäü tappua Luazarigi,11ku hänen täh äijät jevreilöis mendih Iisusan puolele da uskottih Häneh.

Iisus ajau raččahis Jerusalimah

(Matf. 21:1-11; Mark. 11:1-11; Luk. 19:28-40)

12Tossupiän levii viesti – Iisus on tulemas Jerusalimah. Rahvas, kudamat oli tuldu pruazniekkah suurin joukkoloin,13otettih pal'man oksat da mendih Hänele vastah kirgujen:
– Osanna!
Blahoslovittu on Häi, kudai tulou
Taivahallizen Ižändän nimes,
Izrail'an Suari!

14Iisusale tuodih oslu i Häi istuihes sille selgäh, kui on sanottu Pühis Kirjutuksis:15
– Sion-tütär*a, älä varua,
sinun Suari tulou!
Häi ajau nuorel oslal selläs.

16Opastujat sil aigua ei vie ellendettü tädä, no ku Iisus oli ülendettü taivahallizeh valgieh, hüö mustoitettih, gu Häneh näh oli nenga kirjutettu i Hänenke oli nenga olluh.

17Net, ket oli oldu Iisusanke, konzu Häi kučui Luazarii kalmaspäi i nostatti Händü kuollieloispäi, saneltih sih näh.18Ku rahvas kuultih, mittuman tunnusruavon Iisus oli luadinuh, hüö lähtiettih Hänele vastah.19Fariseit paistih keskenäh: «Näittögo? Ni mi ei auta. Kai muailmu juoksou hänele peräh.»

Iisus pagizou kuolendah näh

20Niilöin joukos, kudamat tuldih pruazniekkah molimahes Jumalale, erähät oldih gretsieläzet.21Hüö tuldih Hilipän luo – sen samazen luo, kudai oli Galilein Vifsaidaspäi – da sanottih: «Müö tahtozimmo nähtä Iisussua.»22Hilippü meni pagizemah täh näh Andrein luo, a sen jälgeh hüö mollei mendih paginale Iisusan luo.

23Iisus sanoi heile: «Aigu on tulluh: Ristikanzan Poigu ülendetäh taivahallizeh valgieh.24Toven, toven sanon teile: ku nižun jüvä ei puuttune muah da ei kuolle, se jiäü vaiku ühtekse jüväkse, no ku se kuollou, se kazvattau bohatan tulon.25Ken suvaiččou omua hengie, se kavottau sen, no ken vihuau omua hengie täs muailmas, se piettäü sen ilmanigäzeh elaigah.26Ken ku tahtonou olla minun käsküläzennü, novvakkah minuu. Kus minä olen, sie pidäü olla minun käsküläzelgi, i Tuatto pidäü hüväs luvus sidä, kudai on minun käsküläzennü.

27Nügöi olen süväintuskis. Midäbo voizin sanuo? Tuatto, piästä minuu täs aijas. Ei! Juuri täh aigah niškoi minä olen tulluhgi.28Tuatto, luaji suurekse iččes nimi!»

Sil aigua kuului taivahaspäi iäni: «Minä olen sen luadinuh suurekse da vie luajin.»29Sil kohtal olii rahvasjoukko kuuli iänen i sanoi: «Pühä Il'l'u jürizi.» Toizet sanottih: «Anheli pagizi Hänenke.»30Sit Iisus sanoi: «Tämä iäni ei paissuh minun täh, a teijän täh pagizi.31Nügöi tämä muailmu on suudittavannu, nügöi tämän muailman ižändü*b lükätäh vallas.32I konzu minuu ülendetäh mualpäi, minä vien kaikkii iččeni luo.»33Nämil sanoil Iisus tahtoi sanuo, mittumah surmah Häi kuolou.

34Rahvas sanottih Iisusale: «Zakonan mugah müö tiijämmö – Messii on ilmanigäine. Kuibo sinä voit sanuo, buiteku Ristikanzan Poigu pidäü ülendiä? Kenbo on tämä Ristikanzan Poigu?»35Iisus sanoi heile: «Vie pikoi kodvazen valgei on teijän keskes. Matkakkua, kuni teijän keskes on valgei, ku pimei ei tabuas teidü. Ken astuu pimies, se ei tiijä kunne menöü.36Kuni teil on valgei, uskokkua valgieh, ku teis rodies valgien lapsii.» Tämän sanohuu Iisus lähti da hävii heijän silmis.

Rahvas ei uskota

37Hos Iisus oli luadinuh mondu tunnusruaduo rahvahan silmis, hüö ei uskottu Häneh.38Nenga stuanivuttih Jumalan iänenkandajan Isaijan sanat:
– Taivahalline Ižändü, kenbo uskoi meijän sanoi?
Kellebo annettih tiediä Ižändän käzivarren vägi?

39Sendäh hüö ei voidu uskuo, ku toizes kohtas Isaija sanou:40
– Häi sogai heijän silmät,
da luadii kovakse heijän südämen,
ku hüö silmil ei nähtäs,
eigo südämel ellendettäs,
ku hüö ei kiännüttäs Minun puoleh,
da ku Minä en piästäs heidü.

41Nenga sanoi Isaija, ku oli nähnüh Messien taivahallizen valgien, i pagizi Häneh näh.

42Üksikai äijät valdumiehetgi uskottih Iisussah. No ku hüö varattih fariseiloi, hüö ei sanottu nimidä, ku heidü ei ajettas sinagougaspäi.43Rahvahaspäi suaduu kunnivuo hüö piettih suurembas hinnas miku Jumalaspäi suaduu kunnivuo.

44Iisus kirgui: «Se, ken uskou minuh, ei minuh usko, a uskou minun Tüöndäjäh.45Ken nägöü minuu, nägöü minun Tüöndäjängi.46Minä tulin valgiekse muailmah, ku ni üksi niilöis, ken minuh uskou, ei jiäs pimieh.47Ku ken kuullou minun sanat da ei noudane niilöi, en minä händü suudi. En minä tulluh muailmua suudimah, a tulin sidä piästämäh.48I sil, kudai kieldävüü minus da ei kuule minun sanoi, jo on suudii: se on sana, kudaman minä sanoin, se suudiu händü jälgimäzennü päivännü.49Minä, näit, en paissuh omas nimes. Tuatto, kudai tüöndi minuu, andoi käskün, midä minul pidäü sanuo da paista,50i minä tiijän: Hänen käskü andau ilmanigäzen eloksen. Midä vai minä paissen, kai on muga, kui sanoi minule Tuatto.»


*a 12:15 Sion-tütär merkiččöü Jerusaliman linnua.

*b 12:31 Täs tämän muailman ižändäl Iisus Hristos tarkoittau sattanua.

предыдущая глава Глава 12 следующая глава