Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII LUKAN MUGAH

Глава 19

Iisus da Zakki

1Iisus tuli Jerihonah da astui linnas läbi.2Sie eli mies, kudaman nimi oli Zakki. Häi oli maksuloinkeriäjien vahnin da ülen bohattu.3Zakki tahtoi nähtä, mi miehii Iisus on, no rahvasjoukon tagua ei voinnuh nähtä Händü, ku oli pienikazvoine.4Häi juoksi ielepäi da nouzi puuh, ku nähtä Iisussua, kudai astui sidä dorogua müöte.5Sih kohtah tulduu Iisus kačahtih üläh da sanoi: «Zakki, heitü teriämbi alah. Tänäpäi minul pidäü olla sinun kois gostis.»6Zakki ruttozeh heitüi alah da ihastuksis otti Iisussua gostih.7Ku rahvas nähtih se, hüö ruvettih kurkettamah: «Kačo, riähkähizen ristikanzan taloih meni gostih.»8No Zakki sanoi Iisusale kaikkien kuulten: «Ižändü, minä luajin nenga: puolet omis elolois annan köühile, a kes liennen muanivol ottanuh liigua, sille annan n'elliä kerdua enämbän.»9Sen kuultuu Iisus sanoi Zakkih näh: «Tänäpäi piäzendü tuli tämän perehen ozakse. Onhäi häigi Avraaman poigu.10Juuri sidä, mi on kavonnuh, Ristikanzan Poigu tuli eččimäh da piästämäh.»

Arbaituspagin ižändän d'engoih näh

(Matf. 25:14-30)

11Niilöile, kudamat oldih tädä kuundelemas, Iisus pidi vie nengozen arbaituspaginan, ku Häi jo oli lähäl Jerusalimua, i erähät smietittih, Jumalan valdu terväh tulou.12Iisus sanoi: «Üksi korgeirovulline mies lähti loittozeh muah, ku suaha suarin nimi da sit tulla järilleh omah muah.13A lähtijes häi kučui kümmene käskülästü, andoi jogahizele heis kuldud'engan da sanoi: 'Pangua nämä d'engat dieloh, kuni minä en tule järilleh.'14No sen muan rahvas vihattih händü i tüöttih hänele jälles miehii vedämäh sanua: 'Müö emmo tahto sidä miestü meijän suarikse.'

15Suarikse händü üksikai luajittih, i kodih tulduu häi käski kuččuo käsküläzet, ku tahtoi tiijustua, ken midä sai niilöih d'engoih.16Enzimäine tuli hänen edeh da sanoi: 'Ižändü, sinun d'engu toi minule kümmene mostu d'engua.'17Suari sanoi hänele: 'Moločču! Olet hüvä käsküläine. Ku sinuh sai uskuo pienes, suat nügöi omah valdah kümmene linnua.'18Toine tuli da sanoi: 'Ižändü, sinun annettu d'engu toi minule viizi d'engua.'19Hänele suari sanoi: 'Sinuu minä panen viijen linnan herrakse.'

20Sit tuli vie üksi da sanoi: 'Ižändü, täs on sinun d'engu. Se oli minul kabrastetunnu paikkazes.21Minä varain sinuu. Sinähäi olet žiäletöi mies. Sinä otat sen, midä et pannuh, leikkuat sie, kus et külvänüh.'22Suari sanoi hänele: 'Minä suudin sinuu sinun omii sanoi müö. Sinä tolkutoi käsküläine! Sinä tiezit, minä olen žiäletöi mies. Minä otan sen, midä en ole pannuh, leikkuan sie, kus en külvänüh.23Miksebo sit et viennüh minun d'engua bankah. Sie sen hindu nossus, i tulduu minä suannuzin sen korronduksienke.'24I suari sanoi rinnal seizojile: 'Otakkua hänel neče d'engu da annakkua se sille, kudamal on kümmene d'engua.'25Hüö sanottih: 'Ižändü, hänelhäi on jo kümmene d'engua.'26No suari jatkoi: 'Minä sanon teile: Jogahizele, kel on, annetah. A kel ei ole, sil otetah iäre segi, mi hänel on.27A niilöi minun vihaniekkoi, kudamat ei tahtottu minuu suarikse – tuogua tänne da tapakkua minun silmis.'»


IISUSAN RUAVOT JERUSALIMAS 19:28 -21:4

Iisus ajau raččahis Jerusalimah

(Matf. 21:1-11; Mark. 11:1-11; Iiv. 12:12-19)

28Tämän saneltuu Iisus lähti toizien iel nouzemah Jerusalimah menijiä dorogua müöte.29Konzu Häi läheni Voipuumäikse sanottavua mägie da oli jo lähäl Betfageidu da Vifaniedu, Häi tüöndi ielpäi kahtu opastujua30da sanoi heile: «Mengiä tuah vastalpäi olijah küläh. Konzu tuletto sinne, näittö sivotunnu oslan sällün, kudamal selläs vie niken ei istunuh. Keritäkkiä se da tuogua tänne.31Ku ken küzünöü, mikse sidä keritättö, sanokkua: Ižändäle pidäü se.»32Net kahtei lähtiettih da nähtih: kai on muga, kui Iisus sanoi.33Konzu hüö oldih kerittämäs sälgüü, sen ižändät küzüttih: «Miksebo otatto sällün?»34Hüö sanottih: «Se pidäü Ižändäle.»35Opastujat tuodih sälgü Iisusan luo, lükättih sobua sen selgäh da autettih Iisusale nosta raččahih.36Konzu Häi ajoi, rahvas levitettih omii sobii dorogale.37Konzu Iisus läheni sidä kohtua, kus dorogu menöü Voipuumägie alah, kogo opastujien joukko rubei ihastuksis äijäl kiittämäh Jumalua kaikis suuris ruadolois, kudamii hüö nähtih.38Hüö kirruttih:
– Blahoslovittu on Suari,
kudai tulou Ižändän nimes!
Rauhu taivahas,
kunnivo ülimäzes taivahas!
39Erähät rahvasjoukos olijat fariseit sanottih Iisusale: «Opastai, kiellä iččes opastujii!»40No Iisus sanoi: «Minä sanon teile: ku hüö oldas vaikkani, sit kivet kirruttas.»

Iisus itköü Jerusalimua

41Konzu Iisus läheni Jerusalimua da nägi linnan, Häi rubei itkemäh sidä42da sanoi: «Oh ku sinägi ellendäzit tänäpäi, mi on sinule rauhakse! No nügöi se on sinun silmis peitettü.43Vie roih sinule aigu, konzu sinun vihaniekat luajitah sinus ümbäri muaseinü, ümbäröitetäh i kaikkielpäi ahtistetah sinuu.44Hüö levitetäh sinuu muan tazale da tapetah kaikkii sinun eläjii. Ei jätetä sinus kivie kiven piäle, ku et tunnustannuh aigua, konzu Jumal läheni sinuu.»

Jumalankoin puhtastamine

(Matf. 21:12-17; Mark. 11:15-19; Iiv. 2:13-22)

45Iisus meni jumalankodih da rubei ajamah siepäi niilöi, ket sie piettih kauppua.46Häi sanoi heile: «Pühis Kirjutuksis on sanottu: 'Minun kodi on molindukodi.' No tüö luajiitto sen rozvoloin pezäkse.»

47Sen jälgeh Iisus joga päiviä opasti jumalankois. Ülimäzet papit, zakonanopastajat da rahvahan vahnimat duumaittih, kui olis Händü tappua.48Vai hüö ei tiettü, kui se luadie, ku Iisusas ümbäri oli ainos rahvastu kuundelemas Händü.


предыдущая глава Глава 19 следующая глава