Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

IISUSAN RUAVOT JERUSALIMAS 11-12

Глава 11

Iisus ajau oslal Jerusalimah

(Matf. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Iiv. 12:12-19)

1Konzu hüö lähettih Jerusalimua da tuldih Betfageih da Vifanieh Voipuumäin rindehele, Iisus tüöndi ielpäi kaksi omua opastujua2da sanoi heile: «Mengiä vastalpäi olijah küläh. Konzu tuletto sinne, tüö kerras lövvättö kiinisivotun oslan sällün, kudamal selläs vie niken ei istunuh. Keritäkkiä se da tuogua tänne.3Ken ku küzünöü, mikse tüö nenga luajitto, sanokkua: Ižändäle pidäü se, no terväh Häi tüöndäü sen järilleh.»

4Opastujat lähtiettih i löüttih sälgü, kudai oli sivottu veriän edeh pihale. Hüö keritettih se.5Erähät sie seizojis küzüttih: «Midäbo tüö ruatto? Miksebo keritättö sälgüü?»6Opastujat vastattih muga, kui käski Iisus, i rahvas annettih heile ottua sälgü.7Hüö tuodih sälgü Iisusale, pandih omua sobua sille piäle, i Iisus istuihes selgäh.8Äijät rahvahis levitettih omii sobii dorogale, toizet leikattih lehtivarbua puulois i levitettih dorogale.9A iel da jälles astujat kirruttih:
– Osanna!*a
Blahoslovittu on Häi, kudai tulou Ižändän nimes!
10Blahoslovittu on meijän David-tuatan valdukundu,
kudai on tulemas!
Osanna ülimäzes taivahas!
11Muga Iisus tuli Jerusalimah da meni jumalankodih. Häi kačoi kai, midä sie oli, no ku oli jo müöhäine aigu, Häi lähti kahtentostu opastujanke Vifanieh.

Iisus kiruou smokvupuun

(Matf. 21:18-19)

12Tossupiännü hüö lähtiettih Vifaniespäi. Iisusale rodih n'älgü.13Häi jo loittonsah nägi smokvupuun, kudai oli lehtes, da meni kaččomah, löüdüsgo sit midätahto. Konzu Iisus tuli puun luo, Häi ei löüdänüh muudu nimidä, vai lehtet, ku ei olluh smokvoin aigu.14Sit Iisus sanoi puule: «Älgäh enämbiä niken igänäh süögäh sinun andimii!» Hänen opastujat kuultih se.

Jumalankoin puhtastamine

(Matf. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Iiv. 2:13-22)

15Hüö tuldih Jerusalimah, i Iisus meni jumalankodih da rubei ajamah müöjii da ostajii siepäi pihale. Häi kumai d'engoinvaihtajien stolat da küühkölöin müöjien laučat,16ei nikelle andanuh kandua nimittumua tavarua jumalankoin pihači.17Häi opasti rahvastu nenga: «Eigo Pühis Kirjutuksis ole sanottu: 'Minun koil pidäü olla kaikile muailman rahvahile molindukoinnu'? A tüö luajiitto sit rozvoloin pezän.»

18Ülimäzet papit da zakonanopastajat kuultih tämä i duumaittih, kui olis tappua nečidä Iisussua. Hüö, näit, varattih Händü, ku kai rahvas diivuittihes Hänen opastandoi.

19Konzu tuli ildu, Iisus lähti linnaspäi iäre.

Smokvupuus suadu opastus

(Matf. 21:20-22)

20Aijoi huondeksel, konzu hüö astuttih siiriči sit smokvupuus, hüö nähtih: se on kuivanuh juurii müöte.21Sit Pedri musti, midä oli puunke olluh, i sanoi Iisusale: «Ravvi, kačo! Puu, kudaman kiroit, on kuivanuh.»22Iisus sanoi heile: «Uskokkua Jumalah.23Toven sanon teile: ken ku sanonou tälle mäile: 'Nouze da hüppiä mereh!' da ei duumaiče muudu omas südämes, a uskou, ku roih muga, kui häi sanoi, sit mugai roih.24Sendäh minä sanon teile: midä vai tüö etto malitus pakinne, uskokkua, ku tüö jo saitto sen, i se roih teijän.25Konzu seizotto da molittokseh, prostikkua kai, midä teil ollou toizii vastah. Sit teijän Tuattogi, kudai on taivahis, prostiu teile teijän pahat ruavot. [26Ku tüö etto prostine, ei ni teijän Tuattogi, kudai on taivahis, prosti teile teijän pahoi ruadoloi.]»

Iisusal küzütäh Hänen valdah näh

(Matf. 21:23-27; Luk. 20:1-8)

27Hüö tuldih uvvessah Jerusalimah. Konzu Iisus oli astumas jumalankoin pihas, Hänen luo tuldih ülimäzet papit, zakonanopastajat da rahvahan vahnimat.28Hüö küzüttih Hänel: «Mittumal vallal sinä ruat tädä kaikkie? Kenbo sinule andoi vallan tädä ruadua?»29Iisus vastai heile: «Minägi tahton andua teile ühten küzümüksen. Vastakkua tüö minule, sit minä sanon teile, mittumal vallal minä ruan tädä kaikkie.30Kuspäi tuli Iivanale valdu ristie, taivahaspäi vai rahvahaspäi? Vastakkua minule.»31Hüö paistih keskenäh: «Ku sanonemmo: 'Taivahaspäi', Häi sanou: 'Mindähbo sit etto uskonuh Iivanua?'32A ku sanonemmo 'Rahvahaspäi'?» No hüö varattih rahvastu, ku kaikkien mieles Iivan tottu oli Jumalan iänenkandai.33I hüö vastattih Iisusale: «Emmo tiijä.» Sit Iisus sanoi: «Ga sit minägi en sano teile, mittumal vallal minä tädä kaikkie ruan.»


*a 11:9 Osanna on jevrein kielen sana, meijän kielel se on «avvuta, piästä!». Nenga luajittih tervehüs suarile.

предыдущая глава Глава 11 следующая глава