Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 2

Kuanan svuad'bu

1Kolmandennu päivännü piettih Galilein Kuanas svuad'bua. Iisusan muamo oli sie,2dai Iisus da Hänen opastujat oldih kučuttu svuad'bah.3Keskel svuad'bua loppiettihes viinat, i muamah sanoi Iisusale: «Heil ei ole viinua.»4No Iisus vastai: «Naine, jätä minuu rauhah. Minun aigu ei vie tulluh.»5Hänen muamah sanoi käsküläzile: «Midä Häi teile käskenöü, se luajikkua.»

6Sie oli kuuzi tühjiä kiviast'ettu, kudamis piettih vettü jevreilöin vieron mugazih puhtastundoih näh. Net oldih kahten kolmen miärän*a suuruot.7Iisus sanoi käsküläzile: «Täütäkkiä astiet viel», i hüö täütettih net laidazii müö.8Sit Häi sanoi: «A nügöi ammuldakkua siepäi da viegiä pidoloin vahnimale», i hüö viedih.9Vahnin opii vettü: se oli muuttunuh viinakse. Häi ei tiedänüh, min tiettih käsküläzet, kudamat ammuldettih vettü, kuspäi viinu oli tulluh. Häi kučui sulhazen10da sanoi: «Enzimäzekse taritah hüviä viinua, a sit konzu svuad'burahvas algau humalduo, taritah pahembua. A sinä olet pietellüh hüvän viinan täh suate.»

11Tämä oli Iisusan enzimäine tunnusruado, tämän Häi luadii Galilein Kuanas. Täl Häi ozutti oman taivahallizen valgien, i Hänen opastujat uskottih Häneh.

12Tämän jälgeh Iisus dai Hänen muamo, vellet da opastujat mendih Kapernaumah i oldih sie päivü-toine.

Iisus puhtastau jumalankoin

(Matf. 21:12-13; Mark. 11:15-17; Luk. 19:45-46)

13Jevreilöin Äijänpäivän pruazniekku oli tulos, i Iisus lähti Jerusalimah.14Jumalankois Häi tabai niilöi, kudamat müödih häkkilöi, lambahii da küühkölöi. Istui sie d'enganvaihtajiigi.15Iisus luadii nuorupalois pletin i ajoi kaikkii heidü häkkilöinneh i lambahinneh jumalankoispäi. Häi lükii d'engoinvaihtajien d'engat muah i kuadoi heijän stolat.16Küühkölöin müöjile Häi sanoi: «Viegiä iäre linduzet! Älgiä luajikkua minun Tuatan taloidu torgukohtakse!»17Sit opastujile juohtuttih mieleh Pühien Kirjutuksien sanat: «Jumalankoin palavu puolistamine süöü Minuu.»

18Jevreilöin vahnimat sanottih Iisusale: «Mittumalbo tunnusruavol voit ozuttua, ku sinul on valdu nenga ruadua?»19Iisus vastai: «Levitäkkiä tämä jumalankodi, i kolmeh päiväh minä sen nostan uvvessah.»20Sit jevreit sanottih: «Tädä jumalankodii azuttih n'ellikümmen kuuzi vuottu. Sinägo sen nostazit kolmes päiväs?»21No jumalankodih näh paistes Iisus pidi mieles omua rungua.22I sit, konzu Häi nouzi kuollieloispäi, opastujile juohtuttih mieleh nämä Hänen sanat, i hüö uskottih Pühih Kirjutuksih da sih, midä Iisus oli paissuh.

23Konzu Iisus Äijänpäivän pruazniekan aigua oli Jerusalimas, monet uskottih Hänen nimeh, ku nähtih Hänen tunnusruavot, kudamat Häi luadii.24No iče Iisus ei avavunnuh rahvahale, Häi vet tiezi heidü kaikkii.25Hänele ei pidänüh nikenen sanua ristikanzah näh, Häi tiezi, ken midä südämes kandau.


*a 2:6 Üksi miärü oli läs n'elliäkümmendü litrua.

предыдущая глава Глава 2 следующая глава