Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 20

Arbaituspagin viinumuarjupellon ruadajih näh

1«Mittuine on Taivahallizen valdu? Kačo, ižändü lähti aijoi huondeksel palkuamah ruadajii omale viinumuarjupellole.2Häi sobii ruadajienke ühten dinuaran päivüpalkas i tüöndi heidü saduh.3Läs üheksiä čuassuu häi lähti müös pihale i nägi sie miehii, kudamat seizottih joute.4'Mengiä tüögi viinumuarjupellole', sanoi häi heile, 'minä maksan teile oigien palkan.'5I miehet lähtiettih. Läs kahtutostu čuassuu da vie läs kolmie čuassuu häi uvvessah meni pihale da müös muga ruadoi.6Konzu häi meni pihale läs viittü čuassuu, häi nägi sie vie erähii miehii, kudamat seizottih joute, da küzüi heil: 'Midäbo tüö seizotto tiä kaiken päivän joute?'7'Ga niken ei palkannuh meidü', vastattih hüö. Häi sanoi miehile: 'Mengiä tüögi ruadamah minun viinumuarjupellole.'

8Konzu tuli ehtü, savun ižändü sanoi ruatuttajale: 'Kuču ruadajat da maksa heile palku, niilöile, ket tuldih jälgimäzinnü, maksa enzimäzikse, a enzimäzile jälgimäzikse.'9Net, kudamat tuldih läs viittü čuassuu, suadih dinuaroin.10Konzu tuldih enzimäi palkatut, hüö smietittih suaja enämbän, no hüögi suadih vai dinuaru miehen kohtah.11Sit hüö ruvettih kurkettamah da sanottih ižändäle:12'Nämä jälgimäzekse tulluot ruattih vai üksi čuassu; üksikai sinä maksat heile muga kui meile, kudamat ruavoimmo räkes kaiken päivän jügiedü ruaduo.'13No ižändü sanoi ühtele heis: 'Velli, enhäi minä luaji sinule viärüttü; emmogo müö sobinuh dinuarua palkakse?14Ota omat da mene. Minä tahton maksua tälle jälles tulluole muga kui sinule.15Voinhäi minä ruadua omien eloloinke, midä tahton. Vai ongo sinul žiäli, ku minä olen hüvä heidü vaste?'

16Nenga jälgimäzet roijah enzimäzikse, a enzimäzet jälgimäzikse.»

Iisus müös pagizou omas kuolendas

(Mark. 10:32-34; Luk. 18:31-34)

17Jerusalimah matkates Iisus kučui bokkah kahtutostu opastujua da astujes sanoi heile:18«Müö menemmö nügöi Jerusalimah, i sie Ristikanzan Poigu annetah ülimäzien pappiloin da zakonanopastajien käzih. Hüö suuditah Händü kuolemah19da annetah Händü vierahile rahvahile nagrettavakse, rozgitettavakse da ristah nuaglittavakse. No kolmandennu päivännü Häi nouzou kuollielois.»

Iisus da Zevedein poijat

(Mark. 10:35-45)

20Kodvazen olduu Iisusan luo tuli Zevedein poigien muamo omien poigienke, heitüi polvilleh Hänen edeh da tahtoi midä lienne küzüö.21«Midä sinä tahtot?» küzüi Iisus. Naine sanoi Hänele: «Uskalda minule, ku nämä minun kaksi poigua ruvettas istumah Sinun rinnal, üksi oigiel, toine hural puolel, konzu Sinä roittos suarikse.»22Iisus vastai heile: «Tüö etto ellendä, midä küzüttö. Voittogo tüö juvva sen mal'l'an, kudai pidäü juvva minul?» «Voimmo», sanottih hüö.23Sit Häi sanoi heile: «Minun mal'l'an tüö juotto, no kel istuo oigiel, kel hural puolel minus – se ei ole minun vallas. Net sijat kuulutah niilöile, kelle minun Tuatto net varusti.»

24Konzu toizet kümmene opastujua kuultih tämä, hüö suututtih velleksien piäle.25No Iisus kučui heidü iččeh luo da sanoi: «Tüö tiijättö: valdumiehet ollah rahvahien herroinnu, i suuret pietäh rahvahii omas vallas.26Nenga ei pie olla teijän keskes. Ken teijän joukos tahtou olla suurennu, olgah se toizien kazakoiččijannu,27i ken teijän joukos tahtou olla enzimäzennü, se olgah toizien käsküläzennü.28Eihäi ni Ristikanzan Poigu tulluh sikse, ku Hänele sluužittas. Häi tuli iče sluužimah da andamah oman hengen, gu piästiä äijii välläle.»

Iisus parandau kahtu sogiedu

(Mark. 10:46-52; Luk. 18:35-43)

29Konzu hüö lähtiettih Jerihonaspäi, Iisusale jälles astui suuri rahvasjoukko.30Dorogupieles istui kaksi sogiedu, i konzu hüö kuultih, Iisus astuu siiriči, hüö ruvettih kirgumah: «Žiälöiče meidü, Ižändü, Davidan Poigu!»31Rahvas käskiettih heile vaikastuo, no hüö kirruttih vie enämbäl: «Žiälöiče meidü, Ižändü, Davidan Poigu!»32Sit Iisus azetui, kučui heidü iččeh luo da küzüi heil: «Midä tüö tahtotto? Midä minä teile luadizin?»33Hüö vastattih: «Ižändü, anna meile silmät.»34Iisusale rodih heidü žiäli. Häi kosketti heijän silmii, i hüö kerras ruvettih nägemäh. Sit hüö lähtiettih Hänele jälles.


предыдущая глава Глава 20 следующая глава