Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MATFEIN MUGAH

Глава 15

Jumalan käsküt da tuattoloin opastukset

(Mark. 7:1-13)

1Sit Iisusan luo tuldih Jerusa- limaspäi fariseit da zakonanopastajat.2«Mindäh sinun opastujat rikotah tuattoloin opastuksii?» hüö küzüttih. «Hüöhäi ei pestä käzii süömäh ruvetes.»

3Iisus vastai heile: «Mindäh tüö iče menettö Jumalan käsküü vastah tuattoloin opastuksien täh?4Jumal on sanonuh: 'Pie hüvännü tuattua da muamua' da vie on sanonuh: 'Ken ku kironnou tuattua libo muamua, surmu sen süögäh.'5No tüö sanotto: 'Ken ku sanonou tuatalleh libo muamalleh: se, min sinä voizit suaja minus, on jiäksittü Jumalale,6se voibi olla počitoimattah tuattuadah.' Nenga tüö tuattolois jiännüzil opastandoil luajitto tühjäkse Jumalan sanan.7Tüö heittelettökseh! Hüvin ennusti teih näh Isaija, konzu sanoi nämä Jumalan sanat:8
– Tämä rahvas pidäü Minuu hüvännü vai kielel,
a heijän süväin on loitton Minus.
9Tühjiä hüö kumardellahes Minule,
ku opastetah rahvahien luajittuloi käskülöi,
buitegu net oldas Minun.»

Mi pahendau ristikanzan

(Mark. 7:14-23)

10Iisus kučui rahvasjoukon iččeh luo da sanoi: «Kuulkua da ellendäkkiä.11Ei ristikanzua pahenda se, mi menöü suuh. Pahendau ristikanzan se, mi tulou suuspäi.»

12Sit opastujat tuldih Hänen luo da sanottih: «Tiijätgo, fariseit pannah Sinuu pahakse nämien paginoin täh?»13Häi vastai: «Joga kazvos, kudai ei ole minun taivahallizen Tuatan istutettu, n'ühtätäh juurineh.14Älgiä kačokkua heih, hüö ollah sogiet sogieloin viettelijät. Ku sogei viettelöü tostu sogiedu, mollei pakutah haudah.»

15Pedri sanoi Hänele: «Pagizet arbaituksil. Sellitä meile, midä tahtoit sanuo.»16Iisus vastai: «Olettogo tüö viegi moizet tolkuttomat?17Ettogo ellendä, se, mi menöü suuspäi südämeh, menöü ielleh vaččah i sit se ullostetah.18A se, mi lähtöü suuspäi, on lähtenüh südämespäi, i se pahendau ristikanzan.19Juuri südämespäihäi lähtietäh pahat duumat, tapandat, vierahien akoinke maguandat, karguandat, varrastukset, kielahat viäritändät da pahat paginat toizih näh.20Kai tämä rikkou ristikanzan, a ei se, ku häi süöü pezemättömil käzil.»

Hananalazen naizen usko

(Mark. 7:24-30)

21Siepäi lähtiettüü Iisus meni Tiiran da Sidonan rannoile.22Sie tuli Hänen luo üksi hananalaine naine, sen lohkon eläi, da kirgai Hänele: «Ižändü, Davidan poigu, žiälöiče minuu! Karu ülen äijäl muokkuau minun tütärdü!»23No Häi ei vastannuh naizele nimidä. Opastujat tuldih Iisusan luo da pokoroittihes: «Käske hänele mennä iäre, häi kävelöü meile jälles da iändäü.»24Iisus sanoi: «En minä ole tüöttü toizien luo, vai Izrail'an kavonnuzien lambahien luo.»25Naine üksikai tuli lähembäkse, langei muah Iisusan edeh da sanoi: «Ižändü, avvuta minule!»26No Iisus sanoi hänele: «Ei ole hüvä ottua lapsil leibü da lükätä se koirile.»27«Muga se on, ižändü», vastai naine, «ga süvvähhäi koiratgi niilöi palazii, kudamat pakutah heijän ižändän stolas.»28Sit Iisus sanoi hänele: «Suuri on sinun usko, naine! Roikkah sinule muga, kui sinä tahtot.» Hänen tütär kerras rodih tervehekse.

Iisus piästäü voimattomii mäil

29Iisus lähti siepäi da astui Galileinjärven randua müöte. Sit Häi nouzi mäile da istuihes.30Hänen luo tuli äijü rahvastu, hüö tuodih sinne ramboi, sogieloi, niistielöi, kielettömii da äijii muidu. Heidü heitettih Hänen edeh i Häi piästi heidü.31Rahvas diivuittihes, ku nähtih, kui kielettömät ruvettih pagizemah, niistiet kohenemah, rammat kävelemäh, sogiet nägemäh. Kaikin suuril sanoil ülendettih Izrail'an Jumalua.

Iisus süöttäü n'ellituhattu miestü

(Mark. 8:1-10)

32Iisus kučui opastujii iččeh luo da sanoi: «Minul on žiäli nämii rahvahii. Hüö ollah minun luo jo kolme päiviä, i heil ei ole midä süvvä. Ei himoittas tüöndiä heidü dorogah n'älläs, eiga hüö väzütäh matkal.»33Opastujat sanottih Hänele: «Kusbo müö otammo tiä elämättömäs muas muga äijän leibiä ku süöttiä nengoine suuri rahvasjoukko?»34«Äijügo leibiä teil on?» Iisus küzüi. «Seiččie», hüö vastattih, «da kaksi-kolme kalastu.»

35Iisus käski rahvahale istuokseh muale.36Sit Häi otti net seiččie leibiä da kalat, kiitti Jumalua, lohkai leivät da kalat i andoi palat opastujile. Opastujat juattih net rahvahale.37Kaikin süödih külläl, i jiännüttü palua kerättih vie seiččie täüttü viršii.38Süömäs oli n'ellituhattu miestü da ližäkse naizet da lapset.

39Sit Iisus piästi rahvasjoukon lähtemäh, iče astui veneheh da meni Magadanan lohkole.


предыдущая глава Глава 15 следующая глава