Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

Глава 10

Sab-ik erigata akaspäi vai mužikaspäi?

(Matv. 19:1-12; Luk. 16:18)

1Iisus läksi sigäpäi i mändes Jordanjogen päivnouzmpolen randadme tuli Judejan tahoze. Hänennoks kogozihe möst äi rahvast, i kut ende hän möst openzi heid.2Hänennoks tuli mugažo farisejid, kudambad kodvden händast küzuiba, voib-ik mužik tacta ičeze akan.3Hän sanui heile: «Midä Moisei om käsknu teile?»4Hö sanuiba: «Moisei om käsknu meile kirjutada erigoituzbumagan i jätta akan.»5Iisus sanui heile: «Tö olet kovasüdäimeližed, sikš hän kirjuti teiden täht necen käskön.6Ved' jo mirun tegemižespäi Jumal tegi mehen mužikaks i naižeks.7Sen täht mužik jätab tatan i maman8i tartub ičeze akaha, i muga nene kaks' tegesoiš ühteks hibjaks. Hö jo ei olgoi enamb kaks', hö oma üks'.9Ka midä Jumal om ühtenzoitnu, sidä algha mez' erigoitkakoi.»

10Konz hö oliba pertiš, openikad möst küzuiba händast necen azjan polhe.11Iisus sanui heile: «Ken tacib ičeze akan i naib toižel, ka hän magadab verhan akanke.12A ku ak tacib ičeze mužikan i lähteb mehele toižen taga, ka hän magadab verhan mužikanke.

Iisusannoks todas lapsid

(Matv. 19:13-15; Luk. 18:15-17)

13Iisusannoks todihe lapsid, miše hän kosketaiži heid. Openikad ei pästnugoi tojid.14No necen nägištades Iisus rändüi i sanui heile: «Pästkat lapsid minunnoks, algat kel'tkoi heid. Heiden vuiččed päzuba Jumalan valdkundaha.15Todeks sanun teile: ken ei ota südäimehe Jumalan valdkundad muga kut laps', ka hän ei päzu sinna.»16Hän sebazi lapsid, pani käded heiden päle i blahoslovi heid.

Voib-ik elokaz sada igähižen elon?

(Matv. 19:16-26; Luk. 18:18-27)

17Konz Iisus läksi matkha, üks' mez' tuli joksten, kombuštui hänen edehe i küzui: «Hüvä opendai, midä minei tarbiž tehta, miše saižin jäl'gestuseks igähižen elon?»18Iisus sanui hänele: «Mikš sanud mindai hüväks? Niken ei ole hüvä, vaiše üks' Jumal.19Käsköd sinä tedad: ala magada verhan akanke, ala riko, ala vargasta, ala kelhas värita, ala ota mi om toižen, ole hüvä ičeiž tatale i mamale.»

20«Opendai, kaikiden neniden käsköiden mödhe olen elänu nores aigaspäi», sanui mez'.21Iisus kacuhti hänehe lämäs i sanui: «Völ üks' azj sinai om tehmata. Mäne i mö kaik, midä sinai om, i jaga dengad gollile, siloi sinai linneb bohatust taivhas. Tule, ota rist i elä minun mödhe.»22Mez' vajehtihe modol neniš sanoišpäi. Hän läksi opalas tägäpäi, sikš ku hänel oli äi kodielod.

23Iisus kacuhti ümbri i sanui ičeze openikoile: «Kutak jüged om nenile, kenel om äi kodielod, putta Jumalan valdkundaha!»24Openikad čududelihe hänen sanoihe, no Iisus sanui heile: «Minun lapsed, kut jüged om nenile, ked nadeišoiš kodieloho, putta Jumalan valdkundaha!25Kebnemb om verbl'udale mända neglankorvaižes läbi, mi elokahale putta Jumalan valdkundaha.»26Openikad čududelihe völ-ki enamban i küzeliba toine tošt: «Ken siloi voib sada päzutandan?»27Iisus kacuhti heihe i sanui: «Mehed ei necidä voigoi, no ei Jumal, Jumal kaiken voib.»

Pauk, kudamb tuleb openikoile

(Matv. 19:27-30; Luk. 18:28-30)

28Siloi Petr sanui hänele: «A kutak mö? Mö jätim kaiken i astum sinunke.»29Iisus sanui: «Todeks sanun teile: kaikutte ken minun täht i minun hüvän vestin täht om jätnu pertin vai velled i sizared vai maman i tatan vai akan i lapsid vai pöudoid,30hän nügüd', necen aigan, sab sada kerdad enamban pertid i vellid, i sizarid, i tatoid, i mamoid, i lapsid, i pöudoid — völ rahvahaspäi mokičendad-ki — i aigan, kudamb tuleb, hän sab igähižen elon.31No äi ezmäižid linneb jäl'gmäižin, a äi jäl'gmäižid ezmäižin.»

Iisus pagižeb völ kerdan ičeze surman polhe

(Matv. 20:17-19; Luk. 18:31-34)

32Konz hö oliba matkas Jerusalimha, Iisus astui ezil. Erased čududelihe, a jäl'gil astujad oliba pöl'gästusiš. Iisus kucui ičezennoks nene kaks'toštkümne openikad i pagižeškanzi heile, midä hänele tegese:33«Mö mänem nügüd' Jerusalimha, i Mehen Poig anttas ülembaižiden papiden i käskištonopendajiden käzihe. Hö sudiba händast surmha i andaba händast Jumalad tundmatoman rahvahan käzihe,34i ned nagraškandeba händast i sül'geškandeba hänen päle, löškandeba händast i rikoba. No koumandel päiväl hän eläbzub.»

Iisus i Zevedejan poigad

(Matv. 20:20-28)

35Zevedejan poigad, Jakov i Joan, tuliba Iisusannoks i sanuiba: «Opendai, mö tahtoižim, miše sinä tegižid meile, midä pakičem.»36«Midä tö tahtoižit, miše minä teile tegižin?» — küzui Iisus.37Hö sanuiba: «Konz sinä tuled taivhaližes hoštoteses, ka anda meile išttas sinun rindale — ühtele oiktale i toižele hurale kädele.»38Iisus sanui heile: «Tö et tekoi, midä pakičet. Voit-ik tö joda siš mal'l'aspäi, miččespäi minä jon? Voit-ik tö tirpta sen valatusen, miččel mindai valatadas?»39«Voim», hö sanuiba. Siloi Iisus sanui heile: «Siš mal'l'aspäi, miččespäi minä jon, tö-ki völ joškandet, i sil valatusel, miččel mindai valatadas, teid-ki valataškatas.40No minä en voi sanuda, ken ištub oiktal, ken hural kädel minuspäi. Nene sijad oma nenile, kenele om vaumištadud.»

41Konz toižed kümne openikad kulištiba necen, hö kurktuiba Jakovan i Joannan päle.42No Iisus kucui heid kaikid ičezennoks i sanui: «Tö tedat, miše ned, ked oma pämehen ištmel, oma rahvahiden ižandad, i maiden ülembaižed mehed pidäba rahvahid ičeze valdan al.43Algha olgoi teiden keskes muga. Ken teiden keskes tahtoib olda vanhemban, ka olgha hän teile käskabunik,44a ken tahtoib teiden keskes olda ezmäižen, ka olgha kaikiden orj.45Mehen Poig-ki ei tulend sen täht, miše hänele služižiba, a tuli služimaha i andmaha ičeze hengen maksuks, miše kaik päzuižiba valdale.»

Iisus tegeb tervheks sogedan pakičijan

(Matv. 20:29-34; Luk. 18:35-43)

46Hö tuliba Jerihonha. Konz Iisus läksi Jerihonaspäi openikoidenke i suren rahvazkogonke, teveres ištui soged pakičii, Timejan poig Vartimei.47Konz hän kulišti, miše siriči mäneb Iisus Nazaretalaine, hän kidastaškanzi: «Iisus, Davidan Poig, armahta mindai!»48Äjad käskiba hänele vaikastuda, no hän vaiše kidasti völ-ki lujemba: «Davidan Poig, armahta mindai!»49Siloi Iisus seižutihe i käski kucta händast. Hö mäniba kucmaha sogedad i sanuiba hänele: «Ala varaida. Libu, hän kucub sindai.»50Mez' heiti pälembaižen soban, libui jaugoile i tuli Iisusannoks.51«Midä tahtoid, miše minä tegižin sinei?» — Iisus küzui. Soged sanui: «Opendai, tahtoižin sada nägun.»52Siloi Iisus sanui hänele: «Mäne, sinun uskond tegi sindai tervheks.» Mez' sid'-žo sai ičeze nägun tagaze i läksi astmaha Iisusan jäl'ghe tedme.


предыдущая глава Глава 10 следующая глава