Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

IISUSAN TÖD JERUSALIMAS 11-12

Глава 11

Iisus raccastab Jerusalimha

(Matv. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Joan. 12:12-19)

1Konz hö läheneškanziba Jerusalimad i tuliba Viffagian i Vifanian külidennoks, Voipunmägennoks, Iisus oigenzi kaht openikad i2sanui heile: «Mängat külähä, kudamb om teiden edes. Kerdalaz ku tulet sinna, ka nägištat oslanvarzan, kudamb om sidotud i kudamban sel'gäs völ niken ei ištund. Otkat se i togat tänna.3Ku ken-ni küzub: ‘Mikš tö muga teget?’, ka sanugat, miše se tarbiž Ižandale, i hän oigendab teravas sen tagaze.»

4Openikad läksiba i löuziba oslanvarzan, kudamb oli sidotud irdal verajaha. Hö otiba sen.5Erased sigä seižujišpäi küzuiba: «Midä tö teget? Mikš tö otat oslanvarzan?»6Hö sanuiba muga, kut Iisus oli käsknu, i heile anttihe mända.7Hö toiba oslanvarzan Iisusale i paniba ičeze sobad varzan sel'gha, i Iisus ištuihe raccile.8Erased levitiba ičeze sobad tele, toižed katkoiba puišpäi barboid i levitiba tele.9Ezil i tagana astujad laskiba kidoid:
— Osanna!
Blahoslovidud om hän, kudamb tuleb
Ižandan nimes!
10Blahoslovidud om meiden tatan Davidan
valdkund,
kudamb tuleb Ižandan nimes!
Osanna korktoiš taivhiš!

11Muga Iisus tuli Jerusalimha. Hän mäni pühäkodihe i kacui sigä kaiken, no ku oli jo möhä, ka hän läksi kahtentoštkümnen openikanke Vifaniaha.

Iisus koletab smokvanpun sanoil

(Matv. 21:18-19)

12Konz hö toižen päivän läksiba Vifaniaspäi, Iisusale tegihe näl'g.13Hän nägišti edahanpäi smokvanpun, kudamb oli täuz' lehtesid, i mäni kacmaha, löudub-ik pus mittušt-ni sömäd. Tuldes sinna hän ei löudand pus nimidä, vaiše lehtesid, sikš ku völ ei olend smokviden aig.14Siloi Iisus sanui pule: «Algha sögoi enamb niken sinun ploduid igän!» Hänen openikad kuliba necen.

Pühäkodin puhtastamine

(Matv. 21:12-17; Luk. 19:45-48; Joan. 2:13-22)

15Hö tuliba Jerusalimha, i Iisus mäni pühäkodihe i zavodi küksta sigäpäi möjid i ostajid irdale. Hän kukerzi rahanvajehtajiden stolad i kühkjaižiden möjiden laučad.16Hän ei käskend, miše ken-ni kandaiži mittušt-ni tavarad pühäkodin ezitanhan kal't.17Hän openzi rahvast muga: «Ei-ik ole sanutud Pühiš Kirjutusiš: ‘Minun kodi kucuškatas loičendan kodikš kaikiden rahvahiden täht?’ A tö tegit sen razbainikoiden peitsijaks.»

18Konz käskištonopendajad i ülembaižed papid kulištiba necen, ka hö meletaškanziba, kut voiži surmita Iisusan. Hö varaižiba händast, ku hänen openduz čududeli rahvast.

19Ehtpolel Iisus läksi lidnaspäi.

Smokvanpuspäi sadud openduz

(Matv. 21:20-22)

20Konz hö aigoiš homendesel astuiba siriči smokvanpus, hö nägištiba, miše se oli kuivehtunu jurihesai.21Siloi Petr johtuti, midä oli tehnus, i sanui Iisusale: «Ravvi, kacu! Pu, kudambale sinä oigenzid vihan, om kuivehtunu.»22Iisus sanui heile:23«Uskkat Jumalaha. Todeks sanun teile: ku ken-ni sanub necile mägele: ‘Libu sijaspäi i tacte merhe!’, a ei meleta kut nece linneb, no uskob, miše linneb muga kut hän sanub, ka muga tegese-ki, hot' midä hän sanuiži.24Sikš minä sanun teile: Hot' midä tö loites pakičet, uskkat, miše sen sat, i se linneb teiden.25I konz seižut loičmas, prostigat kaiken pahan, midä teil om toižid vaste. Siloi teiden taivhaline Tat-ki prostib teile teiden pahad tegod.26Ku tö et prostigoi, siloi teiden taivhaline Tat-ki ei prosti teiden pahoid tegoid.»

Iisusal küzutas hänen valdan polhe

(Matv. 21:23-27; Luk. 20:1-8)

27Hö tuliba möst Jerusalimha. Konz Iisus käveli pühäkodiš, tuliba ülembaižed papid, käskištonopendajad i rahvahan vanhembad hänennoks.28Hö küzuiba hänel: «Miččel valdal sinä teged nenid azjoid? Ken sinei andoi valdan muga tehta?»29Iisus sanui heile: «Minä-ki küzun teil üht azjad. Sanugat tö ezmäi minei, siloi minä-ki sanun teile, miččel valdal minä necidä tegen.30Kuspäi Joan sai valdan valatada, Jumalaspäi vai rahvahaspäi? Sanugat minei.»31Hö pagižehtiba kesknezoi: «Ku sanum: ‘Jumalaspäi’, ka hän sanub: ‘Ka mikš sid' et usknugoi Joannan sanoihe?’32A ku sanum: ‘Rahvahaspäi’?» No hö varaižiba rahvast, kaik meletiba, miše Joan oli todeks-ki Jumalan sanankandai.33Muga hö sanuiba Iisusale: «Em tekoi.» Siloi Iisus sanui: «En minä-ki sanu teile, miččel valdal minä necidä tegen.»


предыдущая глава Глава 11 следующая глава