Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII LUKAN MÖDHE

Глава 18

Lesk' i värmeline sudj

1Iisus sanui openikoile ozoitezstarinan, miše ozutada heile: tarbiž kaiken loita, a ei väzuda.2«Erases lidnas oli sudj, kudamb ei varaidand Jumalad i ei huiktelnus mehid.3Siš-žo lidnas eli mugažo leskiak, kudamb paksus käveli hänennoks sanumaha: ‘Abuta minei, pästa mindai minun väritajaspäi.’4No sudj hätken ei tahtoind abutada. No jäl'ges hän sanui iče ičeleze: ‘Olgha, hot' minä Jumalad en varaida i en huiktelde mehid,5no ku nece leskiak tegeb minei äi mokid, ka minä abutan hänele, miše hän enambad ei tuliži minunnoks i ei mokičiži mindai’.»

6Ižand sanui: «Kulet-ik, midä sanub värmeline sudj?7Ka ei-ik Jumal abuta ičeze valitud mehile, kudambad päiväd i öd kucuba händast abuhu? Hätkestub-ik hän abunke?8Minä sanun teile: Hän teravas tuleb abuhu. No konz Mehen Poig tuleb, löudab-ik hän uskondad täl mal?»

Farisei i maksunkeradai

9Erasile, kudambad pidiba ičtaze oiktoin i hondostiba toižid, Iisus sanui necen ozoitezstarinan:

10«Kaks' mest mäniba pühäkodihe loičmaha. Toine oli farisei i toine maksunkeradai.11Farisei seižui i loiči ičeksaze: ‘Sur' Sünd, minä kitän sindai, miše en ole mugoine kuti toižed mehed, razbainikad, pahudentegijad, verhiden akoidenke magadajad vai kut nece maksunkeradai.12Minä pühütan kahtišti nedališ i maksan kümnendesen kaikespäi, midä san.’13Maksunkeradai seižui tagemba. Hän ei rohtind eskai leta sil'mid taivhaze, vaiše löi ičtaze rindhiže i saneli: ‘Sur' Sünd, armahta mindai, grähkhišt!’

14Minä sanun teile: hän läksi kodihe Jumalan sil'miš oiktan mehen, no se toine ei. Kaikutte, ken iče ičtaze korgenzoitab, linneb alenzoittud, no ken iče ičtaze alenzoitab, linneb korgenzoittud.»

Iisus i lapsed

(Matv. 19:13-15; Mark. 10:13-16)

15Iisusannoks todihe mugažo penid lapsid, miše hän kosketaiži heid. Necen nägištades openikad lajiškanziba tojid,16no Iisus kucui lapsid ičezennoks i sanui: «Pästkat lapsid minunnoks, algat heid kel'tkoi. Heiden vuiččed päzuba Jumalan valdkundaha.17Todeks sanun teile: ken ei ota südäimehe Jumalan valdkundad muga kut laps', ka ei päzu sinna.»

Iisus i elokaz mužik

(Matv. 19:16-26; Mark. 10:17-27)

18Üks' sur' pämez' küzui Iisusal: «Hüvä opendai, midä minei tarbiž tehta, miše saižin jäl'gestuseks igähižen elon?»19Iisus sanui hänele: «Mikš sanud mindai hüväks? Niken ei ole hüvä, vaiše üks' Jumal.20Käsköd sinä tedad: ala magada verhan akanke, ala riko, ala vargasta, ala kelhas värita, ole hüvä ičeiž tatale i mamale.»21«Kaikiden neniden käsköiden mödhe olen elänu nores aigaspäi», sanui mez'.22Necen kulištades Iisus sanui: «Üks' sinai om völ tehmata. Mö kaik, midä sinai om, i jaga dengad gollile, i sinai linneb bohatust taivhas. Tule sid' i astu minunke.»23Konz mez' kulišti necen, hän tuli pahaze mel'he, sikš ku hän oli lujas elokaz.

24Iisus nägišti, miše mez' tuli pahaze mel'he, i sanui: «Kut jüged om nenile, kenel om äi kodielod, putta Jumalan valdkundaha!»25Kebnemb om verbl'udale ličtas neglankorvaižes läbi, mi elokahale putta Jumalan valdkundaha.»26«Ken siloi voib sada päzutandan?» küzuiba kulijad.27Iisus sanui: «Midä ei voi mez', sidä voib tehta Jumal.»

Pauk, kudamb tuleb openikoile

(Matv. 19:27-30; Mark. 10:28-31)

28«A kutak mö?» — küzui Petr. «Mö jätim kaiken, midä meil oli, i astum sinunke.»29Iisus sanui heile: «Minä sanun teile: kaikutte, ken Jumalan valdkundan täht om jätnu ičeze kodin, vai kazvatajad, vai velled, vai sizared, vai akan, vai lapsed,30hän jo necen aigan sab äjad enamba, mi om jätnu, i sen aigan, kudamb tuleb, hän sab igähižen elon.»

Iisus möst pagižeb ičeze surman polhe

(Matv. 20:17-19; Mark. 10:32-34)

31Iisus kucui kaks'toštkümne openikad eriži i sanui heile: «Mö mänem nügüd' Jerusalimha. Sigä tegese kaik, midä Jumalan sanankandajad oma kirjutanuded Mehen Poigan polhe.32Händast anttas Jumalad tundmatomiden rahvahiden käzihe, händast nagrdas i huigenzoittas, hänen päle sül'ktas,33lödas kunutoil i surmitas. No koumandel päiväl hän eläbzub.»34Openikad ei el'gendanugoi Iisusan sanoišpäi nimidä. Heile nece kaik oli kuti hämäras, hö ei tärtnugoi, midä Iisus sanui.

Iisus tegeb tervheks sogedan pakičijan

(Matv. 20:29-34; Mark. 10:46-52)

35Iisus tuli läz Jerihonad. Teveres ištui soged mez' pakičemas.36Konz mez' kulišti, miše siriči astub äi rahvast, ka küzui, midä tegese.37Hänele sanutihe, miše Iisus Nazaretalaine astub siriči.38Siloi soged mez' kidastaškanzi: «Iisus, Davidan Poig, armahta mindai!»39Ked astuiba ezinenas, käskiba hänele vaikastuda, no hän vaiše kidasti völ-ki lujemba: «Davidan Poig, armahta mindai!»40Iisus seižutihe i käski toda händast ičezennoks. Mez' tuli, i Iisus küzui hänel:41«Midä tahtoid, miše minä tegižin sinei?» Mez' sanui: «Ižand, tahtoižin sada nägun.»42Siloi Iisus sanui hänele: «Ka näge! Sinun uskond tegi sindai tervheks.»43Sen-žo aigan mez' zavodi nähta, i hän läksi Iisusan jäl'ghe i ülenzoiti Jumalad. I kaik, ked nägiba necen, kitiba Jumalad.


предыдущая глава Глава 18 следующая глава