Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MATVEJAN MÖDHE

IISUSAN MATK JERUSALIMHA 19-20

Глава 19

Naimiženmurendusen da naimatomiden polhe

(Mark. 10:1-12)

1Konz Iisus oli lopnu nene paginad, hän läksi Galilejaspäi i tuli Jordanjogen tošt randadme Judejaha.2Hänenke astui sur' rahvazkogo, i Iisus tegi heid tervhikš sigä.

3Hänennoks tuliba erased farisejad, kudambad tahtoiba kodvda händast i küzuiba: «Voib-ik mužik erigata ičeze akaspäi hot' miččes taht azjas?»4Hän sanui heile: «Et-ik olgoi lugenuded, miše Tegii jo ezmässai tegi mehen mužikaks i naižeks?»5I sid' hän sanui edemba: «Sen täht mužik jätab ičeze tatan i maman i tartub ičeze akaha, i muga hö kaks' tegesoiš ühteks hibjaks.6Sid' hö jo ei olgoi kaks', hö oma üks'. Ka midä Jumal om ühtenzoitnu, sidä algha mez' erigoitkakoi.»

7Farisejad küzuiba hänel: «Mikš sid' Moisei om sanunu, miše mužik voib tacta ičeze akan, ku andab hänele erigoituzbumagan?»8Hän sanui: «Moisei andoi teile tehta muga, sikš ku tö olet mugoižed kovasüdäimeližed. No ezmässai muga ei olend.9Minä sanun teile: ken tacib ičeze akan hot' miččen-ni azjan täht, no ei vedelusen täht, i naib toižel, ka hän magadab verhan akanke. A se-ki, ken naib tactud akal, mugažo magadab verhan akanke.»

10Openikad sanuiba: «Ku naimine om mugoine azj, ka paremb om ei naida-ki.»11No hän sanui heile: «Midä minä sanuin, ei kožu kaikile, vaiše nenile, kudambile mugoine oza om anttud.12Ved' om ningoižid mehid, kudambad ei voigoi naida: erased jo maman vacaspäi, toižid mugomikš oma tehnuded toižed mehed, i toižed taivhan valdkundan täht iče tahtoiba olda naimatomin. Ken voib muga tehta, sid' tehkaha.»

Iisus paneb käded lapsiden päle

(Mark. 10:13-16; Luk. 18:15-17)

13Iisusannoks todihe lapsid, miše hän paniži käded heiden päle i loičiži. Openikad lajiškanziba tojid,14no Iisus sanui: «Antkat lapsile olda, algat telustagoi tulda minunnoks. Heiden vuiččed päzuba taivhan valdkundaha.»15Hän pani ičeze käded heiden päle. Sid' hän läksi sigäpäi.

Voib-ik elokaz sada igähižen elon?

(Mark. 10:17-27; Luk. 18:18-27)

16Eraz mez' tuli küzumaha Iisusal: «Hüvä opendai, midä hüväd minei tarbiž tehta, miše saižin igähižen elon?»17Iisus sanui hänele: «Mikš sanud mindai hüväks? Niken ei ole hüvä, vaiše üks' Jumal. Ku tahtoid päzuda igähižehe eloho, ka elä käsköiden mödhe.»18«Miččiden käsköiden mödhe?» — mez' küzui. «A neniden,» — sanui Iisus — «ala riko, ala magada verhan akanke, ala vargasta, ala kelhas värita,19ole hüvä ičeiž tatale i mamale, i armasta ičeiž lähembašt, kut ičtaiž.»20«Kaikiden neniden käsköiden mödhe olen elänu nores aigaspäi,» — sanui nor' mez', «midä völ ei ole?»21Iisus sanui hänele: «Ku tahtoid olda hüvän kaikes, ka mäne i mö kaik, midä sinai om, i jaga dengad gollile. Siloi sinai linneb bohatust taivhas. Tule sid' i astu minunke.»22No konz nor' mez' kulišti nene sanad, hän läksi opalas sigäpäi, sikš ku hänel oli äi kodielod.

23Siloi Iisus sanui openikoile: «Todeks sanun teile: elokahale om jüged putta taivhan valdkundaha.24Völ necen minä sanun teile: kebnemb om verbl'udale mända neglankorvaižes läbi, mi elokahale putta Jumalan valdkundaha.»25Konz openikad kulištiba necen, hö lujas čududelihe i küzuiba: «Ken siloi voib sada päzutandan?»26Iisus kacui heihe i sanui: «Mehed ei necidä voigoi, no Jumal kaiken voib.»

Mitte pauk tuleb openikoile?

(Mark. 10:28-31; Luk. 18:28-30)

27«A kutak mö?» — küzui Petr. «Mö jätim kaiken i astum sinunke. Midä mö sam neciš?»

28Iisus sanui heile: «Todeks sanun teile: Konz sündub uz' mir i Mehen Poig ištuškandeb ičeze korktal valdištmel, siloi tö-ki, ked olet elänuded minun mödhe, ištuškandet kahteltoštkümnel valdištmel i vanhemboičeškandet Izrail'an kahtestoštkümnes heimos.29I kaikutte, ken minun nimen täht om jätnu pertid, vellid i sizarid, tatan, maman, akan, lapsid vai pöudoid, sab sada kerdad enamban tagaze i völ jäl'gestuseks igähižen elon.30No äi ezmäižid linneb jäl'gmäižin, a äi jäl'gmäižid ezmäižin.»


предыдущая глава Глава 19 следующая глава