Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MARKAN MÖDHE

Глава 9

1I völ ližazi: «Todeks sanun teile: tägä seižujan rahvahan keskes oma mugoižed, kudambad ei kolgoi edel ku nägištaba, miše Jumalan valdkund om tulnu i om väges.»

Iisusan Hristosan vajehtamine

(Matv. 17:1-13; Luk. 9:28-36)

2Kudes päiväs päliči Iisus oti ičezenke Petran, Jakovan i Joannan i vei heid eriži korktale mägele. Sigä hän vajehtihe heiden sil'miš,3i hänen sädod zavodiba hoštta kuti lumi i tegihe mugoižikš vauktoikš, miččeks kangast niken man päl ei voi vaugištoitta.

4Sid' heile ozutihe Ilja i hänenke Moisei, i hö pagižiba Iisusanke.5Petr keskusti paginad i sanui Iisusale: «Ravvi, om hüvä, miše mö olem tägä. Mö tegem koume pertišt: ühten sinei i ühten Moisejale i ühten Iljale.»6Hän ei tedand, midä sanuda, sikš ku hö oliba pöl'gästunuded.

7Necen aigan tuli pil'v, i hö ozaižiba sen pil'vesehe. Pil'vespäi kului än', se sanui: «Nece om minun armaz Poig, kundelkat händast!»8I ühtnägoi, konz hö kacuhtiba ümbriže, hö ei nähnugoi enambad sigä nikeda tošt, vaiše ühten Iisusan.

9Konz hö laskihe mägelpäi, Iisus käski heile, miše hö ei sanuiži nikenele, midä hö oliba nähnuded, sihesai kuni Mehen Poig eläbzub kollijoišpäi.10Hö pidiba Iisusan sanad ičeze meles i pagižiba kesknezoi, midä znamoičeb nece «eläbzuda kollijoišpäi».11I openikad küzuiba Iisusal: «Min täht käskištonopendajad sanuba, miše ezmäi tarbiž tulda Iljale?»12«Ilja tozi-ki tuleb ezmäi», hän sanui, «i paneb kaiken ičeze sijale. No mikš sid' om kirjutadud, miše Mehen Poigale tarbiž äi mokitas, i kaik käraudasoiš hänehe sel'gin?13Sanun teile: Ilja om jo tulnu! Rahvaz vaiše tegiba hänele, midä tahtoiba, ninga ku hänen polhe om kirjutadud.»

Iisus kükseb pahan hengen

(Matv. 17:14-21; Luk. 9:37-43)

14Tuldes openikoidennoks Iisus nägišti ümbri heiš äi rahvast i mugažo käskištonopendajid, kudambad ridliba openikoidenke.15Sid'-žo konz hö nägištiba Iisusan, kaik čududelihe. Hö tacihe hänennoks i sanuiba tervhensanoid.16Iisus küzui käskištonopendajil: «Mitte rid tägä om?»17Üks' mez' rahvazkogospäi sanui hänele: «Opendai, minä toin ičein poigan sinunnoks. Hänes om keletoi heng.18Se otab händast ičeze käzihe, kus tahtoib. Se tacleb händast maha, i hän pästab sül'gen suspäi i kirskutab hambhil i tegese ani kollijan karččeks. Pakičin, miše sinun openikad küksižiba pahan hengen hänespäi, no hö ei voinugoi.»19Siloi Iisus sanui heile: «Voi necidä uskmatont rahvast! Hätken-ik minei tarbiž völ olda teiden keskes? Hätken-ik minei tarbiž tirpta teid? Togat priha minunnoks.»20Hö toiba prihan Iisusannoks. Paha heng nägišti Iisusan i sid'-žo peksaškanzi prihad, i hän lanksi, vedelihe madme i pästi sül'gen.21Iisus küzui prihan tatal: «Kuverz' aigad hänel nece om olnu?» «Penessai», sanui mez'.22«Heng om äi kerdoid tacnu händast se lämoihe, se vedhe, miše voiži händast koletada. Žalleiče meid i abuta, ku sinä midä-se void!»23Iisus sanui hänele: «Ku sinä kuverdan-se void uskta, ka uskojale voib tehta kaiken.»24Siloi prihan tat kerdalaz kirgouzi kündliš: «Minä uskon, Ižand! Abuta minei, uskmatomale!»

25Konz Iisus nägišti, miše rahvast ližazihe, hän käski paganale hengele muga: «Keletoi i kurdiž heng, minä käsken sinei: lähte prihaspäi, i ala enamba pörtte hänehe!»26Paha heng kidastaškanzi, peksaškanzi lujas prihan i läksi hänespäi. Priha tegihe kollijan karččeks, i äjad sanuiba-ki: «Hän koli.»27No Iisus oti händast kädes i abuti hänele libuda jaugoile, i hän libui.

28Konz Iisus tuli kodihe, i hänenke oliba vaiše openikad, ka hö küzuiba hänel: «Mikš mö em voinugoi küksta necidä henged prihaspäi?»29Hän sanui: «Mugoine paha heng lähteb vaiše loičendal i pühütandal.»

Iisus pagižeb möst ičeze surman polhe

(Matv. 17:22-23; Luk. 9:44-45)

30Hö läksiba sigäpäi i astuiba päliči Galilejan mas. Iisus ei tahtoind, miše ken-se tedištaiži neciš.31Ved' hän openzi ičeze openikoid i sanui heile: «Mehen Poig anttas mehiden käzihe, i hö rikoba händast, no koumandel päiväl hän eläbzub.»32Openikad ei el'gendanugoi nenid sanoid, no ei rohtinugoi küzuda hänel.

Ken om vanhemb?

(Matv. 18:1-5; Luk. 9:46-48)

33Iisus tuli Kapernaumha. Tuldes kodihe hän küzui openikoil: «Min polhe tö pagižit kesknezoi matkas?»34Hö oliba vaikti, sikš ku hö oliba pagižnuded siš, ken heišpäi om kaikid vanhemb.35Iisus ištuihe, kucui kaks'toštkümne openikad i sanui heile: «Ku ken-se tahtoib olda ezmäižen, hänele tarbiž olda jäl'gmäižen i olda kaikiden abunikan.»36Sid' hän seižuti heiden keskhe lapsen, sebazi händast i sanui:37«Ken minun nimes otab ičezennoks ühten-ki mugoižen lapsen, ka otab mindai. I ken otab mindai ičezennoks, ka ei ota mindai, a otab minun Oigendajan.»

Veraz pahoiden hengiden küksii

(Luk. 9:49-50; Matv. 10:42)

38Joan sanui hänele: «Opendai, mö nägim ühten mehen, kudamb küksli pahoid hengid sinun nimel, no hän ei ole meiden. Mö kel'dim händast, sikš ku hän ei kävele meidenke.»

39No Iisus sanui: «Algat kel'tkoi händast. Ved' niken, ken tegeb suren tegon minun nimel, ei voi kerdalaz pagišta minun polhe pahad.40Ken ei ole teid vasthapäi, hän om teiden polel.41Todeks sanun teile: ken andab teile mal'l'an vet sen täht, miše tö olet Messian openikad, ka hän ei jä paukata.»

Manitused

(Matv. 18:6-9; Luk. 17:1-2; 14:34)

42«No ku ken-ni veb grähkähä ühten-ki neniš peniš lapsišpäi, ken uskob minuhu, ka hänele oliži paremb, miše händast lükäitihe merhe mellickivi kaglas.43Ku sinun käzi veb sindai grähkähä, ka čapa se. Om paremb päzuda igähižehe eloho kädetoman, mi molembiden käzidenke astta adhu, sambumatomha lämoihe,44kus mado ei kole i lämoi ei sambu.45Ku sinun jaug veb sindai grähkähä, ka čapa se. Om paremb päzuda igähižehe eloho jaugatoman, mi molembiden jaugoidenke sindai lükäitas adhu, sambumatomha lämoihe,46kus mado ei kole i lämoi ei sambu.47I ku sinun sil'm veb sindai grähkähä, ka ratkaida se. Sinei om paremb, miše sil'mätoman tuled Jumalan valdkundaha, mi sindai molembiden sil'midenke lükäitas adun lämoihe,48kus mado ei kole i lämoi ei sambu.

49Kaikutte solatas lämoil, i kaikutte žertvlahj solatas solal.50Sol om hüvä. No ku sol ei ole solakaz, ka mil tö pördutat sille magud? Pidägat sol ičetoi südäimiš i elägat kožmuses toine toiženke.»


предыдущая глава Глава 9 следующая глава