Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 20

Magdalan Marija da opastujat kalmal

(Matf. 28:1-8; Mark. 16:1-8; Luk. 24:1-12)

1N'edälin enzimäzennü päi- vännü*a, huondeksel, konzu oli vie pimei, Magdalan Marija tuli kalmale i nägi: kivi kalmukolon suus oli vieretettü iäre.2Juoksujalgua häi lähti Simon-Pedrin luo da sen opastujan luo, kudai oli Iisusale armas, da sanoi heile: «Ižändü on viedü kalmaspäi, müö emmo tiijä, kunne Händü pandih.»3Pedri da se toine opastui kerras lähtiettih kalmale.

4Miehet juostih ühtes, no se toine opastui juoksi Pedrii raviembah i tuli kalmale enzimäzennü.5Häi kumardui kalman ukses kaččomah sen südämeh*b i nägi – kiärindüpaltinat ollah sie, no häi ei mennüh kalman südämeh.6Simon-Pedri tuli hänele jälles, astui kalmukoloh i nägi kiärindüpaltinat, kudamat sie oldih.7Häi dogadii: paikku, kudamal oli katettu Iisusan rožat, ei olluh kiärindüpaltinoinke, a oli toizes kohtas, erikseh kiäritünnü.8Sit i toine opastui, kudai enzimäzennü tuli kalmale, meni südämeh, nägi sen i uskoi.9Enne hüö, näit, ei ellendettü Pühii Kirjutuksii, kudamien mugah Iisusal pidi nosta kuollieloispäi.

10Opastujat lähtiettih kalmalpäi omien luo.

Iisus ozuttahes Magdalan Marijale

(Matf. 28:9-10; Mark. 16:9-11)

11Marija seizoi kalmukolon suus da itki. Itkusilmis häi kačahtih kalmah12i nägi kaksi valgieloih sobih šuorivunnuttu anhelii istumas sil kohtal, kus enne virui Iisusan rungu. Üksi heis istui piäpuoles, toine jalgupuoles.13Anhelit küzüttih hänel: «Midäbo, naine, itket?» Häi sanoi vastah: «Minun Ižändü on viedü iäre, da en tiijä, kunne Händü on pandu.»14Tämän sanottuu häi kiändüi i nägi Iisusan, kudai seizoi hänen tagan, no ei tunnustannuh Händü Iisusakse.15Iisus sanoi hänele: «Midäbo itket, naine? Kedäbo sinä ečit?» Marija smietii, se on savunkaččoi da sanoi: «Hüvä ristikanzu, ku sinä liennet viennüh Händü tiäpäi, ga sano, kunne olet pannuh. Minä menen da otan Händü iäre.»16Sit Iisus sanoi hänele: «Marija.» Marija kiändüi i sanoi jevrein kielel: «Ravvuni!» – meikse se on 'Minun opastai!'.17Iisus sanoi: «Älä koske minuu; minä, näit, en vie nossuh Tuatan luo. Mene suata sana minun vellile i sano heile: minä nouzen oman Tuatan luo i teijän Tuatan luo, oman Jumalan luo i teijän Jumalan luo.»

18Magdalan Marija meni opastujien luo da sanoi: «Minä näin Ižändiä!» Sit häi saneli, midä Ižändü hänele oli sanonuh.

Iisus ozuttahes opastujile

(Matf. 28:16-20; Mark. 16:14-18; Luk. 24:36-49)

19Sennü samazennu päivännü, n'edälin enzimäzennü, opastujat kaikin oldih illal ühtes lukkuh panduloin uksien tagan, ku varattih jevreilöin vahnimii. Iisus tuli da seizoi heijän keskes i sanoi: «Rauhuttu teile!»20Tämän sanottuu Häi ozutti heile omat käit da bokan. Opastujat oldih ihastuksis, ku nähtih Ižändiä.21Iisus sanoi uvvessah: «Rauhuttu teile! Kui Tuatto tüöndi minuu, mugai minä tüönnän teidü.»22Tämän sanottuu Häi puhaldi heih da sanoi: «Ottuat Pühä Hengi.23Kelle ku sanonetto: 'Sinun riähkät prostitah', hänele net ollah prostitut. Kelle tüö etto prosti, sille net jiähäh.»

24Üksi kahtestostu opastujas, Homa, kudamua vie kučuttih Didimoksekse, ei olluh toizien joukos, konzu Iisus ozuttihes.25Toizet opastujat sanottih hänele: «Müö näimmö Ižändiä.» No Homa sanoi: «Kuni iče en nähne nuagloin jälgii Hänen käzis da en panne sormii niilöih, da kuni en panne kättü Hänen bokkah, sini en usko.»

26Kaheksan päivän mendüü Iisusan opastujat oldih tuaste ühtes, i Homa oli heijänke. Ukset oldih lukus, no Iisus tuli da seizoi heijän keskes i sanoi: «Rauhuttu teile!»27Sit Häi sanoi Homale: «Oijenda sormi: täs ollah minun käit. Oijenda käzi da südiä se minun bokkah. Älä ole uskomatoi, a usko!»28Sit Homa sanoi: «Minun Ižändü da minun Jumal!»29Iisus sanoi hänele: «Sinä sendäh uskot, ku sait nähtä minuu. Ozakkahat ollah net, ket uskotah nägemättähgi.»

30Äijän muudugi tunnusruaduo luadii Iisus opastujien silmis, no niilöih näh ei ole kirjutettu täs kniigas.31Tämä on kirjutettu, gu tüö uskozitto – Iisus on Messii, Jumalan Poigu, i ku uskotto, teil olis elaigu Hänen nimes.


*a 20:1 N'edälin enzimäine päivü jevreilöil oli meijän pühäpäivü.

*b 20:5 Jevreilöil oli i moizii kalmoi, kudamat oli louhittu kallivoloih ku pertit, sinne sai mennä südämeh.

предыдущая глава Глава 20 следующая глава