Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII IIVANAN MUGAH

Глава 3

Iisus da Nikodim

1Fariseiloin joukos oli Nikodim- nimelline mies, üksi jevreilöin valdumiehis.2Häi tuli üöl Iisusan luo da sanoi: «Ravvi, müö tiijämmö – Sinä olet Jumalan tüöttü opastai. Niken ei voi luadie moizii tunnusruadoloi kui Sinä, ku Jumal ei olle hänenke.»3Iisus sanoi hänele vastah: «Toven, toven sanon sinule: ku ristikanzu ei rodinei uvvessah ülähänpäi, häi ei piäze nägemäh Jumalan valdukundua.»4Nikodim küzüi: «Kuibo ristikanzu vois vahnannu rodiekseh? Kuibo häi vois mennä järilleh muaman kohtuh da rodiekseh toizen kerran?»5Iisus vastai: «Toven, toven sanon sinule: ku vai ristikanzu ei rodinei vies da Hengespäi, häi ei piäze Jumalan valdukundah.6Se, mi on rodinuhes ristikanzaspäi, se on ristikanzu, mi on rodinuhes Hengespäi, se on hengi.7Älä kummeksi sidä, ku sanon sinule: 'Teil pidäü rodiekseh uvvessah ülähänpäi.'8Hengi, ku tuuli, tuulou, kus vai tahtou. Sinä kuulet sen kohun, no et tiijä kuspäi se tulou da kunne se menöü. Nenga on jogahizenke, ken on Henges rodinuhes.»

9«Kuibo voibi nenga olla?» küzüi Nikodim.

10Iisus vastai: «Olet Izrail'an opastai, a et ellendä sidä!

11Toven, toven sanon sinule: müö pagizemmo sidä, midä tiijämmö, da sanommo tovekse sen, midä näimmö, no tüö etto ota vardeh meijän sanoi.12Ku tüö etto usko, konzu minä pagizen teile tämän muailman dieloloih näh, kuibo tüö voizitto uskuo, konzu pagizen taivahallizih näh!13Niken ei nossuh taivahah paiči Händü, kudai oli tänne tulluh taivahaspäi, paiči Ristikanzan Poigua.

14Kui Moisei elämättömäs muas nosti korgiele mavon, mugai Ristikanzan Poigu on ülendettävü,15anna jogahine, ken uskou Häneh, suas ilmanigäzen elaijan.16Jumal, kačo, suvaičči muailmua muga äijäl, ga andoi oman aino Poijan, ku ni üksi Häneh uskojis ei hävies, a suas ilmanigäzen elaijan.

17Ei Jumal tüöndänüh Poiguadah muailmah sidä suudimah, a tüöndi sidä piästämäh.18Ken uskou Häneh, sidä ei suudita, no se, kudai ei usko, jo on suudittu, ku häi ei uskonuh Jumalan aino Poijan nimeh.19A suudo on täs: valgei tuli muailmah, a rahvas omien pahoin ruadoloin täh enämbäl suvaittih pimiedü miku valgiedu.20Ken luadiu pahua, se vihuau valgiedu: häi ei tule valgieh, ku hänen pahat ruavot ei tuldas nägevih.21No se, ken noudau toven jälgii, tulou valgieh, ku nägüs kaikile – hänen ruavot ollah Jumalaspäi.»

Iivan Ristii da Messii

22Tämän jälgeh Iisus opastujienke lähti Juudien lohkole. Häi oli sie heijänke vähäzen aigua i ristii rahvahii.23Dai Iivan ristii; häi oli Ainonas, lähäl Saliman čuppuu, ku sie oli äijü vettü. Rahvas käüdih sinne i heidü ristittih.24Iivanua, näit, ei vie pandu türmäh.

25Ühten kerran Iivanan opastujat kiistettih jevreilöinke heijän uskon mugazeh puhtastundah näh.26Hüö mendih Iivanan luo da sanottih: «Ravvi, nügöi on ruvennuh ristimäh segi mies, kudai oli Sinunke Jordanjoven toizel puolel i kudamah näh Sinä sanoit hüvät sanat. Kaikin mennäh Hänen luo.»27Iivan vastai: «Ristikanzu ei voi ottua nimidä, ku hänele sidä ei annetanne taivahaspäi.28Tüö iče kuulitto ku sanoin: 'En minä ole Messii, a minuu tüöttih iel Händü.'29Sulhaine on se, kel on andilas. No sulhazen dovariššu seizou hänen rinnal da kuundelou händü, da äijäl ihasteleh sulhastu kuunnelles. Mugai minä olen hüväs mieles, i minun ihastus on täüzi.30Hänel pidäü roija suurembakse, a minul pienembäkse.»

31Häi, kudai tulou ülähänpäi, on ülembä kaikkii. Se, ken on täs muailmaspäi, on muan pölü i pagizou tämän muailman dieloloih näh. Se, ken tulou taivahaspäi,32sanou tovekse sen, midä on nähnüh da kuulluh, vai niken ei ota vardeh Hänen sanoi.33Se, ken ottau vardeh Hänen sanan, se lujendau: Jumal pagizou tottu.34Se, kudai on Jumalan tüöttü, sanou Jumalan sanat. Jumal, näit, ei anna Hengie miäräl.35Tuatto suvaiččou Poigua i andoi kai Hänen käzih.36Ken uskou Poigah, sil on ilmanigäine elaigu, no ken ei kuundele Poigua, se ei rodei elaigua nägemäh, a Jumalan viha püzüü hänen piäl.


предыдущая глава Глава 3 следующая глава