Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

APOSTOLOIN RUAVOT

Глава 9

Saulan kiändümine

(Ap.r. 22:6-16; 26:12-18)

1Saulu ainos vie kuohui vihas da varaitteli surmal Ižändän opastujii. Häi meni ülimäzen papin luo2da küzüi, ku se kirjuttas Damaskan sinagougih kirjazet, kudamat annettas hänele valdu ottua kiini tämän Dorogan*a noudajii miehii da naizii, kaikkii, kedä vai löüdänöü, da tuvva heidü Jerusalimah.3Matkal, konzu Saulu oli jo lähäl Damaskua, taivahaspäi vuottamattah läimähtih valgei hänes ümbäri.4Häi pakui muale da kuuli, kui iäni sanoi: «Saulu, Saulu, midäbo vihuat minuu?»5Saulu küzüi: «Ižändü, kenbo Sinä olet?» Iäni vastai: «Minä olen Iisus, kudamua sinä vihuat.6Nouze da mene linnah. Sie sinule sanotah, midä sinul pidäü ruadua.»

7Saulanke matkuajat miehet seizottih vaikkani. Hüö kuultih iäni, vai ei nähtü nikedä.8Saulu nouzi muas, no konzu avai silmät, ei nähnüh nimidä. Händü viedih Damaskah käis viettäjen.9Kolme päiviä häi ei nähnüh nimidä, ei süönnüh, eigo juonnuh.

10Damaskas oli Ananii-nimelline opastui. Hänele oli nägü, kudamas Ižändü sanoi: «Ananii!» «Täs olen, Ižändü», vastai se.11Ižändü sanoi: «Mene uuličale, kudamua sanotah Oigiekse uuličakse, da Juudan talois küzü Saulu-nimellistü tarsolastu miestü. Häi molihes,12i hänele oli nägü, buitegu tulou Ananii-nimelline mies, i panou käit hänen piäle, ku häi rubies uvvessah nägemäh.»

13Ananii vastai: «Ižändü, minä äijis kuulin täs miehes, min äijän pahua häi on luadinuh Sinun uskojile Jerusalimas.14Tiägi hänel on ülimäzien pappiloin annettu valdu ottua kiini kaikkii, ket kučutah abuh Sinun nimie.»15No Ižändü sanoi hänele: «Mene, minä valličin händü, gu hänen vuoh minun nimi rodies tundiettu Jumalua tundemattomien rahvahien da suariloin ies dai Izrail'an rahvahan ies.16Minä ozutan hänele, kui äijü pidäü hänel tirpua minun nimen täh.»17Ananii lähti. Häi meni sih taloih, pani käit Saulan piäle da sanoi: «Velli minun Saulu, Ižändü tüöndi minuu, se Iisus, kudai jiäviihes sinule dorogal, kudamua müö matkait. Häi tüöndi minuu, ku sinä suazit järilleh silmät da täüttüzit Pühäl Hengel.»18I kerras buitegu suomukset pakuttih Saulan silmis, i häi rubei uvvessah nägemäh. Häi piäzi jalloilleh, i händü ristittih.19Sit häi söi da sai vägie.

Saulu sanelou Damaskas Iisussah näh

Saulu oli päivän toizen Damaskas opastujien luo.20Häi rubei järgieh sanelemah sinagougis Iisussah näh da sanoi: Häi on Jumalan Poigu.21Kaikin, ket kuunneltih, kummeksittih sidä da sanottih: «Eigo tämä ole se mies, kudai hävitti Jerusalimas niilöi, ket kučutah abuh Iisusan nimie? Eigo häi tännegi tulluh ottamah heidü kiini da vedämäh ülimäzien pappiloin edeh?»22No Saulu sai ainos vai enämbän vägie. Häi sevoitti Damaskan jevreilöin mielet, ku ozutti tovekse: Iisus on Messii.

23Aijan mendüü jevreit sovittih tappua Saulua.24No Saulu tiijusti, mih niškoi hüö sovittih. Jevreit üöt dai päivät vardoittih linnan veriädü, ku tavata Saulua da tappua,25no ühtennü üönnü hänen opastujat otettih da viršil heitettih händü linnanseinän loukos ulgopuolele.

Saulu Jerusalimas

26Jerusalimah tulduu Saulu opii piästä opastujien joukkoh, no kaikin varattih händü da ei uskottu, häi on opastui.27Sit Varnava otti händü da vedi apostoloin luo. Häi saneli apostoloile, kui Saulu dorogua müöte matkates nägi Ižändiä, kui Ižändü pagizi hänenke i kui häi Iisusan nimes rohkieh pagizi Damaskas.28I muga Saulu eli da ruadoi heijänke Jerusalimas, varuamattah saneli Ižändän nimes.29Häi pagizi da kiisti gretsienkielizien jevreilöinke, a hüö opittih händü tappua.30No ku hänen uskovellet tiijustettih se, hüö viedih Saulu Kesarieh da siepäi tüöttih Tarsah.

31Nügöi kaikkiel Juudies, Galileis, Samaries uskojien kanzukunnal oli rauhus. Se lujeni da eli varaten Ižändiä, i ku Pühä Hengi kannatti sidä, se kazvoi da kazvoi.

JEVANGELII LEVIEÜ MUADU MÜÖ. ANTIOHIEH RODIEU USKOJIEN KANZUKUNDU 9:32-12:25

Pedri Liddas da Joppes

32Pedri käveli sijas toizeh da tuli Liddasgi eläjien jumalanuskojien luo.33Sie häi nägi ühten Enei-nimellizen ristikanzan, kudai kaheksa vuottu virui alasijas hullatunnu.34Pedri sanoi hänele: «Enei! Iisus Hristos piästäü sinuu. Nouze da keriä oma magavosija.» Mies nouzi kerras.35Kai Liddan da Saronan eläjät nähtih händü i kiännüttih Ižändän uskoh.

36Opastujien joukos Joppes oli Tabita-nimelline naine; gretsiekse hänen nimi oli Dorkas. Häi luadii äijän hüviä, andoi äijän miilostinua.37I juuri niilöih aigoih häi voibui i kuoli. Händü pezetettih da pandih ülähäzeh pertih.38Liddu on Joppen lähäl, i ku opastujat tiijustettih Pedri on sie, hüö tüöttih hänen luo kaksi miestü viestinke: «Tule teriämbi meijän luo.»

39Pedri kerras lähti miehienke. Konzu häi tuli sinne, händü viedih ülähäzeh pertih. Hänes ümbäri kerävüttih kai leskinaizet, itkiettih da ozuteltih hänele paidoi da toizii sobii, kudamat ombeli Dorkas, konzu oli heijänke.40Pedri käski kaikkii iäre pertispäi, iče heitüi polvilleh da moliihes. Sit häi kiändüi pokoiniekkahpäi da sanoi: «Tabita, nouze!» Naine avai silmät da ku nägi Pedrin, nouzi istui.41Pedri andoi hänele käin da nosti händü jalloilleh. Sit Pedri kučui pertih leskinaizii da kaikkii jumalanuskojii i hüö nähtih: Tabita on elos.

42Se tuli tiijokse kogo Joppes, i äijät ruvettih uskomah Ižändäh.43Pedri jäi vie kodvazekse Joppeh da eli ühten Simon-nimellizen nahkoinpieksäjän luo.


*a 9:2 Dorogu oli hristianskoin kirikön enzimäine nimi. Nenga hüö iče sanottih ičes.

предыдущая глава Глава 9 следующая глава