Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

JEVANGELII MARKAN MUGAH

MIDÄ ROIH JÄLGIMÄZINNÜ PÄIVINNÜ 13

Глава 13

Jumalankoin levitändü

(Matf. 24:1-2; Luk. 21:5-6)

1Konzu Iisus oli lähtemäs ju- malankoispäi, üksi Hänen opastujis sanoi Hänele: «Opastai, kačos, mittumat kivet, mittumat huonukset!»2Iisus vastai: «Nämiigo suurii kodiloi sinä kačot? Täh ei jiä kivie kiven piäle. Kai levitetäh muan tazale.»

Midä roih jälgimäzel aijal

(Matf. 24:3-14; Luk. 21:7-19)

3Konzu Iisus istui Voipuumäil jumalankoin vastal, Pedri, Juakoi, Iivan da Andrei küzüttih Hänel rahvahattomal aijal:4«Sano meile, konzu se kai rodieu da mi on tunnusmerkinnü sit, ku kai tämä terväh stuanihes.»

5Iisus rubei pagizemah:

«Vardoikkuattokseh, ku niken ei üöksüttäs teidü.6Äijät tullah minun nimel da sanotah: 'Minä se olen', i hüö üöksütetäh äijii.7Konzu kuuletto torien iänii da viestilöi voinih näh, älgiä pöllästükkiä. Muga pidäü olla, no se vie ei ole loppu.8Rahvas nouzou rahvastu vastah, mua muadu vastah, äijis kohtis roih muansärizendiä da n'älgiä. Tämä on suandutuskien algu.

9Vardoikkuattokseh! Teidü vietäh suudoh, teidü lüvväh sinagougis. Teidü pannah valdumiehien da suariloin edeh minun täh, tovestamah heile minus.10No sidä enne pidäü kuuloittua jevangelii kaikile rahvahile.11Konzu teidü vietäh suudittavakse, älgiä ielpäi olgua huolissah, midä sanuo. Sanokkua sidä, midä teile sil aigua annetah. Etto tüö iče pagize, a pagizou Pühä Hengi.

12Velli andau tapettavakse vellen, tuatto – oman lapsen, a lapset nostah omii vahnembii vastah i tapetah heidü.13Kaikin ruvetah vihuamah teidü minun nimen täh, no ken kestäü agjah suate, se piäzöü.»

Suuri ahtistus

(Matf. 24:15-28; Luk. 21:20-24)

14«Konzu tüö näittö tülgien pöllätüksen seizomas sie, kus sil ei pie olla,» (ken tämän lugou, ellendäkkäh) «sit Juudien rahvas pajettahes mägilöih.15Ken ku ollou levol, hänel ei pie heittüö alah, eigo mennä pertih nimidä ottamah,16a ken ku ollou pellol, anna ei mene kodih sobua ottamah.17Oi niilöi, kudamat niilöinnü päivinnü ollah kohtuzennu libo imetetäh!18I moliettokseh, ku se ei rodies talvel,19sendäh ku niilöil päivil rodieu moine ahtistus, mittumua ei olluh muailman allus suate, kaiken Jumalan luajitun allus nämih päivih suate, eigo nikonzu rodei.20Ku Ižändü ei lühendäs sidä aigua, ni üksi ristikanzu ei piäzis hengih. No vallittuloin täh, kudamat valličči Häi, Häi lühendäü sen aijan.

21Ku ken sit sanonou teile: 'Kačo, tiä on Messii', libo: 'Kačo, Häi on tua', älgiä uskokkua.22Kačo ku tullah Messiekse da iänenkandajakse menijät, i hüö luajitah suurii tunnusruadoloi da kummii, ku üöksüttiä, ku suannou, vallittuloigi.23A tüö vardoikkuattokseh! Minä jo ielpäi sanoin teile kai.»

Ristikanzan Poigu tulou pilvien keskes

(Matf. 24:29-36; Luk. 21:25-33)

24«No niilöinnü päivinnü, sen ahtistuksen jälgeh, päiväine pimenöü, kuudamaine ei anna valgiedu,25tiähtet pakutah taivahaspäi, i taivahien väit liikutah.26Sit rahvas nähtäh, ku Ristikanzan Poigu tulou pilvis taivahallizes väis da valgies.27I sit Häi tüöndäü omat anhelit da keriäü vallitut muan n'elläs čuras, taivahan agjas da agjah suate.

28Otakkua mieldü smokvupuus: konzu sen oksu turbuou da puhketah lehtet, sit tüö tiijättö: kezä on lähäl.29Muga i tämän kaiken nähtüü tiijäkkiä: se aigu on lähäl, ihan uksipieles.30Toven sanon teile: tämä polvi ei hävie, kuni kai tämä ei stuan'ei.31Taivas dai mua hävitäh, no minun sanat ei hävitä.32No sidä päiviä da aigua ei tiijä niken, eigo taivahan anhelit, eigo Poigu. Sen tiedäü vai Tuatto.»

Olgua jallas!

(Matf. 24:42-44)

33«Kačokkua, olgua jallas [da moliettokseh], ettohäi tüö tiijä, konzu se aigu tulou.34Kačo, konzu mies lähtöü koispäi matkah vierahale muale, häi andau käsküläzile oman vallan da jogahizele oman homman, a veriänvardoiččijale häi käsköü olla jallas.35Ga sit olgua jallas, ku etto tiijä, konzu taloin ižändü tulou: illalgo vai keskiüöl, kukoinlaulun aigahgo vai konzu huondes valgenou.36Häi tulou vuottamattah – olgua jallas, ku häi ei tabuas teidü maguamas.37Midä sanon teile, sen sanon kaikile: olgua jallas!»


предыдущая глава Глава 13 следующая глава