Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей

Библия на финно-угорских языкахБиблия

Выбрать язык

Книги Ветхого Завета

Книги Нового Завета

предыдущая главаследующая главас русским текстом

EVANGELII MATVEJAN MÖDHE

IISUSAN SÜNDUND I LAPS'AIG 1-2

Глава 1

Iisusan sugu

(Luk. 3:23-38)

1Nece om Iisusan Hristosan, Davidan Poigan i Avraaman poigan sugu:

2Avraamale sündui Isak, Isakale Jakov, Jakovale Juda i hänen velled,3Judale Fares i Zara, kudambiden mam oli Famar, Faresale Esrom, Esromale Aram,4Aramale Aminadav, Aminadavale Naasson, Naassonale Salmon,5Salmonale Vooz, kudamban mam oli Rahav, Voozale Ovid, kudamban mam oli Ruf, Ovidale Jessei,6i Jessejale David, kunigaz.

David-kunigahale sündui Solomon, kudamban mam oli Urian ak,7Solomonale sündui Rovoam, Rovoamale Avia, Aviale Asa,8Asale Josafat, Josafatale Joram, Joramale Ozia,9Oziale Joafam, Joafamale Ahaz, Ahazale Ezekia,10Ezekiale Manassia, Manassiale Amon, Amonale Josia,11i Josiale Joakim, Joakimale Jehonia i hänen velled Vavilonha sirdämižen aigan.

12Jäl'ges sidä, konz rahvaz oli sirttud Vavilonha, Jehoniale sündui Salafiil, Salafiilale Zorovavel,13Zorovavelale Aviud, Aviudale Eliakim, Eliakimale Azor,14Azorale Sadok, Sadokale Ahim, Ahimale Eliud,15Eliudale Eleazar, Eleazarale Matfan, Matfanale Jakov16i Jakovale Josif, Marian mužik, Maria sai Iisusan, kudamban kuctas Messiaks.

17Avraamaspäi Davidahasai kaiked oli nel'l'toštkümne sugupol'ved; Davidaspäi rahvahan Vavilonha sirdämižehesai oli mugažo nel'l'toštkümne sugupol'ved, i sišpäi völ nel'l'toštkümne sugupol'ved Messiahasai.

Iisusan sündund

(Luk. 2:1-7)

18Iisusan Hristosan sündund oli mugoine.

Maria, Iisusan mam, oli kozitud Josifale. Edel naindad homaitihe, miše Maria om kohtištunu. Hänen laps' oli Pühäs Hengespäi.19Josif, hänen ženih, oli oiged mez', ei tahtoind huigenzoitta Mariad, a tahtoi peitos jätta händast.

20Ku Josif meletaškanzi muga, hänele uniš ozutihe Ižandan angel, kudamb sanui: «Josif, Davidan poig, ala varaida otta Mariad mehele, ved' laps', kudamb om hänes, om Pühäs Hengespäi.21Hän sündutab poigan, i sinei tarbiž antta hänele nimi Iisus*a, sikš ku hän päzutab ičeze rahvahan heiden grähkišpäi.»

22Muga tegihe, miše tuliži todeks, min polhe Ižand oli sanunu ičeze sanankandajan kal't:23
— Kacu, neižne kohtištub i sündutab poigan.
I hänele anttas nimi Emmanuil —
se znamoičeb: meidenke om Jumal.

24Heraštudes unespäi Josif tegi ninga, kut Ižandan angel oli käsknu, i oti Marian mehele.25Hän ei koskend Mariad. Sid' Maria sünduti poigan, ičeze ezmäižen. Josif andoi poigale nimen Iisus.


*а 1:21 Iisus om evrejalaižes nimespäi Jošua, mi om «Ižand päzutab».

предыдущая глава Глава 1 следующая глава